Een mondelinge afspraak is even rechtsgeldig als een schriftelijke, maar het is beter om afspraken die werkgever en werknemer over de arbeidsovereenkomst maken schriftelijk vast te leggen. Voor sommige onderdelen uit de arbeidsovereenkomst is dat zelfs verplicht. Dat kan op een loonstrook, in een brief of e-mail of in de arbeidsovereenkomst. Doet de werkgever dit digitaal, dan moet de werknemer hier uitdrukkelijk mee instemmen.

Op deze pagina

inhoud schriftelijke arbeidsovereenkomst

Onder meer de volgende gegevens moeten schriftelijk in de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd:

De werkgever moet de gegevens in ieder geval binnen een maand na aanvang van de werkzaamheden aan de werknemer verstrekken. Wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan voor een kortere periode, dan is de werkgever verplicht deze informatie vóór het einde van de overeenkomst aan de werknemer te verstrekken.

Niet verplicht, maar wel goed om schriftelijk vast te leggen in een arbeidsovereenkomst zijn:

  • de vooruitzichten op wat langere termijn (bijvoorbeeld over salarisontwikkeling)

  • de afspraken over een winstuitkering, dertiende maand, reiskostenvergoeding en pensioenrechten

pensioen en arbeidsovereenkomst

Een andere afspraak tussen werkgever en werknemer die schriftelijk moet worden vastgelegd, is die over de pensioenvoorziening. Binnen een maand na indiensttreding moet de werkgever laten weten of er binnen zijn organisatie een pensioenvoorziening bestaat en of de werknemer zal deelnemen aan de pensioenregeling. Als de werkgever dat niet doet, mag de werknemer ervan uitgaan dat voor hem dezelfde pensioenregeling geldt als voor vergelijkbare personeelsleden.

pensioenovereenkomst

De werkgever is niet verplicht om een pensioenregeling te treffen voor zijn werknemers. Het aanbod tot deelname aan de pensioenregeling wordt vastgelegd in een pensioenovereenkomst, die onderdeel kan zijn van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer de arbeidsovereenkomst tekent, tekent hij ook meteen de pensioenovereenkomst. In de pensioenovereenkomst moet zijn omschreven voor welke pensioenvorm wordt gekozen.

tijdelijk naar het buitenland

Als de werknemer voor zijn werkgever tijdelijk in het buitenland werkt, moeten de bijzonderheden over de voorwaarden waaronder hij daar werkzaam zal zijn worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Meestal wordt dit in een aanvullende overeenkomst gedaan. Daarbij gaat het onder andere om de duur van de opdracht, de huisvesting, welk arbeidsrecht van toepassing is, de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving, de hoogte en de geldsoort van de beloning, de vergoedingen waarop de werknemer recht heeft en de wijze waarop de terugkeer geregeld is.