Hoewel de grenzen binnen Europa vervagen, kan niet zomaar iedereen in Nederland komen werken. Werkgevers die werknemers uit het buitenland aannemen, moeten zich houden aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hierin staat dat voor werknemers met een nationaliteit van buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland een werkvergunning (tewerkstellingsvergunning, twv) nodig is.

Op deze pagina

werknemers uit eu/eer-landen en zwitserland

Als je, als werkgever, in Nederland geen geschikte werknemer kunt vinden, mag je van de wet over de grens gaan kijken. Je bent daarbij verplicht om eerst binnen de EU/EER-landen en in Zwitserland naar personeel te zoeken. Werknemers uit deze landen mogen in Nederland werken zonder werkvergunning (tewerkstellingsvergunning, twv). Dit noemen we 'vrij werknemersverkeer'.

De Europese Unie (EU) bestaat uit 27 lidstaten, met totaal ongeveer 450 miljoen inwoners. Liechtenstein, Noorwegen en IJsland horen niet bij de Europese Unie, maar werken wel op veel gebieden met de EU samen. Deze drie landen behoren samen met de EU-landen tot de Europese Economische Ruimte (EER). De meeste EU-regels gelden ook voor Zwitserland, maar dit land behoort niet tot de EU of de EER.

werknemers uit het verenigd koninkrijk

Werknemers uit het Verenigd Koninkrijk - dat de Europese Unie per 31 januari 2020 heeft verlaten - die voor 31 december 2020 al in Nederland werkzaam waren, vallen onder het terugtrekkingsakkoord. Dat houdt in dat zij zonder werkvergunning in Nederland mogen blijven werken, op voorwaarde dat zij een verblijfsvergunning met aantekening ‘TWV niet vereist’ hebben. Alle werknemers uit het Verenigd Koninkrijk konden tot 1 oktober 2021  een Brexit-verblijfsvergunning aanvragen. Na deze datum hebben ze automatisch een onrechtmatige verblijfsstatus.  

Voor werknemers uit het Verenigd Koninkrijk die nu in Nederland komen werken, gelden de normale regels voor werknemers van buiten de EU/EER en Zwitserland. Kijk op IND.nl voor meer informatie.

werknemers van buiten de eu/eer en zwitserland

Voor werknemers van buiten de EU/EER of Zwitserland heb je, als werkgever, meestal een tewerkstellingsvergunning (minder dan negentig dagen) of een gecombineerde vergunning voor arbeid en verblijf (langer dan negentig dagen) nodig. Voor sommige werknemers wordt een uitzondering gemaakt.

buitenlandse werkgever, detachering in nederland

Buitenlandse werkgevers die hun personeel naar Nederland detacheren moeten op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) zorgen dat bepaalde minimale voorwaarden van het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing zijn op hun werknemers. Voorbeelden van dergelijke minimale voorwaarden zijn: 

Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao.  

Gedetacheerde EU-werknemers die langer dan twaalf maanden in Nederland werken, hebben sinds 30 juli 2020 recht op alle Nederlandse arbeidsvoorwaarden (met uitzondering van aanvullend pensioen en ontslagbescherming). Een werkgever mag deze periode van twaalf maanden verlengen tot maximaal achttien maanden. Tijdens de verlenging gelden voor de werknemer alleen de arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde EU-werknemers. Daarna gelden automatisch alle Nederlandse arbeidsrechten. 

Voor uitzendkrachten uit de EU die voor een Nederlandse werkgever in Nederland werken (arbeidsmigranten), geldt dat zij de extra voorwaarden direct krijgen. Voor hen geldt dus geen ‘wachttijd’. 

Op postedworkers.nl staat meer informatie over de veranderingen per 30 juli 2020 door de herziene detacheringsrichtlijn.

meldplicht

Buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die met hun eigen werknemers tijdelijk in Nederland werkzaamheden komen verrichten, moeten bij een online meldloket aangeven om welke werkzaamheden in Nederland het gaat, waar en bij welke dienstontvanger in Nederland dit gebeurt, hoe lang de werkzaamheden zullen duren en welke werknemers daarbij gedetacheerd worden. De Inspectie SZW gebruikt de gegevens van het meldloket voor controle op naleving van de arbeidsvoorwaarden in Nederland.

De meldplicht geldt overigens ook in andere landen, dus bij het meenemen van Nederlandse werknemers naar een EU/EER-land of Zwitserland gelden de eisen voor de arbeidsvoorwaarden en de meldplicht ook.

let op: controleer de melding

Als je, als Nederlandse opdrachtgever, de diensten inhuurt van een buitenlandse dienstverrichter, moet je nagaan of de dienstverrichter zich heeft gemeld én of deze melding juist is. Doe je dit niet, dan kan je een boete krijgen van de Inspectie SZW

toezicht door inspectie szw

De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers én werknemers zich aan de WagwEU en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) houden en voert daartoe inspecties uit bij bedrijven en instellingen.  Als werkgevers of werknemers de arbeidsregels overtreden, treedt de Inspectie SZW handhavend op. Dat doet de Inspectie met een mix van instrumenten zoals waarschuwingen, boetes en stilleggingen.