Een werkgever die een werknemer met een arbeidshandicap of ziekte in dienst houdt of in dienst neemt, kan ter compensatie voor eventuele hogere kosten een beroep doen op een aantal financiële voordelen van UWV en de gemeenten. Dat varieert van kortingen op de sociale premies tot een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek. Ook voor het in dienst nemen van oudere werknemers bestaan er financiële voordelen.

Op deze pagina

doelgroepregister

Voor sommige subsidies en voorzieningen geldt als voorwaarde dat de werknemer in het zogeheten doelgroepregister moet zijn opgenomen. Hierin staan gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. Met de gegevens uit het doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken extra banen creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Op de website van UWV staat meer informatie over het doelgroepregister.

Het is ook mogelijk dat een sollicitant of medewerker niet in het doelgroepregister staat, maar wel recht heeft op bepaalde subsidieregelingen.

loonkostensubsidie

Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente als zij mensen met een ziekte of een handicap in dienst nemen. De regeling is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak.

Voorwaarde is dat de werknemer niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

loonkostenvoordeel

Het loonkostenvoordeel (LKV) is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden, krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal € 6.000 per jaar. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers.

no-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling voor werkgevers die een werknemer met een ziekte of handicap in dienst nemen. De regeling houdt in dat de werkgever geen dan wel beperkt financiële risico’s loopt als een werknemer ziek wordt. Zo kan de werkgever voor een werknemer een uitkering op grond van de Ziektewet krijgen. Deze kan hij dan in mindering brengen op het loon. Als er aansluitend op deze Ziektewetuitkering een WIA-uitkering volgt, dan hoeft de werkgever geen hogere premie voor de WGA-uitkering (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) te betalen.

De no-riskpolis geldt bijvoorbeeld als de werknemer bij het begin van zijn dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering had of onder de doelgroep van de banenafspraak valt. Maar let op: de no-riskpolis geldt niet voor iedere werknemer met een ziekte of beperking. Kijk op uwv.nl voor een volledig overzicht.

De no-riskpolis geldt voor de duur van maximaal vijf jaar. Eenmalige verlenging is mogelijk als er een zeer grote kans is dat de werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt.

Er geldt een uitzondering voor alle werknemers die beschut werken of met een ziekte of handicap werken (banenafspraak). Voor hen geldt de no-riskpolis zolang zij werken. 

loondispensatie Wajong

Als de werkgever iemand met een Wajong-uitkering of een jonggehandicapte jonger dan 18 jaar in dienst neemt die minder werk kan verzetten dan de andere werknemers, kan hij UWV toestemming vragen om een lager loon te betalen dan het minimumloon.

Dit heet loondispensatie. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever in dienst kwam. De loondispensatie duurt tussen een half jaar en vijf jaar. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers. De werkgever kan loondispensatie aanvragen bij UWV

proefplaatsing

Denkt een werkgever erover om iemand met een ziekte of handicap, die een uitkering ontvangt van UWV, aan te nemen? Maar twijfelt hij eraan of die persoon het werk aankan? Dan kan hij hem op proef laten werken. Gedurende maximaal twee maanden kijkt hij of de werknemer geschikt is. Hij hoeft tijdens die periode geen loon te betalen omdat UWV de uitkering doorbetaalt. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd bij begin van een dienstverband.

subsidie voor werkplekaanpassingen

Als een werknemer door ziekte of handicap aanpassingen op de werkplek nodig heeft, is het mogelijk dat de werkgever hiervoor extra kosten moet maken. In dat geval kan hij subsidie aanvragen. Het moet gaan om niet-meeneembare hulpmiddelen, zoals een aangepast toilet of een traplift. Subsidie voor meeneembare hulpmiddelen kan de werknemer zelf aanvragen. Voorwaarde is dat de werknemer minimaal zes maanden bij de werkgever in dienst is of komt.

interne jobcoach

Werknemers met een langdurige ziekte of handicap, die begeleiding nodig hebben, kunnen een interne jobcoach krijgen. De jobcoach begeleidt deze werknemer op zijn werkplek. De werknemer moet een dienstverband hebben van minimaal zes maanden, minimaal twaalf uur per week werken en minimaal 35% van het minimumloon verdienen. De werkgever kan subsidie krijgen voor een interne jobcoach voor een periode van maximaal een jaar. Na dit jaar kan men verlenging aanvragen. Kijk voor meer informatie op uwv.nl.

UWV heeft een digitale advieswijzer waarmee je inzicht krijgt in de regelingen die van toepassing zijn wanneer je iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt of hebt.