Een geheimhoudingsbeding kun je in de arbeidsovereenkomst opnemen om je medewerkers te verplichten bepaalde bedrijfsinformatie geheim te houden. Een verbod op nevenactiviteiten is per 1 augustus 2022 in principe niet meer mogelijk, tenzij hier een rechtvaardigingsgrond voor is. 

Op deze pagina

geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding verplicht de werknemer om bepaalde bedrijfsgegevens geheim te houden. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie bezig is met patenten, een mogelijke overname of bedrijfsverkoop. In het beding kan staan dat de werknemer een boete moet betalen als hij zich niet houdt aan de afspraken. Een geheimhoudingsbeding geldt tijdens en na de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet wel kunnen bewijzen dat de werknemer het geheimhoudingsbeding geschonden heeft. Een rechter kan de hoogte van eventueel verschuldigde boetes matigen.

verbod op nevenactiviteiten

In beginsel mag je medewerker nevenwerkzaamheden verrichten. Dat wil zeggen: naast het werk dat hij voor jou doet, mag hij ander werk doen voor een andere werkgever. 

Voorheen was een verbod op nevenwerkzaamheden niet in de wet geregeld en kon je als werkgever een nevenwerkzaamhedenbeding gewoon afspreken. Maar per 1 augustus 2022 is dit veranderd en moet je als werkgever een goede, objectieve reden hebben voor een verbod op nevenwerkzaamheden. Je moet de objectieve rechtvaardigingsgrond kunnen aantonen op het moment dat je een beroep doet op het overeengekomen nevenwerkzaamhedenbeding. Voorbeelden zijn:

  • je medewerker beconcurreert jou met producten of diensten die ongeveer gelijk zijn aan de producten of diensten van jouw bedrijf

  • er is sprake van (een dreigende) overschrijding van de verplichtingen op grond van de wet, bijvoorbeeld de Arbeidstijdenwet

  • je medewerker verricht nevenwerkzaamheden die het imago van je organisatie kunnen schaden.

Ook als je in de arbeidsovereenkomst geen verbod op nevenactiviteiten hebt afgesproken, mag je medewerker jou geen concurrentie aandoen. En ook niet-concurrerende werkzaamheden zijn verboden als het resultaat daarvan is dat je medewerker zijn werk bij jou minder goed verricht.

Nevenactiviteiten zijn niet hetzelfde als concurrerende activiteiten die je medewerker oppakt na het einde van de arbeidsovereenkomst. Een beding waardoor nevenwerkzaamheden worden verboden (tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst) is daarom niet hetzelfde als een concurrentiebeding

Een verbod op nevenactiviteiten of verzoek om toestemming voor nevenactiviteiten kan schriftelijk worden overeengekomen. Dat kan in een apart opgesteld contract, in een clausule in de arbeidsovereenkomst of via de cao. In de wet staat vanaf 1 augustus 2022 een specifieke bepaling over een verbod op nevenwerkzaamheden. Werkgever en werknemer zijn dus in principe vrij om een verbod op nevenwerkzaamheden af te spreken mits wordt voldaan aan de voorwaarden. Als het verbod op nevenwerkzaamheden niet objectief te rechtvaardigen valt, is het nietig.