Wordt een medewerker ziek, dan moet hij zich op zijn eerste verzuimdag direct ziek melden bij zijn leidinggevende. De medewerker is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte of zijn klachten. Hij mag dat wel doen, maar de werkgever mag er niet naar vragen. Eventueel meldt ook de werkgever de zieke medewerker ziek: bij de bedrijfsarts, de arbodienst of UWV.

Op deze pagina

verplichtingen van de medewerker

De regels voor ziekmelding staan in de arbeidsovereenkomst, de cao of het verzuimprotocol. De medewerker moet aangeven hoe lang hij denkt dat zijn verzuim duurt. Deze informatie heeft de werkgever nodig om te beslissen of tijdelijke vervanging nodig is of dat lopende zaken overgedragen moeten worden aan een collega.

Als de medewerker zich ziek heeft gemeld, moet hij zich houden aan een aantal verplichtingen. Zo moet hij:

  • doorgeven waar hij verblijft, hoe hij te bereiken is en toestemming vragen om op vakantie te gaan

  • belangrijke gegevens over zijn arbeidsongeschiktheid doorgeven aan de arbodienst/bedrijfsarts

  • gehoor geven aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de bedrijfsarts

  • voldoende inspanningen verrichten om zijn eigen herstel te bevorderen

  • (aangepast) eigen of ander passend werk doen als de bedrijfsarts hem daarvoor geschikt acht en als de werkgever hem daartoe in de gelegenheid stelt

  • zich actief en positief opstellen ten aanzien van de re-integratievoorstellen van de werkgever

Specifieke afspraken die binnen het bedrijf gelden voor de procedure rond de ziekmelding worden vastgelegd in het verzuimprotocol. Als de medewerker zich niet aan deze regels houdt, kan de werkgever het loon opschorten (tijdelijk niet doorbetalen totdat de medewerker alsnog aan de verplichting voldoet) of het loon volledig stopzetten. De situaties waarin het loon gestopt kan worden, zijn expliciet in de wet genoemd. De werkgever moet de werknemer altijd eerst waarschuwen voordat hij een sanctie kan opleggen. Loondoorbetaling wordt opgeschort en loon wordt pas (met terugwerkende kracht) uitbetaald zodra de medewerker zijn verplichtingen is nagekomen. Bij een loonstop wordt de tussenliggende periode in het geheel niet meer uitbetaald. In het uiterste geval kan de werkgever zijn medewerker ontslaan.

ziek worden tijdens vakantie

Als een medewerker ziek wordt tijdens zijn vakantie, tellen de dagen waarop hij ziek is als ziektedagen en niet als vakantiedagen. In sommige gevallen mag de werkgever de ziektedagen als vakantiedagen aanmerken, maar het moet dan wel gaan om bovenwettelijke vakantiedagen. Bovendien moet de medewerker hier eerst (mondeling) mee instemmen of het moet in de cao of arbeidsovereenkomst zijn afgesproken.

Indien mogelijk moet de medewerker zich direct ziek melden en de afgesproken procedure uit het verzuimprotocol volgen. De werkgever kan zijn medewerker vragen na zijn vakantie te bewijzen dat hij arbeidsongeschikt was. Bijvoorbeeld met documentatie over de diagnose, het advies dat hij van de lokale arts heeft gekregen en de verwachte ziekteduur. Na zijn vakantie moet je medewerker zo snel mogelijk contact met je opnemen, zodat hij voor een beoordeling door de bedrijfsarts opgeroepen kan worden. 

Medewerkers die langdurig arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke medewerkers: minimaal vier weken per jaar. Overigens moeten zij bij vakantie dan ook vakantiedagen opnemen, tenzij er sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid.

controle bij ziekmelding

De werkgever kan een controle op zijn verzuimende medewerkers (laten) uitvoeren. Hij kan de uitvoering ervan ook uitbesteden aan de arbodeskundige. Als de werkgever de controle en begeleiding van zijn verzuimende medewerkers zelf uitvoert, mag hij zijn verzuimende medewerker vragen wanneer hij verwacht hersteld te zijn, hoe hij te bereiken is en of hij onder een vangnetcategorie van UWV valt. Daarbij is de medewerker echter niet verplicht inzicht te geven in de aard of oorzaak van zijn verzuim. Zijn medische gegevens zijn privé. Op Arboportaal staat meer informatie over de controle bij ziekmelding. 

let op: 

Ook bij ziekte moet de werkgever zich houden aan de privacyregels uit de AVG. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat informatie over wat wel en niet mag bij de verwerking van gegevens over de gezondheid van (zieke) medewerkers. 

naar de bedrijfsarts

Is de medewerker langdurig ziek, dan moet je uiterlijk in week 6 van de ziekte de bedrijfsarts inschakelen om een probleemanalyse te laten opstellen. De medewerker moet dan naar de bedrijfsarts toe en zijn medische gegevens delen. De arts beoordeelt vervolgens of de medewerker op medische gronden in staat is om (deels) te werken en welke soort werkzaamheden hij kan uitvoeren.

deskundigenoordeel van UWV

Zijn werkgever en medewerker het niet eens over de mogelijkheden tijdens arbeidsongeschiktheid of het herstel van de medewerker? Of dreigt de re-integratie vast te lopen? En worden zij het ook niet eens na de beoordeling door een bedrijfsarts? Dan is er de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Aan deze beoordeling zijn kosten verbonden.

beter melden

Als de medewerker weer beter is en weer volledig aan het werk kan, meldt hij dit bij zijn werkgever. Als de werkgever hem na 42 verzuimweken bij UWV had aangemeld, kan hij hem ook weer beter melden