Bij ontslag van je medewerker moet je als werkgever meestal een  transitievergoeding betalen, maar er zijn ook andere ontslagvergoedingen mogelijk. Bijvoorbeeld bij ontslag met wederzijds goedvinden of als de kantonrechter bepaalt dat je, naast de transitievergoeding, een extra vergoeding moet betalen aan je medewerker.

Op deze pagina

ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden

Jij en je medewerker kunnen bij ontslag met wederzijds goedvinden afspraken maken over de hoogte van een ontslagvergoeding. Dit is een andere vergoeding dan de transitievergoeding. Bij ontslag met wederzijds goedvinden ben je namelijk niet wettelijk verplicht om een vergoeding te betalen. De afgesproken ontslagvergoeding wordt in dit geval vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

billijke vergoeding via de kantonrechter

Als jij, als werkgever, ernstig verwijtbaar gehandeld hebt, kan de medewerker de rechter via een verzoekschriftprocedure vragen om hem een billijke vergoeding toe te kennen. Dit is een extra ontslagvergoeding die boven op de transitievergoeding komt. Dat kan bijvoorbeeld als de rechter vindt dat:

  • de opzegging in strijd is met een opzegverbod

  • je hebt opgezegd zonder instemming van de medewerker of zonder toestemming van UWV

  • het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid van jou als werkgever.

Voor het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding bestaat geen vaststaande formule. Wel is er een aantal punten waarmee de rechter rekening kan houden. Zoals:

  • Hoe lang zou de arbeidsovereenkomst nog hebben voortgeduurd als de opzegging zou zijn vernietigd en hoeveel loon zou de medewerker in dat geval nog hebben verdiend?

  • Valt de werkgever een verwijt te maken over de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging en zo ja, in welke mate?

  • Zijn de redenen die de medewerker heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de werkgever toe te rekenen?

  • Heeft de medewerker inmiddels ander werk gevonden en welke inkomsten verdient hij daaruit?

  • Is sprake van (andere) inkomsten die de medewerker in redelijkheid in de toekomst kan verwerven?

  • Kan de medewerker aanspraak maken op een transitievergoeding?