Het loonstrookje, ofwel de salarisspecificatie, is een (schriftelijk of digitaal) overzicht van wat je medewerker bij jou heeft verdiend in een bepaalde betalingsperiode: het loontijdvak (bijvoorbeeld een week of een maand). 

Op deze pagina

wat staat er op de loonstrook?

Op de loonstrook moet in elk geval de volgende informatie staan:

 • het loontijdvak: de periode waarover het loon wordt betaald (bijvoorbeeld per week of per maand)

 • het overeengekomen aantal uren dat de medewerker werkt (de arbeidsduur)

 • het brutoloon per loontijdvak

 • de opbouw van het brutoloon, uitgesplitst in bedrag per onderdeel van het brutoloon. Naast het basisloon kunnen dat bijvoorbeeld de  wachtdagcompensatie, prestatietoeslag, provisie, ploegenuren/onregelmatigheidstoeslag en overuren zijn

 • vakantiebijslag

 • een specificatie van de vergoedingen

 • de inhoudingen op het brutoloon, zoals loonbelasting/premie volksverzekeringen, de bijdrage Zorgverzekeringswet, de pensioenpremie, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto en loonbeslag

 • het voor de medewerker geldende wettelijk minimum(jeugd)loon en de minimumvakantiebijslag

 • de naam en adresgegevens van de werkgever en de medewerker

 • of de medewerker een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft of een oproepcontract

 • als de loonstrook ook als jaaropgaaf wordt gebruikt: de verplichte gegevens daarvan.

tip: in hoofdstuk 12 van het Handboek Loonheffingen (pdf) staat meer informatie over de gegevens die op de loonstrook moeten staan.

digitale loonstrook

Je kunt een papieren versie van de loonstrook aan je medewerkers sturen maar je mag de salarisspecificatie ook digitaal verzenden. Je medewerkers moeten hier wel uitdrukkelijk mee instemmen. Nieuwe medewerkers moeten die toestemming geven op het moment dat ze in dienst komen. Medewerkers die al in dienst zijn moeten ermee instemmen op het moment dat je overgaat op elektronische verstrekking van de salarisstrook. 

Je moet ervoor zorgen dat je medewerkers de digitale loonstrook kunnen opslaan zodat ze die op elk gewenst moment kunnen bekijken.

wanneer moet je een loonstrook geven?

Veel werkgevers geven hun medewerkers iedere maand een loonstrook, maar dit ben je niet verplicht. Je moet wel een loonstrook verstrekken als het om de allereerste loonbetaling van een nieuwe medewerker gaat. En daarna alleen als er iets in zijn loon of de loonheffingen is veranderd.