Werkgevers met een onderneming tot vijftig werknemers die geen ondernemingsraad willen opzetten, kunnen vrijwillig een personeelsvertegenwoordiging instellen. Zij zijn hiertoe verplicht als er minimaal tien werknemers werken en een meerderheid van de werknemers daar om vraagt.

Op deze pagina

wat is een personeelsvertegenwoordiging?

Tweemaal per jaar vindt overleg plaats tussen de werkgever en de personeelsvertegenwoordiging, waarbij eenmaal per jaar de algemene gang van zaken wordt besproken. De werkgever geeft de personeelsvertegenwoordiging informatie over de ondernemingsresultaten, zoals de jaarrekening, het jaarverslag en het sociaal verslag. Heeft hij deze informatie niet, dan moet de werkgever op een andere wijze informatie geven over de gang van zaken en de resultaten van de onderneming.

Een personeelsvertegenwoordiging bestaat uit minstens drie personen, die rechtstreeks worden gekozen door en uit de werknemers in een geheime schriftelijke stemming. De onderneming geeft de oprichting door aan de bedrijfscommissie.

Buiten de directie, die van deelname is uitgesloten, is iedereen verkiesbaar en mag iedereen stemmen. Een personeelsvertegenwoordiging hoeft geen reglement op te stellen.

rechten personeelsvertegenwoordiging

De personeelsvertegenwoordiging heeft een beperkter advies- en instemmingsrecht en minder recht op informatie dan een ondernemingsraad. Ook is er minder vaak overleg met de werkgever en worden er meestal geen commissies ingesteld.

  • instemmingsrecht

De werkgever moet in ieder geval beslissingen over het vaststellen of veranderen van regelingen voor werktijden en voor veiligheid, gezondheid, welzijn en ziekteverzuim ter goedkeuring aan de personeelsvertegenwoordiging voorleggen. 

  • adviesrecht

De personeelsvertegenwoordiging heeft adviesrecht over voorgenomen besluiten die kunnen leiden tot verlies van arbeidsplaatsen of tot belangrijke veranderingen van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden voor minstens een kwart van de werknemers.

  • recht op informatie

De werkgever is verplicht de personeelsvertegenwoordiging tijdig te informeren over onder andere de algemene gang van zaken en het sociaal beleid en haar van de juiste gegevens daarover te voorzien. De werkgever mag dit schriftelijk of mondeling doen.

De personeelsvertegenwoordiging kan met de werkgever een overeenkomst sluiten om de bevoegdheden uit te breiden en aanvullende afspraken maken over de invulling van de medezeggenschap.

Sinds 1 januari 2019 geldt dat de werkgever informatie over de pensioenvoorziening verplicht schriftelijk moet verstrekken. Voorheen mocht dit ook mondeling. 

In de cao kunnen voor de personeelsvertegenwoordiging ruimere bevoegdheden van het advies- en instemmingsrecht zijn opgenomen.

faciliteiten leden personeelsvertegenwoordiging

De leden van de personeelsvertegenwoordiging mogen:

  • in overleg met de werkgever een aantal uren per jaar hun werk onderbreken om een cursus te volgen op kosten van de ondernemer

  • in overleg met de werkgever een aantal uren per jaar hun werk onderbreken om overleg met hun achterban te voeren

  • commissies instellen of deskundigen raadplegen (alleen met instemming van de werkgever)

  • gebruikmaken van faciliteiten (vergaderruimte, telefoon, briefpapier, en dergelijke)

Bovendien genieten de leden van de personeelsvertegenwoordiging dezelfde ontslagbescherming als OR-leden.