Een werkgever die iemand met een arbeidshandicap of ziekte in dienst houdt of in dienst neemt, kan een beroep doen op een aantal financiële voordelen van UWV en de gemeente om eventuele extra kosten te compenseren. Dat varieert van kortingen op de sociale premies tot een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek. Ook voor het in dienst nemen van oudere medewerkers bestaan er financiële voordelen.

Op deze pagina

doelgroepregister

Voor sommige subsidies en voorzieningen geldt als voorwaarde dat de medewerker in het zogeheten doelgroepregister moet zijn opgenomen. Het is ook mogelijk dat een sollicitant of medewerker niet in het doelgroepregister staat, maar dat je als werkgever wel recht hebt op bepaalde subsidieregelingen. 

loonkostensubsidie

Werkgevers die mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen, kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie van de gemeente. De regeling is bedoeld voor medewerkers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak

Voorwaarde is dat de medewerker niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Je vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar je medewerker staat ingeschreven.

loonkostenvoordeel (lkv)

Werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen of houden uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen (zoals medewerkers van 56 jaar en ouder die staan ingeschreven als werkzoekende en/of medewerkers met een arbeidsbeperking), krijgen een jaarlijkse tegemoetkoming van maximaal € 6.000 per jaar per persoon. Dit is het loonkostenvoordeel (LKV)

Het LKV voor oudere werknemers stopt per 1 januari 2026.

no-riskpolis

Met de no-riskpolis lopen werkgevers geen of beperkte financiële risico’s als zij een medewerker met een ziekte of handicap in dienst nemen, zoals een medewerker met een WIA-uitkering. Wordt die medewerker ziek, dan kun je namelijk een uitkering op grond van de Ziektewet krijgen. Deze uitkering mag je in mindering brengen op het loon. Zo worden de loonkosten tijdens ziekte gecompenseerd. Bovendien hoef je geen hogere premie voor de Ziektewet of de WGA te betalen.

De no-riskpolis geldt voor de duur van maximaal vijf jaar vanaf de start van het dienstverband. 

Er geldt een uitzondering voor alle medewerkers die beschut werken of met een ziekte of handicap werken (banenafspraak). Voor hen geldt de no-riskpolis zolang zij werken. 

Kijk op uwv.nl voor meer informatie.

loondispensatie Wajong

Als je iemand in dienst neemt die een Wajong-uitkering heeft of een jonggehandicapte jonger dan 18 jaar die minder werk kan verzetten dan de andere medewerkers kun je UWV toestemming vragen om een lager loon te betalen dan het minimumloon. Dit heet loondispensatie. UWV vult het loon van deze medewerker dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij jou in dienst kwam. De loondispensatie duurt tussen een half jaar en vijf jaar. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de medewerker hetzelfde kan verdienen als zijn collega’s. Je kunt loondispensatie aanvragen bij UWV

proefplaatsing

Denk je erover om iemand aan te nemen die een ziekte of handicap heeft en een uitkering ontvangt van UWV? Maar twijfel je of die persoon het werk aankan? Dan kun je hem maximaal twee maanden op proef laten werken, zodat je kunt bekijken of de medewerker geschikt is voor de baan. Tijdens die periode hoef je geen loon te betalen omdat UWV de uitkering van deze medewerker doorbetaalt. Deze periode is net zo lang als de maximale proeftijd bij begin van een dienstverband.
Je moet als werkgever de intentie hebben om de medewerker na de proefplaatsing een contract aan te bieden van zes maanden of langer.

subsidie voor werkplekaanpassingen

Als een medewerker door ziekte of handicap aanpassingen op de werkplek nodig heeft, is het mogelijk dat je hiervoor extra kosten moet maken. In dat geval kun je subsidie aanvragen. Het moet gaan om niet-meeneembare hulpmiddelen, zoals een aangepast toilet of een traplift. Subsidie voor meeneembare hulpmiddelen kan je medewerker zelf aanvragen. Voorwaarde is dat de medewerker minimaal zes maanden bij jou in dienst is of komt.

interne jobcoach

Medewerkers met een langdurige ziekte of handicap, die begeleiding nodig hebben, kunnen een interne jobcoach krijgen. De jobcoach begeleidt deze medewerker op zijn werkplek. Je medewerker moet een dienstverband hebben van minimaal zes maanden, minimaal twaalf uur per week werken en minimaal 35% van het minimumloon verdienen. Je kunt subsidie krijgen voor een interne jobcoach voor een periode van maximaal een jaar. Na dit jaar kun je verlenging aanvragen. Kijk voor meer informatie op uwv.nl.

UWV heeft een digitale advieswijzer waarmee je inzicht krijgt in de regelingen die van toepassing zijn wanneer je iemand uit het doelgroepregister in dienst neemt of hebt.

Via de Regelhulp financieel CV kun je een overzicht krijgen van de mogelijke financiële voordelen waarvan je gebruik kunt maken als je iemand met een arbeidsbeperking aanneemt.