In de herfst- en wintermaanden schiet het ziekteverzuim vaak omhoog. Als werkgever kunt u het nodige doen om het ziekteverzuim te beperken. Dat begint al met het stimuleren van een gezonde levensstijl bij uw medewerkers. 7 tips voor een gezonde werkvloer.

1. wees voorbereid op de komende maanden 

Kijk eens naar de afgelopen jaren: wat was in uw bedrijf de gemiddelde afwezigheid in de herfst- en wintermaanden? Dit is een indicatie van wat u ook dit jaar kunt verwachten. Vraag uw medewerkers mee te denken over een backupschema: wie vervangt wie bij ziekte?

2. probeer het verzuim te beïnvloeden

Bij regelmatig, relatief kortdurend verzuim blijken medewerkers vaak de afweging te maken of zij zich wel of niet zullen ziekmelden. Voor hen kan een bonus of een andere arbeidsvoorwaardelijke maatregel de doorslag geven om zich niet ziek te melden. In cao’s zijn steeds vaker dergelijke afspraken opgenomen, maar ook in een eigen arbeidsvoorwaardenregeling kunt u prikkels vastleggen om het verzuim terug te dringen. Als een medewerker zich een jaar niet ziek heeft gemeld, ontvangt hij bijvoorbeeld een reischeque, een netto geldbedrag of extra vakantiedagen.

3. let op signalen van dreigend verzuim

Als een medewerker klaagt over vermoeidheid of zwaar werk, er moe uitziet, vertelt over een nare thuissituatie, vaak huilt of snel geïrriteerd is, kan dit betekenen dat hij zich binnenkort ziek gaat melden. Als u dit signaleert, kunt u het verzuim misschien beperken of zelfs voorkomen. Ga met de medewerker in gesprek en probeer samen te zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld door het werk (tijdelijk) anders in te richten.

4. zorg voor een goede verzuimbegeleiding

Soms is ziekte echt niet te voorkomen. Vraag als de medewerker zich ziek meldt wat er aan de hand is en of er werk overgenomen moet worden. Stel het team direct op de hoogte en verwijs eventueel naar het back-upschema. Als de medewerker langer ziek is, onderhoud dan regelmatig contact om het ziekteverloop te volgen en zorg voor een goede begeleiding. Stuur bij langdurige afwezigheid ook af en toe eens een kaart of bosje bloemen, of ga op bezoek. Zo blijft de medewerker betrokken bij het bedrijf.

5. maak een verzuimprotocol

Bij verzuim moeten u en uw medewerker zich aan een aantal afspraken houden, die u kunt vastleggen in een verzuimprotocol. Dit geeft iedereen duidelijkheid over zijn rechten en plichten, bijvoorbeeld over verzuimmeldingen, -controle en -begeleiding, en de re-integratie bij langdurig verzuim. Op de website van FNV Bondgenoten staat een voorbeeld van een verzuimprotocol.

6. ga na wat er mogelijk is met uw (zorg)verzekering

Heeft u een collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers? Kijk deze eens goed na! De laatste jaren bieden steeds meer zorgverzekeraars begeleiding aan bij verzuim. Voorbeelden van hulp zijn: een netwerk van gespecialiseerde zorgverleners dat inzetbaar is bij dreigende uitval of verzuim, ondersteuning bij de vaststelling van verzuimoorzaken, begeleiding door een coach en advies voor een nieuw verzuimbeleid. Volgens sommige verzekeraars verdienen werkgevers de extra kosten van dergelijke pakketten meteen weer terug doordat het verzuim sneller wordt teruggedrongen.

7. een gezonde werkvloer

Zet in op gezondheid in plaats van verzuim. Denk aan de volgende acties:

  • besteed aandacht aan het naleven van de (veiligheids)instructies;
  • stimuleer een gezonde levensstijl: bedrijfskorting bij sporten, gezonde maaltijd in
  • de bedrijfskantine en hulp bij het stoppen met roken. Uw arbodienst en verzekeraar zijn wellicht bereid mee helpen en/of betalen;
  • betrek het thuisfront, bijvoorbeeld via een bedrijfssportdag voor het hele gezin; 
  • geef als directeur zelf het goede voorbeeld;
  • stimuleer via (financiële) maatregelen het gebruik van de fiets.

meer weten

Op de volgende websites vindt u nog meer tips om een gezonde levensstijl te stimuleren op de werkvloer: