Er bestaan geen wettelijke regels voor werkgevers over het al dan niet verplicht (betaald) vrijgeven op algemeen erkende feestdagen. In de meeste cao’s of in de arbeidsvoorwaarden staan wel bepalingen waaraan de werkgever zich moet houden.

Op deze pagina

Het is gebruikelijk dat werknemers op de algemeen erkende feestdagen betaald vrij krijgen, zonder dat die dagen van hun vakantiedagensaldo afgaan. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn vaak uitzonderingen.

officieel erkende feestdagen

Nederland kent een aantal algemeen erkende (christelijke) en niet-erkende feestdagen. Algemeen erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis. Niet-erkende feestdagen zijn bijvoorbeeld het Suikerfeest aan het einde van de ramadan of Chanoeka.

Kijk hier voor een overzicht van de officiële feestdagen in 2019.

cao of arbeidsovereenkomst bepaalt

In de cao of arbeidsovereenkomst staat of werknemers vrij zijn op feestdagen of dat werknemers een christelijke feestdag kunnen inleveren voor een niet-erkende feestdag.

Zo is Bevrijdingsdag (5 mei) is een nationale feestdag, maar dit betekent niet automatisch dat een werknemer recht heeft op een betaalde vrije dag. Per sector gelden andere regelingen. Veel cao’s bepalen dat werknemers één keer per vijf jaar (het lustrumjaar) vrij zijn. Lustrumjaren zijn in dit geval 2020 en 2025. Zijn er in de cao geen afspraken gemaakt of heeft een bedrijfstak geen cao, dan beslist de werkgever zelf of zijn werknemers vrij zijn.

andere vrije dagen

De werkgever mag dagen aanwijzen waarop werknemers verplicht een vakantiedag moeten opnemen. Een voorbeeld is de dag na Hemelvaartsdag. Deze verplichte vrije dag moet in de arbeidsovereenkomst of cao zijn opgenomen. Bovendien moet de werkgever het loon op deze dag doorbetalen, tenzij zijn werknemers ermee akkoord gaan dat zij geen salaris krijgen.

De werkgever kan er ook voor kiezen om een extra vrije dag of ‘pret-verlofdag’ toe te kennen. Hij geeft zijn personeel dan betaald vrij buiten de feestdagen- of vakantieregeling om. Zijn werknemers hoeven geen vakantiedag in te leveren. Deze pret-verlofdag mag de werkgever ook weer schrappen. Hij hoeft daarvoor geen extra vakantiedag in de plaats te geven.