Per cao kan de definitie verschillen, maar over het algemeen worden met vakantiewerkers scholieren en studenten bedoeld die tijdens hun school- en studievakanties tijdelijk werk verrichten. Vaak gaat het bij vakantiewerkers om minderjarigen. Ook al hebben ze veel gemeen: seizoenwerkers zijn geen vakantiewerkers.

Op deze pagina

wettelijke regels voor vakantiewerk

Net als alle andere werknemers worden ook vakantiewerkers door de wet beschermd tegen werk dat gevaar oplevert of schadelijk is voor de gezondheid. Voor iedereen geldt dat arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid verboden is. Daarnaast zijn er aanvullende regels voor jonge medewerkers.:

  • 13- en 14-jarigen mogen alleen incidenteel werk doen

  • 13-, 14- en 15-jarigen mogen lichte, niet-industriële werkzaamheden doen: vakken vullen, inpakken, het voeren van dieren of het plukken van groente of fruit (als er recent geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Zij mogen niet in een fabriek werken of omgaan met machines. En bepaalde werkzaamheden zijn uitdrukkelijk verboden

  • 16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of schadelijk is voor de gezondheid. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving. Ook mogen ze geen werk doen dat hen verhindert naar school te gaan.

De Arbeidstijdenwet beschermt jongeren die vakantiewerk doen ook tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen. 

let op:

De Inspectie SZW ziet toe op handhaving van de regels voor vakantiewerk.


arbeidsovereenkomst vakantiewerkers

Bij vakantiewerk sluiten werkgever en vakantiekrachten meestal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. Voor minderjarigen van 13 tot en met 15 jaar geldt dat zij voor het aangaan (en beëindigen) van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd. Voor de werkgever die minderjarige vakantiewerkers wil inzetten, is het dus verstandig om de ouders/voogd mee te laten tekenen. Als een minderjarige al vier weken in de organisatie werkt, kan de werkgever ervan uitgaan dat de ouders of voogd daarvoor toestemming hebben gegeven (stilzwijgende toestemming).

loon vakantiewerkers

Vakantiewerkers van 15 tot 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Ook hebben alle vakantiewerkers recht op vakantiegeld: 8% van het brutominimumloon. Voor 13- en 14-jarigen geldt de verplichting van het minimumjeugdloon niet, maar het is wel een goede richtlijn. 

bijverdienen en kinderbijslag

Minderjarigen tot en met 17 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Meer informatie over kinderbijslag staat op de website van de SVB.

In 2020 verviel de grens voor bijverdienen voor alle studenten in het mbo, hbo en universiteit. Zij konden bijverdienen zonder dat dit gevolgen had voor de studiefinanciering. Sommige studenten werkten namelijk vanwege de coronacrisis extra omdat ze een cruciaal beroep hadden. 
Voor 2021 is er weer een grens bepaald: € 15.415,63. Meer informatie staat op de website van DUO.

Vakantiewerkers kunnen in veel gevallen loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing) terugvragen. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

vakantiewerk via het uitzendbureau

In het algemeen gelden voor vakantiekrachten die via het uitzendbureau werken dezelfde bepalingen als voor ‘gewone’ uitzendkrachten. De CAO voor Uitzendkrachten regelt ook de bepalingen voor vakantiewerkers. Vakantiewerkers bouwen (naar rato) alleen de wettelijke vakantiedagen op en kunnen geen beroep doen op een vergoeding ter zake van kort verzuim/bijzonder verlof of een feestdag. De wachtdagcompensatie is ook niet van toepassing op vakantiewerkers. 

Meer informatie over vakantiewerkers staat op Randstad.nl.

Meer informatie over vakantiewerkers staat op Randstad.nl.