Seizoensarbeiders zijn werknemers die tijdens een bepaalde periode extra werk doen. Aan het einde van een seizoen eindigt het werk automatisch. Seizoenswerk komt veel voor in de agrarische sector, de horeca en de toeristische sector. Het gaat om werkzaamheden die door klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en die maximaal negen maanden per jaar kunnen worden verricht. In feite zijn vakantiewerkers ook seizoenarbeiders, met als verschil dat het bij vakantiekrachten veelal om studenten en scholieren gaat.

Op deze pagina

rechtspositie seizoensarbeiders

Bij seizoensarbeid sluiten werkgever en seizoensarbeider een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af. De overeenkomst eindigt automatisch aan het einde van de overeengekomen periode, dus op de afgesproken datum, na afloop van het seizoen of bij het intreden van de bepaalde gebeurtenis.

Bij seizoensarbeid is het vaak lastig om een exacte einddatum in de arbeidsovereenkomst vast te leggen, bijvoorbeeld als het gaat om fruit plukken. Toch is het aan te bevelen om een zogenoemde vangnetdatum op te nemen: een uiterste einddatum. Neem bijvoorbeeld in het contract op: ‘Het dienstverband eindigt van rechtswege aan het einde van het seizoen van de aardbeienoogst, maar in ieder geval op 15 augustus 2019.’

De werkgever moet de seizoensarbeiders minstens het minimumloon uitbetalen.

ketenbepaling bij seizoensarbeid

De werkgever mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen, maar dit kan niet onbeperkt. Op grond van de ketenbepaling ontstaat in een aantal gevallen automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor werkgevers die te maken hebben met seizoensarbeid geldt echter een uitzondering op de ketenbepaling.

wet arbeidsmarkt in balans

Per 1 januari 2020 wordt een nieuwe wet - de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) - ingevoerd, die meer bescherming voor oproepkrachten biedt. Op deze nieuwe regels is een uitzondering voor seizoensarbeiders opgenomen. Het gaat hier om:

  • de verplichting om een oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren op te roepen 

  • de verplichting om loon te betalen over de uren waarvoor de werknemer was opgeroepen als hij de arbeidstijden van de oproep wijzigt of de oproep afzegt

  • de verplichting om oproepkrachten na 12 maanden een contract te bieden met een vaste arbeidsomvang.

In de cao moet dan omschreven zijn dat bovenstaande regels niet van toepassing zijn op seizoenswerkers, en voor welke functies dit geldt.