Er bestaan geen wettelijke regels voor werkgevers over het al dan niet verplicht (betaald) vrijgeven op algemeen erkende feestdagen. In de meeste cao’s of in de arbeidsvoorwaarden staan wel bepalingen waaraan de werkgever zich moet houden.

Op deze pagina

Het is gebruikelijk dat werknemers op de algemeen erkende feestdagen betaald vrij krijgen, zonder dat die dagen van hun vakantiedagensaldo afgaan. Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag zijn vaak uitzonderingen.

officieel erkende feestdagen

Nederland kent een aantal algemeen erkende (christelijke) en niet-erkende feestdagen. Algemeen erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis. Niet-erkende feestdagen zijn bijvoorbeeld het Suikerfeest aan het einde van de ramadan of Chanoeka.

De officiële feestdagen van 2021 zijn:

 • Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021
 • Goede Vrijdag: vrijdag 2 april 2021
 • Eerste paasdag: zondag 4 april 2021
 • Tweede paasdag: maandag 5 april 2021
 • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021
 • Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2021
 • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
 • Eerste pinksterdag: zondag 23 mei 2021
 • Tweede pinksterdag: maandag 24 mei 2021
 • Eerste kerstdag: zaterdag 25 december 2021
 • Tweede kerstdag: zondag 26 december 2021

cao of arbeidsovereenkomst bepaalt

In de cao of arbeidsovereenkomst staat of werknemers vrij zijn op feestdagen of dat werknemers een christelijke feestdag kunnen inleveren voor een niet-erkende feestdag.

Zo is Bevrijdingsdag (5 mei) een nationale feestdag, maar dit betekent niet automatisch dat een werknemer recht heeft op een betaalde vrije dag. Per sector gelden andere regelingen. Veel cao’s bepalen dat werknemers één keer per vijf jaar (het lustrumjaar) vrij zijn. Lustrumjaren zijn in dit geval 2025 en 2030. Zijn er in de cao geen afspraken gemaakt of heeft een bedrijfstak geen cao, dan beslist de werkgever zelf of zijn werknemers vrij zijn.

andere vrije dagen

De werkgever mag dagen aanwijzen waarop werknemers verplicht een vakantiedag moeten opnemen. Een voorbeeld is de dag na Hemelvaartsdag. Deze verplichte vrije dag moet in de arbeidsovereenkomst of cao zijn opgenomen. Bovendien moet de werkgever het loon op deze dag doorbetalen, tenzij zijn werknemers ermee akkoord gaan dat zij geen salaris krijgen.

De werkgever kan er ook voor kiezen om een extra vrije dag of ‘pret-verlofdag’ toe te kennen. Hij geeft zijn personeel dan betaald vrij buiten de feestdagen- of vakantieregeling om. Zijn werknemers hoeven geen vakantiedag in te leveren. Deze pret-verlofdag mag de werkgever ook weer schrappen. Hij hoeft daarvoor geen extra vakantiedag in de plaats te geven.

loondoorbetaling en toeslagen tijdens feestdagen

Doorbetaling van het loon tijdens vrije feestdagen en eventuele toeslagen op het uurloon van werknemers die tijdens de feestdagen wel werken, worden bij cao of in de arbeidsvoorwaarden geregeld. Zo staat in alle cao’s dat een werknemer op officiële vrije feestdagen zijn loon krijgt doorbetaald. Voorwaarde is wel dat de feestdag op een dag valt waarop de werknemer normaal zou werken. 

De meeste cao’s bepalen ook dat de werkgever werknemers die werken op feestdagen een toeslag op het normale loon moet betalen. Deze toeslag kan variëren van 50 tot 100%.

Valt een onderneming niet onder een bedrijfstak-cao, en staat er niets over feestdagen in de arbeidsvoorwaarden? Dan kan de werkgever zijn werknemers in principe verplichten om te werken op algemeen erkende feestdagen. Maar dat zal zeker op verzet stuiten. Beter is het om goede afspraken te maken en die op te nemen in de arbeidsovereenkomst