In de arbeidsovereenkomst kunnen bepalingen worden opgenomen die de werknemer beperken in zijn werkzaamheden of gedrag tijdens of ná het beëindigen van de overeenkomst. Deze zogenoemde bedingen hebben als doel om de concurrentiepositie van de werkgever te beschermen wanneer een werknemer vertrekt. Behalve het concurrentie- en relatiebeding kennen we ook het verbod op nevenactiviteiten en het geheimhoudingsbeding.

Op deze pagina

verbod op nevenactiviteiten

In beginsel mag een werknemer nevenwerkzaamheden verrichten. Dat wil zeggen: naast zijn werk mag hij ander werk uitvoeren. In een verbod op nevenactiviteiten verbiedt de werkgever de werknemer nevenactiviteiten uit te voeren die niet te verenigen zijn met de werkzaamheden die hij normaal gesproken in dienst van de werkgever verricht. De werkgever mag echter alleen die activiteiten beperken (verbieden) waarmee de werknemer direct en duidelijk de goede vervulling van zijn werk, het goed functioneren van de onderneming of het streven van de werkgever in relatie tot zijn werk in gevaar brengt.
Een verbod op nevenactiviteiten is bijvoorbeeld toegestaan als:

  • de werknemer zijn werkgever beconcurreert met producten of diensten die nagenoeg gelijk zijn aan de producten of diensten van zijn werkgever
  • de werknemer minder geconcentreerd of productief is omdat hij in de avonduren of in het weekend nog een baan heeft
  • de werknemer nevenwerkzaamheden verricht die het imago van de werkgever kunnen schaden.

Overigens mag een werknemer - ook als er geen verbod op nevenactiviteiten is afgesproken - nog steeds niet zijn eigen werkgever concurrentie aandoen. En ook niet-concurrerende werkzaamheden zijn verboden als hij daardoor zijn werk bij zijn werkgever minder goed verricht.

Nevenactiviteiten zijn niet hetzelfde als concurrerende activiteiten van de werknemer, die zich voordoen na het einde van de arbeidsovereenkomst. Een beding waarbij nevenwerkzaamheden worden verboden (tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst) is daarom niet hetzelfde als een concurrentiebeding. Een beding nevenactiviteiten moet schriftelijk worden overeengekomen. Dat kan in een apart opgesteld contract, in een clausule in de arbeidsovereenkomst of via de cao.

geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding verplicht de werknemer om bepaalde bedrijfsgegevens geheim te houden. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie bezig is met patenten, een mogelijke overname of bedrijfsverkoop. In het beding kan staan dat de werknemer een boete moet betalen als hij zich niet houdt aan de afspraken. Een geheimhoudingsbeding geldt tijdens en na de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet wel kunnen bewijzen dat de werknemer het geheimhoudingsbeding geschonden heeft. Een rechter kan de hoogte van eventueel verschuldigde boetes matigen.