Zodra een werknemer zich ziek heeft gemeld, moet ook de werkgever de zieke medewerker ziek melden. Afhankelijk van het feit of hij deze medewerker moet doorbetalen of niet, moet dit bij de arbodienst, bedrijfsarts en/of UWV.

Op deze pagina

ziekmelding bij loondoorbetaling

De werkgever moet de zieke werknemer voor wie hij een loondoorbetalingsplicht heeft uiterlijk binnen een week ziek melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Die ondersteunt de werkgever bij de aanpak en de begeleiding van het verzuim van de betreffende medewerker. Zo moet hij binnen zes weken nadat de werknemer zich heeft ziek gemeld, zijn advies in een probleemanalyse vastleggen. Na 42 weken arbeidsongeschiktheid, of bij het eerder eindigen van de arbeidsovereenkomst, meldt de werkgever zijn werknemer ziek bij UWV.

De werkgever kan ziekteaangifte doen via het formulier ‘Aangifte van langdurige ziekte in de 42e week’ of via de 42e-weeksmelding op het werkgeversportaal van de website van UWV.

In de 44e week ontvangt de werkgever van UWV een bevestiging van aanmelding en een overzicht van de verplichtingen op het gebied van re-integratie. Meldt de werkgever de ziekte niet op tijd of geeft hij de eerste verzuimdag fout door, dan kan hij een boete krijgen van maximaal € 455.

meerdere verzuimperioden achter elkaar

Als de werknemer meerdere keren achter elkaar verzuimt en er elke keer minder dan 28 dagen tussen de verschillende verzuimperioden heeft gezeten, moet de werkgever de dagen van de verschillende perioden bij elkaar optellen. De tussenliggende perioden waarin de werknemer niet ziek was, tellen niet mee. De werkgever doet de ziekteaangifte dan uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werknemer, bij elkaar opgeteld, 42 weken verzuimd heeft. Als de werknemer ook tussentijds Wazo-verlof heeft gehad (bijvoorbeeld in verband met een zwangerschap), telt de werkgever de verzuimperioden vlak vóór en meteen na het Wazo-verlof bij elkaar op als sprake is van dezelfde verzuimoorzaak.

Bij samengesteld verzuim (twee ziekmeldingen met minder dan 28 dagen ertussen) moet de werkgever erop letten dat hij de juiste eerste ziektedag vermeldt, namelijk de eerste ziektedag van de vorige ziekmelding.

ziekmelding werknemers ziektewet

Voor sommige arbeidsongeschikte werknemers kan de werkgever een Ziektewetuitkering aanvragen. Het loon wordt dan verrekend met de Ziektewetuitkering. Het gaat om bijvoorbeeld:

  • werknemers die arbeidsongeschikt zijn door hun zwangerschap of bevalling

  • werknemers die arbeidsongeschikt zijn door orgaandonatie

  • werknemers met een no-riskpolis

  • voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder

  • flexwerkers met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding die uit dienst gaan zodra ze ziek worden (in dit geval vraagt het uitzendbureau de Ziektewetuitkering aan)

Afhankelijk van de situatie vindt de ziekmelding plaats op de laatste werkdag, uiterlijk op de vierde ziektedag, uiterlijk op de eerste dag na zes weken of uiterlijk binnen dertien weken en vier dagen. Kijk hier voor meer informatie.

Let op: voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn gelden andere termijnen.

uit dienst tijdens ziekteperiode

Als de arbeidsovereenkomst tijdens de verzuimperiode eindigt, moet de werkgever uiterlijk op de laatste werkdag van de dienstbetrekking een ziekteaangifte doen bij UWV. Het maakt daarbij niet uit wat de lengte van de verzuimperiode is. Ook bij werknemers van wie de arbeidsovereenkomst afloopt, moet de werkgever zich houden aan zijn re-integratieverplichtingen.