Als een organisatie – waar ten minste 10 en maximaal 49 personen werken – geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft, is de werkgever verplicht minstens tweemaal per jaar een zogeheten personeelsvergadering te houden.

Op deze pagina

wat is een personeelsvergadering?

De personeelsvergadering is een bijeenkomst in werktijd van de werkgever met alle werknemers. In deze vergadering worden de werknemers geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de onderneming. Ook vraagt de werkgever advies over beslissingen die belangrijke gevolgen voor de werknemers kunnen hebben. Iedere deelnemer kan zijn standpunten naar voren brengen en mag voorstellen doen.

doel personeelsvergadering

De werkgever is verplicht werknemers tweemaal per kalenderjaar in de gelegenheid te stellen om met de werkgever bijeen te komen. Minstens eenmaal per jaar moet in de personeelsvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming worden besproken. Dit gebeurt aan de hand van gegevens over de werkzaamheden, de resultaten van het afgelopen jaar en de verwachtingen voor het komende jaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om omzetgegevens, marktontwikkelingen, de concurrentiepositie en de opzet van nieuwe activiteiten van de onderneming.

  • jaarrekening en jaarverslag

Ondernemingen die verplicht zijn een jaarrekening, jaarverslag en sociaal verslag te publiceren, moeten deze ook in de personeelsvergadering bespreken. De werknemers krijgen hiervan een exemplaar.

  • sociaal beleid

Daarnaast moet de personeelsvergadering minstens eenmaal per jaar het sociale beleid van de onderneming bespreken. Hierbij kan het gaan om werkgelegenheidsontwikkelingen, scholing, de arbeidsomstandigheden en de positie van specifieke groepen werknemers zoals deeltijdwerkers, gehandicapten en allochtonen en de scholing van de werknemers.

Als ten minste een kwart van de werknemers met opgaaf van redenen erom vraagt, moet de werkgever de personeelsvergadering ook bijeenroepen buiten de twee verplichte vergaderingen per jaar om.

rechten personeelsvergadering

Per 1 januari 2019 heeft de personeelsvergadering een expliciet informatierecht gekregen. Dat betekent dat de directie actief informatie over de pensioenvoorziening moet verschaffen. 

Daarnaast heeft de personeelsvergadering adviesrecht over besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de werknemers. Het gaat dan om:

  • plannen die kunnen leiden tot verlies van arbeidsplaatsen

  • wijzigingen in de werkzaamheden, arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden van ten minste een kwart van de werknemers

  • beslissingen die effect kunnen hebben op collectieve regelingen zoals werk- en rusttijden, pensioen, vakantiedagen, reiskosten en opleidingen

De werknemers mogen individueel of collectief, mondeling of schriftelijk adviseren óf besluiten geen advies te geven. Ze mogen hiervoor een redelijke bedenktijd nemen. De werkgever is overigens niet verplicht het advies van zijn werknemers op te volgen.