Seizoenwerkers zijn werknemers die tijdens een bepaalde periode extra werk doen. Aan het einde van een seizoen eindigt het werk automatisch. Seizoenwerk komt veel voor in de agrarische sector, de horeca en de toeristische sector. Het gaat om werk dat door klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoengebonden is en dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan. 

Op deze pagina

rechtspositie seizoenwerkers

Bij seizoenwerk sluiten de werkgever en de seizoenwerker een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. De overeenkomst eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen periode, dus op de afgesproken datum, na afloop van het seizoen of bij een bepaalde gebeurtenis. Van belang is in ieder geval dat voor iedereen duidelijk moet zijn wanneer het contract eindigt. De einddatum of eindsituatie moet daarom duidelijk worden omschreven.

praktijkvoorbeeld

Bij seizoenwerk is het vaak lastig om een exacte einddatum in de arbeidsovereenkomst vast te leggen, bijvoorbeeld als het gaat om fruit plukken. Toch is het aan te bevelen om een zogenoemde vangnetdatum op te nemen: een uiterste einddatum. Neem bijvoorbeeld in het contract op: ‘Het dienstverband eindigt van rechtswege aan het einde van het seizoen van de aardbeienoogst, maar in ieder geval op 15 augustus 2024.’

Je moet als werkgever al je medewerkers - dus ook seizoenwerkers - ten minste het minimumloon uitbetalen.

uitzondering ketenregeling bij seizoenwerk

Als werkgever mag je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen, maar dit kan niet onbeperkt. Op grond van de ketenregeling ontstaat in een aantal gevallen automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor seizoenwerkers kunnen in de cao andere regels zijn vastgelegd

uitzondering oproepregels bij seizoenwerk

Van een aantal van de wettelijke regels voor het oproepen van seizoenmedewerkers die werken op basis van een oproepovereenkomst, kan bij cao worden afgeweken. In de cao moet staan voor welke functies dit geldt.

Het gaat hier om:

  • de verplichting van de werkgever om een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren op te roepen 

  • de verplichting van de werkgever om loon te betalen over de gemiste uren waarvoor de medewerker was opgeroepen als hij binnen vier dagen voor aanvang van de oproep de arbeidstijden van de oproep wijzigt of de oproep afzegt

  • de verplichting om oproepkrachten na twaalf maanden een vaste arbeidsomvang aan te bieden.