Vanaf het moment dat een medewerker zich ziek meldt, heb je als werkgever een aantal verplichtingen. Niet alleen moet je het loon van je zieke medewerker in de eerste twee verzuimjaren blijven doorbetalen, maar je bent ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie van je arbeidsongeschikte medewerker. Deze laatste verplichting is opgenomen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Op deze pagina

wat is re-integratie?

Re-integratie omvat alle activiteiten die gericht zijn op de terugkeer van een zieke medewerker naar zijn eigen of ander werk binnen zijn eigen organisatie (spoor 1) of een andere organisatie (spoor 2). Dat proces start vanaf het moment dat de medewerker zich ziek meldt. 

De werkgever en de zieke medewerker hebben ieder hun eigen taken en plichten.

re-integratieverplichtingen

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) schrijft voor dat de medewerker zich, tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode, flexibel en positief moet opstellen en moet meewerken aan het stappenplan voor een zo spoedig mogelijke re-integratie. Niet meewerken aan re-integratie kan leiden tot het stopzetten van de loondoorbetaling of uiteindelijk zelfs tot het beëindigen van het dienstverband. Daarnaast ben je als werkgever verplicht een verzuimdossier aan te leggen (na de zesde verzuimweek). Hierin zijn alle documenten en correspondentie over het verzuim van de medewerker opgenomen, zoals het plan van aanpak, de verslagen van de voortgangsgesprekken, de (eerstejaars)evaluatie, het actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de eindevaluatie. Op basis van het re-integratieverslag beoordeelt UWV of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratieverplichtingen. Dit is de RIV-toets.

Werkgevers hoeven een AOW-gerechtigde medewerker bij ziekte minder lang loon door te betalen: zes weken in plaats van twee jaar. Daarom gelden voor deze medewerkers andere re-integratieverplichtingen. Zo hoeft de werkgever alleen binnen de eigen organisatie naar een passende werkplek te zoeken (dus geen 2e spoor) en ook geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

sancties UWV

Hebben de werkgever en de zieke medewerker naar het oordeel van UWV niet genoeg gedaan aan de re-integratie van de zieke medewerker, dan kan UWV aan allebei sancties opleggen. Zo kan de WIA-uitkering van de medewerker gekort worden of later ingaan. Als werkgever kan je verplicht worden om het loon nog voor maximaal een jaar door te betalen (loonsanctie). Ook kun je je medewerker dan nog niet ontslaan.

 

 

 

In de Werkwijzer Poortwachter van UWV vind je informatie over de begeleiding en re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers. In het document staat bijvoorbeeld wat UWV van de werkgever verwacht bij de re-integratie van een medewerker, en hoe de toetsing van re-integratie-inspanningen plaatsvindt. Ook wordt informatie gegeven over de gevolgen als blijkt dat de re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest. 

Let op: UWV werkt aan een nieuwe versie van de Werkwijzer Poortwachter. De laatste versie dateert van 1 augustus 2022.