Voor uitzendkrachten zijn vakantie, feestdagen, kort verzuim/bijzonder verlof en geboorteverlof geregeld in de CAO voor Uitzendkrachten

Op deze pagina:

vakantie

In de CAO voor Uitzendkrachten is opgenomen dat een uitzendkracht 16⅔ uur doorbetaalde vakantie opbouwt bij elke volledig gewerkte maand. Deze vakantie wordt opgenomen in de vorm van vakantiedagen. Alle uitzendkrachten hebben recht op 25 vakantiedagen.

Uitzendkrachten hebben recht op een vakantiebijslag die 8,33% van het feitelijk loon over de: 

• gewerkte dagen

• vakantiedagen

• feestdagen

• dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is

• compensatie-uren

• uren waarop de uitzendkracht bij het wegvallen van de uitzendarbeid recht heeft op loondoorbetaling. 

Deze bijslag wordt in principe eens per jaar uitbetaald, tenzij de uitzendkracht uit dienst gaat. 
Per 30 december 2019 zijn de twee cao’s van de ABU en de NBBU geharmoniseerd. Als gevolg daarvan is de grondslag voor de opbouw van de vakantiebijslag uitgebreid. Ook is de vakantiebijslag verhoogd van 8% naar 8,33%.

vakantie in fase a

Uitzendkrachten die in fase A op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding werkzaam zijn ontvangen tijdens vakantie het feitelijk loon uit de opgebouwde vakantiereserveringen (10,87% van het feitelijk loon) voor zover deze reservering toereikend is.

vakantie in fase b en c

Uitzendkrachten in fase B en fase C hebben tijdens hun vakantie recht op doorbetaling van het loon dat zij op dat moment verdienen voor zover het recht op vakantie is verworven.

feestdagen

Op feestdagen krijgen alle uitzendkrachten het feitelijk loon doorbetaald dat zij normaal gesproken zouden ontvangen als zij op die dagen gewerkt zouden hebben. Moet een uitzendkracht op een feestdag werken, dan is hier doorgaans een toeslag aan verbonden conform de daarvoor geldende regeling bij de inlener

Met de harmonisatie van de ABU-cao en de NBBU-cao is voor bepaalde situaties verduidelijkt wanneer recht bestaat op doorbetaling van de feestdag. Bijvoorbeeld als niet duidelijk uit de uitzendovereenkomst of terbeschikkingstelling volgt of de feestdag op een dag valt die normaal gesproken als werkdag is aan te merken.

De uitzendkracht heeft recht op betaling van de feestdag:

  • als hij in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag minimaal zeven keer op die dag in de week heeft gewerkt

  • als hij nog geen dertien aaneengesloten weken heeft gewerkt en in meer dan de helft van die periode op de betreffende dag in de week heeft gewerkt.

kort verzuim of bijzonder verlof

Een uitzendkracht in fase A krijgt niet doorbetaald tijdens kort verzuim (bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek) of bijzonder verlof (bijvoorbeeld bij een huwelijk of overlijden). Voor hem bestaat een reservering voor kort verzuim van 0,6%  boven op het brutoloon. Zodra de uitzendkracht het kort verzuim of bijzonder verlof opneemt, wordt voor zover de reservering toereikend is het gereserveerde geld voor die dag uitbetaald.

Uitzendkrachten in fase B en fase C hebben recht op doorbetaald kort verzuim of bijzonder verlof.

geboorteverlof

De uitzendkracht heeft altijd recht op geboorteverlof, ongeacht de fase waarin hij werkt. Het uitzendbureau moet de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur in betaald verlof toekennen (maximaal vijf dagen).