Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen in principe niet werken in Nederland, maar voor bepaalde soorten werk is onder strikte voorwaarden een aantal uitzonderingen gemaakt (bijvoorbeeld voor werktijden). Deze staan in de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Het belangrijkste voor minderjarigen is dat ze naar school gaan: ze hebben een leer- en kwalificatieplicht. 

Voor minderjarigen van 13 tot 18 jaar geldt dat ze een bijbaan of vakantiebaan mogen hebben of stage kunnen lopen. Daarvoor gelden speciale regels. Deze regels verschillen per leeftijd. Zo mogen jongeren van 13 tot 16 jaar buiten schooltijd en in vakanties onder voorwaarden werken. En vanaf 16 jaar mogen jongeren bijna elk soort werk doen, maar zijn in bepaalde gevallen wel extra toezicht en begeleiding nodig.

Op deze pagina

leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar hebben een leerplicht: dit betekent dat ze, volgens de wet, in die leeftijdsperiode naar school moeten (kunnen) gaan. Jongeren tussen 16 en 18 jaar hebben een startkwalificatieplicht, die bedoeld is om schooluitval tegen te gaan. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplichtige jongeren moeten volledig dagonderwijs volgen zolang ze niet geen startkwalificatie hebben. Ze mogen tot die tijd ook niet voltijds werken.

Jongeren tot 18 jaar mogen wel een bijbaan of vakantiebaan hebben of stage lopen, onder bepaalde voorwaarden (zie hierna).

regels voor werkende minderjarigen

De wettelijke regels over het soort werk dat minderjarigen tot 18 jaar mogen doen en de werktijden die zijn toegestaan, verschillen per leeftijd. 

12-jarigen mogen in principe niet werken, tenzij het gaat om werk in het kader van een werkstraf, een leerproject of een uitvoering (bijvoorbeeld een reclamespot of toneelstuk)

13- en 14-jarigen mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk. Niet-industrieel werk betekent dat zij niet mogen werken in een fabriek of met/bij machines

15-jarigen mogen zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is. Zoals bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt en reclamefolders bezorgen.

16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of hen verhindert naar school te gaan. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving. Ook zijn er werkzaamheden die jongeren van 16 en 17 jaar alleen onder deskundig toezicht mogen doen

voor alle jongeren tot 18 jaar geldt dat arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid (bijvoorbeeld het werken met bestrijdingsmiddelen of andere gevaarlijke stoffen) of hen verhindert naar school te gaan verboden is. 

Minderjarigen mogen bovendien een maatschappelijke stage of beroepsstage lopen, maar dit is wel aan regels gebonden

Let op: bij overtredingen kan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) niet alleen de werkgever een boete opleggen, maar ook de ouders of verzorgers van de minderjarige. Bij ernstig letsel door het werk kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.