Nog niet eerder hebben werkgevers te maken gehad met zoveel verschillende generaties op de werkvloer. Tussen de ene en andere medewerker kan zomaar 45 jaar leeftijdsverschil zitten. Behalve de uitdagingen die dit kan opleveren, zitten er ook veel voordelen aan  diversiteit in leeftijd op de werkvloer. Om daarvan te profiteren, heb je wel een beleid nodig dat al die leeftijdsverschillen in goede banen leidt. Deze vijf tips helpen je op weg als je leeftijdsbewust beleid voor jouw organisatie wilt maken.

  1. breng de leeftijdsdiversiteit in beeld
  2. verbeter de beeldvorming
  3. maak gebruik van mentoring
  4. faciliteer dialoog en ontmoeting
  5. investeer in scholing en ontwikkeling

Leeftijdsbewust beleid - ook wel levensfasebewust of intergenerationeel beleid genoemd - gaat uit van de erkenning dat medewerkers van elkaar verschillen en daarom verschillende behoeftes hebben. Doel van het beleid is om iedere medewerker gezond, gemotiveerd en duurzaam inzetbaar te houden, ongeacht de levensfase waarin iemand zich bevindt.

#1 breng de leeftijdsdiversiteit in beeld

De eerste stap is om de actuele leeftijdssamenstelling van je medewerkersbestand in beeld te brengen, zowel op organisatie- als afdelingsniveau. Hierdoor krijg je inzicht in de vertegenwoordiging van leeftijden in je organisatie en kun je stappen zetten die leiden tot een meer diverse leeftijdsopbouw onder je personeel (als dat nog niet zo is).

#2 verbeter de beeldvorming

Er bestaan nog altijd veel vooroordelen die leeftijdgerelateerd zijn, zowel binnen als buiten je organisatie. Het bestrijden van deze vooroordelen, negatieve beeldvorming en leeftijdsdiscriminatie is belangrijk voor het succes van je beleid. Een betere beeldvorming bereik je onder meer door:

  • het geven van voorlichting aan je medewerkers. Ga vervolgens het gesprek aan om stereotypen en vooronderstellingen de wereld uit te helpen. Zoek voorbeelden en inspiratie, bijvoorbeeld bij het platform Vijftigplussers en Werk 
  • het inzetten van rolmodellen/ambassadeurs. Bekijk wie succesvolle medewerkers in je bedrijf zijn, die juist andere dan de stereotiepe kenmerken van een bepaalde leeftijdsgroep hebben, en betrek hen bij je voorlichting. Zo doorbreek je vooroordelen over traditionele rollen en verwachtingen
  • antidiscriminatiebeleid: het is belangrijk om als bedrijf in- en extern helder uit te dragen dat discriminatie, op welke grond dan ook, niet wordt geaccepteerd. Zorg dat dit beleid en de bijbehorende maatregelen in de organisatie regelmatig aan de orde worden gesteld en geëvalueerd.

#3 maak gebruik van mentoring

Vraag aan je oudere, meer ervaren medewerkers of zij als mentor, coach of buddy van een jongere collega willen fungeren. Zo worden jongere medewerkers goed ingewerkt en leren zij de kneepjes van het vak. Bovendien blijft niet alleen de kennis van oudere medewerkers behouden voor de organisatie, maar leren zij op hun beurt ook van de nieuwe kennis, vaardigheden en inzichten van hun jongere collega’s.  

#4 faciliteer dialoog en ontmoeting

Organiseer ontmoetingen tussen de verschillende generaties in je organisatie, waar je medewerkers elkaar op een andere manier dan in werkverband leren kennen. Medewerkersnetwerken en informele bijeenkomsten kunnen zo een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van het wederzijds begrip en een goede samenwerking. 

#5 investeer in scholing en ontwikkeling

Investeren in de scholing en ontwikkeling van je medewerkers betaalt zichzelf terug. Als je jongere en oudere collega’s samen een training laat volgen, levert dit niet alleen een bijdrage aan betere prestaties, maar verhoogt het ook de loyaliteit tussen medewerkers. Bijkomend voordeel: je voorkomt (onnodige) uitstroom van gekwalificeerd personeel. Voor oudere medewerkers is om- en bijscholing belangrijk om duurzaam inzetbaar te blijven; en jongeren kiezen steeds vaker voor een werkgever die hen groeikansen biedt.

nog meer weten?

Lees de blog 5 generaties op de werkvloer of download de paper over diversiteit en inclusie. Het Charterdocument Leeftijdsdiversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf biedt je extra inzicht en achtergrondinformatie.