Voor flexwerkers zijn vakantie, kort verzuim/bijzonder verlof en feestdagen geregeld in de CAO voor Uitzendkrachten.

Op deze pagina:

vakantie

In de CAO voor Uitzendkrachten is opgenomen dat een flexwerker 16⅔ uur doorbetaalde vakantie opbouwt bij elke volledig gewerkte maand. Deze vakantie wordt opgenomen in de vorm van vakantiedagen. Flexwerkers hebben ook recht op een vakantiebijslag die 8% van het feitelijk loon over de normale uren bedraagt. Deze bijslag wordt in principe eens per jaar uitbetaald.

Per 30 december 2019 worden de twee cao’s van de ABU en de NBBU geharmoniseerd. Dat heeft gevolgen voor de huidige arbeidsvoorwaarden.

vakantie in fase a

Flexwerkers die in fase A zitten, krijgen alleen loon voor de uren die zij daadwerkelijk werken. Dit betekent dat zij tijdens vakantiedagen niet worden doorbetaald. Ter compensatie krijgen zij een aanvulling op het loon, die het uitzendbureau voor ze reserveert (de zogenoemde ‘reserveringen’). Deze aanvulling wordt uitgedrukt in een percentage van het basisuurloon (10,87% in 2019). Zodra de flexwerker vakantiedagen opneemt, wordt het gereserveerde geld voor die dagen uitbetaald. 

vakantie in fase b en c

Flexwerkers in fase B en fase C hebben tijdens hun vakantie recht op doorbetaling van het loon dat zij op dat moment verdienen.

feestdagen

Op feestdagen krijgen alle flexwerkers het feitelijk loon doorbetaald dat zij normaal gesproken zouden ontvangen als zij op die dagen gewerkt zouden hebben. Moet een flexwerker op een feestdag werken, dan is hier doorgaans een toeslag aan verbonden conform de daarvoor geldende regeling bij de inlener of – als de ABU-beloning van toepassing is – de regeling voor onregelmatige werktijden in de CAO voor Uitzendkrachten.

kort verzuim of bijzonder verlof

Een flexwerker in fase A krijgt niet doorbetaald tijdens kort verzuim (bijvoorbeeld dokters- of tandartsbezoek) of bijzonder verlof (bijvoorbeeld bij een huwelijk of overlijden). Voor hem bestaat een reservering voor kort verzuim van 0,6% (2019) boven op het brutoloon. Zodra de flexwerker het kort verzuim of bijzonder verlof opneemt, wordt het gereserveerde geld voor die dag uitbetaald.

Flexwerkers in fase B en fase C hebben recht op doorbetaald kort verzuim of bijzonder verlof.