Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd staat de einddatum vast of is het eindmoment objectief bepaalbaar. Dan gaat het bijvoorbeeld om een overeenkomst voor zes maanden of voor de duur van een bepaald, nauwkeurig omschreven project. Deze overeenkomst eindigt automatisch (‘van rechtswege’) aan het einde van de overeengekomen periode.

De werknemer moet een tijdelijk contract in pricipe helemaal uitdienen. Er kan wel een proeftijd gelden, waarin zowel de werkgever als de werknemer kan opzeggen.

Op deze pagina

duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

De duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet aan een maximum gebonden, maar er zijn wel beperkingen voor de verlenging ervan. Duurt de arbeidsovereenkomst langer dan drie jaar, dan mag het contract nog één keer voor maximaal drie maanden worden verlengd. De ketenregeling bepaalt bovendien dat werkgevers een beperkt aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten met hun werknemers mogen afsluiten. Zo mag een werkgever maximaal drie tijdelijke (opeenvolgende) contracten sluiten in een periode van maximaal drie jaar. Als de verlenging langer duurt of als er vaker wordt verlengd, ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

aanzegverplichting

Als een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft die zes maanden of langer duurt, dan kan de werkgever niet zomaar opzeggen. De wet bepaalt dat de werkgever zijn werknemer minimaal een maand voor het bereiken van de einddatum schriftelijk moet informeren of het contract wel of niet wordt verlengd. Dit mag ook per e-mail of per WhatsApp. Deze aanzegverplichting geldt niet voor arbeidsovereenkomsten voor de duur van een project.

Let op: de werkgever moet wel kunnen bewijzen dat de werknemer de opzegging tijdig heeft ontvangen. Bij opzegging per e-mail of WhatsApp kan dit lastig zijn, tenzij de werknemer heeft gereageerd op het bericht. In dat geval mag aangenomen worden dat hij het heeft ontvangen. Vandaar dat in principe een aangetekend bericht wordt geadviseerd.

De werkgever moet in geval van verlenging ook schriftelijk aangeven onder welke voorwaarden hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Doet hij dat niet, dan geldt dat deze voorwaarden gelijk zijn gebleven.

aanzegvergoeding

Wanneer de werkgever zich niet aan de aanzegverplichting houdt, is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd ter hoogte van maximaal een bruto maandsalaris. Als de werkgever te laat aanzegt, dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding naar rato. De werknemer kan deze vergoeding tot uiterlijk twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst opeisen.

Bij een project met een vooraf bepaalde duur is het verstandig om in de arbeidsovereenkomst een zogenoemde vangnetdatum op te nemen: een uiterste einddatum. Bijvoorbeeld met deze clausule: ‘De arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege af op het moment dat <beschrijving moment van intreden van de objectief bepaalbare gebeurtenis> maar in ieder geval op <vangnetdatum>.’