Vanaf het moment dat de werknemer zich ziek meldt, heeft de werkgever een aantal verplichtingen. Niet alleen moet hij het loon van zijn zieke werknemer in de eerste twee verzuimjaren blijven doorbetalen, hij is ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de re-integratie van een arbeidsongeschikte werknemer. Die laatste verplichting is opgenomen in de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Op deze pagina

wat is re-integratie?

Re-integratie omvat alle activiteiten die gericht zijn op de terugkeer van een zieke medewerker naar zijn eigen of ander werk binnen zijn eigen of een andere organisatie. De werkgever en de zieke medewerker zijn in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor een zorgvuldige en zo snel mogelijke re-integratie. Beide partijen hebben hun eigen taken en plichten

re-integratieverplichtingen

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) schrijft voor dat de medewerker zich, tijdens de ziekteperiode, flexibel en positief moet opstellen en moet meewerken aan het stappenplan voor een zo spoedig mogelijke re-integratie. Niet meewerken aan re-integratie kan leiden tot het stopzetten van de loondoorbetaling of uiteindelijk zelfs tot het beëindigen van het dienstverband. Daarnaast is de werkgever verplicht om een verzuimdossier aan te leggen (na de zesde verzuimweek). Hierin worden alle documenten en correspondentie over het verzuim van de medewerker opgenomen, zoals het plan van aanpak, de verslagen van de voortgangsgesprekken, de (eerstejaars)evaluatie, het actueel oordeel van de bedrijfsarts of de arbodienst en de eindevaluatie.

let op:

Werkgevers hoeven een AOW-gerechtigde medewerker bij ziekte minder lang loon door te betalen: dertien weken in plaats van twee jaar. Daarom gelden voor deze medewerkers andere re-integratieverplichtingen. Zo hoef je alleen binnen de eigen organisatie naar een passende werkplek te zoeken (dus geen 2e spoor). Je hoeft ook geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.

sancties UWV

Hebben werkgever en de zieke medewerker niet genoeg gedaan aan de re-integratie van de zieke medewerker, dan kan UWV aan allebei sancties opleggen. Zo kan de WIA-uitkering van de medewerker gekort worden of later ingaan. De werkgever kan verplicht worden om het loon nog voor maximaal een jaar door te betalen (loonsanctie). De werkgever kan zijn medewerker dan ook nog niet ontslaan.