Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt flexibel werken en variërende werktijden belangrijk. Werkgevers kunnen zich ervoor inspannen om dit mogelijk te maken. De afspraken over (flexibele) werktijden moeten uiteraard altijd worden gemaakt binnen de wettelijke kaders.

wettelijke kaders

  • Werk- en rusttijden zijn aan regels gebonden, die voor een groot deel in de Arbeidstijdenwet (ATW) staan. Voor kinderen, jongeren en zwangere werkneemsters gelden speciale regels. Ook voor medewerkers die nachtdiensten draaien en in een aantal beroepen en sectoren gelden aanvullende regels. 
  • Wil de werknemer zijn arbeidsduur, arbeidstijden of arbeidsplaats blijvend aanpassen, dan kan hij op grond van de Wet flexibel werken (Wfw) een verzoek indienen bij zijn werkgever. De werkgever mag zo’n verzoek alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Dit is een zware toets.
  • Komt de werkgever in de problemen vanwege uitzonderlijke gebeurtenissen, dan kan hij de werktijd van zijn werknemers (tijdelijk) verkorten
  • Werknemers die het ouderschapsverlof helemaal gebruikt hebben, mogen voor de periode daarna om een tijdelijke aanpassing van de werktijden vragen.