Nu de arbeidsmarkt structureel krapper wordt en ook de gemiddelde leeftijd van werknemers stijgt omdat ze langer moeten doorwerken, is het van belang dat organisaties beleid ontwikkelen om ook op langere termijn de inzetbaarheid van hun werknemers te vergroten. Integraal gezondheidsmanagement – het systematisch aandacht geven aan de gezondheid van werknemers in alle aspecten van de bedrijfsvoering – is een belangrijk fundament.

gezondheid als beleid

De aandacht voor gezondheid en gezond werken moet onderdeel zijn van het bestaande beleid, zoals arbo- en personeelsbeleid, werkoverleg en functioneringsgesprekken. In de Arbowet zijn in 2017 extra verplichtingen voor werkgevers en werknemers opgenomen, die als doel hebben verzuim te voorkomen en de nadruk te leggen op preventie.

Ook leeftijdsbewust personeelsbeleid is van belang. Dat is personeelsbeleid dat rekening houdt met alle levensfasen van werknemers. Werknemers moeten tot hun pensionering mentaal en fysiek aan de slag kunnen en willen blijven.

Daarnaast moeten werkgevers extra aandacht besteden aan kwetsbare groepen werknemers, die dreigen snel of eerder uit te vallen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen, herintredende vrouwen en mensen met een arbeidsbeperking.

De directie of het management van een organisatie moet de randvoorwaarden scheppen voor ‘gezond’ beleid door:

  • tijd en geld beschikbaar te stellen
  • zelf het goede voorbeeld te geven door veilig en gezond te werken
  • draagvlak te creëren door aandacht te hebben voor de eigen gezondheid en dit ook naar anderen uit te dragen

europees agentschap voor veiligheid en gezondheid

Op de website van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA) kan je een e-gids bekijken met praktische informatie, tips en voorbeelden over duurzame inzetbaarheid.

duurzameinzetbaarheid.nl

Tips en voorbeelden staan op duurzameinzetbaarheid.nl. De website is onderdeel van de campagne 'Op weg naar duurzame inzetbaarheid' van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.