Wordt een werknemer ziek, dan moet hij zich op zijn eerste verzuimdag direct ziek melden bij de werkgever, bij voorkeur bij zijn leidinggevende. De werknemer is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte, maar hij mag dat wel doen. De werkgever mag er niet naar vragen. Ook de werkgever moet de zieke medewerker ziek melden.

Op deze pagina

verplichtingen van de werknemer

De regels voor ziekmelding staan in de arbeidsovereenkomst, de cao of het bedrijfsreglement. De werknemer moet aangeven hoe lang hij denkt dat zijn verzuim duurt. Deze informatie heeft de werkgever nodig om te beslissen of tijdelijke vervanging noodzakelijk is voor een goede continuïteit van de werkzaamheden.

Als de werknemer zich ziek heeft gemeld, moet hij zich houden aan een aantal verplichtingen. Zo moet hij:

  • doorgeven waar hij verblijft, hoe hij te bereiken is en toestemming vragen om op vakantie te gaan

  • belangrijke gegevens over zijn arbeidsongeschiktheid doorgeven aan de arbodienst/bedrijfsarts

  • voldoende inspanningen verrichten om zijn eigen herstel te bevorderen

  • passend ander of aangepast werk doen als de bedrijfsarts hem daarvoor geschikt acht en als de werkgever daar om vraagt

  • zich actief opstellen ten aanzien van de re-integratievoorstellen van de werkgever

Specifieke afspraken die binnen het bedrijf gelden voor de procedure rond de verzuimmelding worden vastgelegd in het verzuimprotocol. Als de werknemer zich niet aan deze regels houdt, hoeft de werkgever geen loon door te betalen. Loondoorbetaling wordt opgeschort en loon wordt pas uitbetaald zodra de werknemer zijn verplichtingen is nagekomen. In het ergste geval – als de werknemer niet meewerkt – kan de werkgever zijn werknemer ontslaan.

ziek worden in de vakantie

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens zijn vakantie, tellen de dagen waarop hij ziek is als ziektedagen en niet als vakantiedagen. Indien mogelijk moet hij zich direct ziek melden en de afgesproken procedure volgen. De werkgever kan zijn werknemer vragen na zijn vakantie te bewijzen dat hij arbeidsongeschikt was. Bijvoorbeeld door een doktersverklaring mee te nemen. Ook kan hij een lokale arts vragen te controleren of de werknemer echt arbeidsongeschikt is. Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn, hebben recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers: minimaal vier weken per jaar. Overigens moeten zij bij vakantie dan ook vakantiedagen opnemen, tenzij er geen re-integratiemogelijkheden zijn.

controle bij ziekmelding

De werkgever is verantwoordelijk voor de controle van zijn verzuimende werknemers. Hij kan de uitvoering ervan ook uitbesteden aan de arbodeskundige. Als de werkgever de controle en begeleiding van zijn verzuimende werknemers zelf uitvoert, mag hij zijn verzuimende werknemer vragen wat de beperkingen zijn ten aanzien van het werk en wanneer hij verwacht weer te kunnen werken. Daarbij is de werknemer echter niet verplicht inzicht te geven in de aard of oorzaak van zijn verzuim. Zijn medische gegevens zijn privé.

Let op: ook bij ziekte moet de werkgever zich houden aan de privacyregels uit de AVG. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat informatie over wat wel en niet mag bij de verwerking van gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers. Het ministerie van SZW licht in dit document (pdf) de beleidsregels nog eens toe.

naar de bedrijfsarts

Wanneer de werkgever dat noodzakelijk acht, kan hij de werknemer verplichten de bedrijfsarts te bezoeken. De werknemer moet de bedrijfsarts wel zijn medische gegevens geven. De arts beoordeelt vervolgens of de medewerker op medische gronden in staat is om te werken en welke soort werkzaamheden hij kan uitvoeren.

deskundigenoordeel van UWV

Zijn werkgever en werknemer het niet eens over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer? En worden zij het ook niet eens na de beoordeling door een bedrijfsarts? Dan is er de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Aan deze second opinion zijn kosten verbonden.

beter melden

Als de werknemer weer beter is en aan het werk kan, meldt hij dit bij zijn werkgever. Als de werkgever hem na 42 verzuimweken bij UWV had aangemeld, kan hij hem ook weer beter melden. De werkgever is daartoe overigens niet verplicht.

De werkgever kan de betermelding digitaal doen via het werkgeversportaal op UWV.nl of via het formulier ‘Melding volledig herstel werknemer na ziekteaangifte in de 42e week’. Als de werknemer een Ziektewetuitkering heeft en hij kan weer gedeeltelijk aan het werk, moet de werkgever dit wel binnen twee dagen doorgeven met het formulier ‘Mijn werknemer in de Ziektewet is weer (gedeeltelijk) aan het werk’.