Op deze pagina

Hoewel de grenzen binnen Europa vervagen, kan niet zomaar iedereen in Nederland komen werken. Werkgevers die werknemers uit het buitenland aannemen, moeten zich houden aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hierin staat dat zij voor werknemers van buiten de EU- en EER of Zwitserland een werkvergunning  (tewerkstellingsvergunning, twv) nodig hebben. Voor tijdelijke arbeidskrachten die werk doen dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU, heeft de werkgever geen twv nodig. Dit staat in de Regeling internationaal handelsverkeer.

europese unie (eu), eer-landen en zwitserland

Een werkgever die in Nederland geen geschikte werknemer kan vinden, mag van de wet over de grens gaan kijken. Hij is daarbij verplicht om eerst te zoeken binnen de EU- en EER-landen en in Zwitserland. Werknemers uit deze landen (met uitzondering van Kroatië) mogen in Nederland werken zonder werkvergunning (tewerkstellingsvergunning, twv). Dit noemen we ‘vrij werknemersverkeer’. De Europese Unie (EU) bestaat uit 28 lidstaten, met totaal ongeveer 508 miljoen inwoners. De lidstaten van de Europese Unie zijn:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus (Grieks deel)
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd Koninkrijk
 • Zweden

europese economische ruimte (eer) en zwitserland

Liechtenstein, Noorwegen en IJsland horen niet bij de Europese Unie, maar werken wel op veel gebieden met de EU samen. Deze drie landen behoren samen met de EU-landen tot de Europese Economische Ruimte (EER). De meeste EU-regels gelden ook voor Zwitserland, maar dit land behoort niet tot de EU of de EER.

wijziging terwerkstellingsvergunning

Per 1 juli 2018 kunnen werknemers uit Kroatië in Nederland aan het werk zonder dat ze daar een tewerkstellingsvergunning (twv) voor nodig hebben. Datzelfde geldt voor Nederlanders die in Kroatië aan de slag willen. Voor die datum was er voor Kroatische werknemers een werkvergunning nodig.

diploma buitenlandse werknemers

Werkgevers die mensen met een buitenlands diploma in dienst willen nemen, kunnen een diplomawaardering aanvragen. Een diplomawaardering is een schriftelijke uitspraak waarin staat wat het buitenlandse diploma of de opleiding die de (aanstaande) werknemer gevolgd heeft waard is in vergelijking met het Nederlandse onderwijssysteem. Hierdoor kan de werkgever het onderwijsniveau van de werknemer beter inschatten. De werkgever kan een aanvraag voor diplomawaardering indienen bij het Informatiecentrum DiplomaWaardering (IcDW).

buitenlandse werkgever, detachering in nederland

Buitenlandse werkgevers die hun personeel naar Nederland detacheren moeten er sinds 18 juni 2016 op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), voor zorgen dat bepaalde minimale voorwaarden van het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing zijn op hun werknemers.

voorbeelden basisarbeidsvoorwaarden

Voorbeelden van dergelijke minimale voorwaarden zijn:

 • het minimumloon
 • voldoende rusttijden
 • veilige arbeidsomstandigheden
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • een minimum aantal vakantiedagen.

Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Werkgevers die zich niet aan de WagwEU houden, lopen het risico op een boete van maximaal € 12.000. De boetebedragen kunnen onder omstandigheden worden gematigd, maar bij recidive of bij bewuste overtredingen worden de boetes verhoogd.

meldplicht

In de toekomst moeten buitenlandse dienstverrichters (inclusief zelfstandigen) zich ook vooraf melden waar, wanneer en met welke werknemers zij in Nederland gaan werken. Maar deze meldingsplicht is opgeschort tot het moment waarop het digitale meldingssysteem beschikbaar is. Het streven is om het digitale meldingssysteem per 1 januari 2019 gereed te hebben.

regeling internationaal handelsverkeer

Per 1 juli 2017 is de Regeling internationaal handelsverkeer ingegaan. Voor tijdelijke arbeidskrachten die werk doen dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU en dat niet door Nederlandse werknemers gedaan kan worden, hoeft de werkgever geen werkvergunning meer aan te vragen. Een voorbeeld van werk dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU is het  geven van een training in het werken met nieuwe apparatuur aan werknemers in Nederland.

toezicht door inspectie szw

De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers én werknemers zich aan de regelgeving houden en voert daartoe inspecties uit bij bedrijven en instellingen.

wagweu

Meer weten over de WagwEU? Download hier de informatie van de Rijksoverheid (pdf).