Als werkgever moet je je bij het uitvoeren van je arbobeleid laten ondersteunen door een arbodeskundige (ook wel kerndeskundige genoemd). Een arbodeskundige, bijvoorbeeld een  bedrijfsarts of  arbeidshygiënist, geeft advies over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. 

Op deze pagina

verplichte ondersteuning arbotaken

De Arbowet verplicht werkgevers om zich te laten adviseren door een bedrijfsarts of arbodienst. Dit moet worden vastgelegd in het zogeheten basiscontract. Hierin moet staan hoe de arbodienstverleners de verplichte taken van de werkgever uitvoeren. 

Je moet in ieder geval voor de volgende vijf arbotaken deskundige ondersteuning inschakelen:

De bedrijfsarts werkt vaak samen met andere arbodeskundigen, waaronder de arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige. Op Arboportaal staat een overzicht van de taken en taakverdeling van de deskundigen.

basiscontract

De overeenkomst met de bedrijfsarts of gecertificeerde arbodienst moet je in een basiscontract vastleggen. Hierin staan de werkafspraken over het te voeren arbobeleid. Je kunt een basiscontract (laten) opstellen via een  vangnetregeling en in bepaalde situaties via een maatwerkregeling.

Bij de vangnetregeling sluit je als werkgever een contract met een gecertificeerde arbodienst. In dat contract staat welke ondersteuning je van de arbodienst krijgt. 

Bij de maatwerkregeling bepaal je als werkgever zelf hoe en met wie je de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelt. Je kunt ervoor kiezen om alle deskundige arbo-ondersteuning extern in te kopen, bijvoorbeeld bij een bedrijfsarts. Of je kunt alle deskundige arbo-ondersteuning intern organiseren, door middel van het in dienst nemen van arbodeskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige). Je kunt bovenstaande mogelijkheden ook combineren, bijvoorbeeld door een veiligheidsdeskundige aan te stellen en andere arbodeskundigen in te huren.

gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige

Een gecertificeerde arbodienst voldoet aan een aantal minimumeisen uit de Arbowet en de Arboregeling en heeft daarvoor een certificaat ontvangen. Deze eisen hebben betrekking op de deskundigheid, organisatie, uitrusting en het functioneren van arbodiensten. 

Er zijn intern en extern gecertificeerde arbodiensten:

  • intern gecertificeerde arbodiensten zijn arbodiensten die direct zijn aangesloten bij een specifiek bedrijf (meestal de grote bedrijven)
  • extern gecertificeerde arbodiensten zijn arbodiensten die niet zijn aangesloten bij een specifiek bedrijf.

Bij de gecertificeerde arbodiensten kun je terecht voor een gecertificeerde arbodeskundige. Arbodeskundigen zijn de bedrijfsarts, hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeids- en organisatiekundige. 

Gecertificeerde arbodeskundigen kunnen ook zelfstandig werkzaam zijn.

Bij de arbodienst werken vaak ook andere professionals, zoals fysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijke werkers, arbeidsdeskundigen en verpleegkundigen.

Werknemers hebben via de werkgeversvertegenwoordiging (OR of personeelsvertegenwoordiging) instemmingsrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract.

Op de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) staat meer informatie over certificatie van arbodiensten en arbodeskundigen.