Per cao kan de definitie verschillen, maar over het algemeen worden met vakantiewerkers scholieren en studenten bedoeld die in aansluiting op het volgen van onderwijs in de vakanties tijdelijk werk verrichten. Vaak gaat het bij vakantiewerkers om minderjarigen. Ook al hebben ze veel gemeen: seizoensarbeiders zijn geen vakantiewerkers.

Op deze pagina

wettelijke regels voor vakantiewerk

Net als alle andere werknemers worden ook vakantiewerkers door de wet beschermd tegen werk dat gevaar oplevert of schadelijk is voor de gezondheid. Voor iedereen geldt dat arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid verboden is. Daarnaast zijn er aanvullende regels, per leeftijdsgroep:

  • 13- en 14-jarigen mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen, inpakken, het voeren van dieren of het plukken van groente of fruit (als er recent geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Zij mogen niet in een fabriek werken of omgaan met machines. En bepaalde werkzaamheden zijn uitdrukkelijk verboden.

  • 15-jarigen mogen zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is, zoals reclamefolders of de avondkrant bezorgen. Maar achter de kassa werken, of te zwaar tillen of werken in de horeca waar alcohol geserveerd wordt mag niet. 

  • 16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of schadelijk is voor de gezondheid, en hen niet verhindert naar school te gaan. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

De Arbeidstijdenwet beschermt kinderen en jongeren die vakantiewerk doen ook tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen.

Let op: de Inspectie SZW ziet toe op handhaving van de regels, ook voor vakantiewerk.


arbeidsovereenkomst vakantiewerkers

Bij vakantiewerk sluiten werkgever en vakantiekrachten meestal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat zij voor het aangaan (en beëindigen) van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd. Voor de werkgever die minderjarige vakantiewerkers wil inzetten, is het dus verstandig om de ouders/voogd mee te laten tekenen. Als een minderjarige al vier weken in de organisatie werkt, kan de werkgever ervan uitgaan dat de ouders of voogd daarvoor toestemming hebben gegeven (stilzwijgende toestemming).

loon vakantiewerkers

Sinds 1 juli 2019 geldt het minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar. Vakantiewerkers van 15 tot 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. 

Ook hebben alle vakantiewerkers recht op vakantiegeld: 8% van het brutominimumloon. 

Voor de groep 13- en 14-jarigen geldt de verplichting van het minimumjeugdloon niet, maar het is wel een goede richtlijn. 

bijverdienen en kinderbijslag

Minderjarigen tot en met 15 jaar mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. Jongeren van 16 jaar en ouder mogen per kwartaal niet meer bijverdienen dan een vastgesteld bedrag

Meer informatie over bijverdienen staat op de website van de SVB.

Studenten in het hbo en universiteit mogen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering onbeperkt bijverdienen. Mbo-studenten en studenten die onder het oude stelsel vallen, mogen in 2020 tot € 15.003,05 bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de studiefinanciering. Meer informatie staat op de website van DUO .

Vakantiewerkers kunnen in veel gevallen loonbelasting en premie volksverzekeringen (loonheffing) terugvragen. Meer informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst.

vakantiewerk via het uitzendbureau

In het algemeen gelden voor vakantiekrachten die via het uitzendbureau werken dezelfde bepalingen als voor ‘gewone’ uitzendkrachten. De CAO voor Uitzendkrachten regelt ook de bepalingen voor vakantiewerkers. Vakantiewerkers bouwen (naar rato) alleen de wettelijke vakantiedagen op en kunnen geen beroep doen op een vergoeding ter zake van kort verzuim/bijzonder verlof of een feestdag. De wachtdagcompensatie is ook niet van toepassing op vakantiewerkers. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Deze zijn alleen van toepassing in de periode van 1 juni tot 1 september, dus bijvoorbeeld niet in de kerstvakantie.

 

Meer informatie over vakantiewerkers staat op Randstad.nl.