Voor werknemers met een nationaliteit van buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland heb je, als werkgever, in principe een werkvergunning (tewerkstellingsvergunning, twv) nodig. Tussen de EU/EER-landen en Zwitserland geldt vrij werknemersverkeer. Dat betekent dat werknemers met een nationaliteit uit één van deze landen in Nederland mogen werken zonder werkvergunning. Daarnaast zijn er nog een aantal situaties waarin de werkgever geen werkvergunning nodig heeft, bijvoorbeeld als in het verblijfsdocument van de werknemer staat dat werk zonder twv toegestaan is. Voor vluchtelingen uit Oekraïne, kennismigranten of asielzoekers met een verblijfsvergunning gelden ook uitzonderingen. 


Op deze pagina

de werkvergunning via uwv

Voor werknemers van buiten de EU/EER of Zwitserland heb je een tewerkstellingsvergunning (twv) nodig, tenzij hun verblijfsdocument aangeeft dat zij zonder twv mogen werken. De werkvergunning vraag je aan bij UWV

voorwaarden aanvraag werkvergunning

UWV verstrekt alleen een werkvergunning als aan strikte voorwaarden is voldaan:

 • je moet eerst (drie maanden) in Nederland, de EU/EER en Zwitserland naar kandidaten zoeken. Een uitzondering geldt voor stagiairs, studenten (die maximaal zestien uur per week werken), sommige artiesten, werknemers van een internationaal concern die naar Nederland worden overgeplaatst

 • je moet ten minste vijf weken voordat je de werkvergunning aanvraagt de vacature melden bij een werkgeversservicepunt van UWV of zelf plaatsen op werk.nl

 • de buitenlandse werknemer moet een geldige verblijfsvergunning hebben (of krijgen)

 • je moet je houden aan de wettelijke arbeidsvoorwaarden. Zo betaal je minimaal het loon volgens de cao of het wettelijk minimumloon

 • je zorgt voor huisvesting, tenzij de werknemer daar zelf al in heeft voorzien

 • de werknemer is 18 jaar of ouder

 • je hebt in de vijf jaar voor de aanvraag geen boete gehad voor overtreding van arbeidswetten. 

Voor sommige groepen werknemers (zoals Britten, stagiairs, kennismigranten, seizoensarbeiders en musici) gelden specifieke voorwaarden.

let op!

Bij de aanvraag van een twv kan ook sprake zijn van afhankelijk verblijfsrecht. Iemand heeft dan verblijfsrecht dat bijvoorbeeld afhankelijk is van zijn of haar echtgeno(o)te of partner. Het is goed om te weten dat als de situatie niet meer is zoals omschreven bij de aanvraag (de medewerker is bijvoorbeeld gescheiden en woont op een ander adres), direct het verblijfsrecht en het daaraan verbonden recht om vrij in Nederland te mogen werken vervalt. Er is dan sprake van illegale tewerkstelling.

duur van de werkvergunning

De geldigheidsduur van de werkvergunning is maximaal drie jaar. Als UWV een volledige arbeidsmarkttoets moet doen, geldt een maximumduur van twee jaar. Een aanvullende voorwaarde voor het verstrekken van een werkvergunning van langer dan een jaar is dat de werkgever de buitenlandse medewerker scholing aanbiedt op het gebied van de Nederlandse taal.

arbeidsmarkttoets

Een arbeidsmarkttoets aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) betekent dat een werkgever eerst in Nederland en de EU/EER-landen en Zwitserland naar geschikte werknemers moet zoeken. Dit kan een volledige toets zijn of een beperkte toets. De volledige arbeidsmarkttoets houdt in dat UWV toetst aan ‘aanwezig prioriteit genietend aanbod op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt’. Voor specifieke werkzaamheden bestaan er echter uitzonderingen en vindt er een beperkte, soepeler toets plaats. Deze aanvragen hoeven niet getoetst te worden aan de arbeidsmarkt.

uitzonderingen: geen werkvergunning nodig

In sommige situaties heeft de werkgever geen werkvergunning nodig. De belangrijkste situaties zijn de volgende:

 • vluchtelingen uit Oekraïne (tijdelijke vrijstelling)

 • de buitenlandse werknemer of asielzoeker die een verblijfsvergunning of een sticker in zijn paspoort heeft met de aantekening ‘arbeid is vrij toegestaan’

 • de buitenlandse werknemer die een verblijfsvergunning heeft voor ‘arbeid als zelfstandige’, zolang de werkzaamheden vallen onder het werk waarvoor de verblijfsvergunning is afgegeven

 • kenniswerkers uit andere landen (ook wel kennismigranten genoemd)

 • tijdelijke buitenlandse werknemers die vallen onder de Regeling internationaal handelsverkeer.

Meer informatie over de uitzonderingen staat ook op werk.nl

via de ind 

In sommige gevallen geldt voor het specifieke verblijfsrecht dat je in Nederland mag werken.  Een verblijfsvergunning vraag je aan bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) aanvragen. Er is dan geen aparte twv meer nodig. Dat geldt onder meer voor:

kennismigranten

Sommige werkgevers laten hoogopgeleide werknemers uit het buitenland overkomen vanwege hun technische of wetenschappelijke kennis. Onder bepaalde voorwaarden hebben zij dan geen werkvergunning nodig. Nederland heeft een eigen regeling voor deze kennismigranten. Om een aanvraag te doen voor kennismigranten is erkenning als referent verplicht. Een referent is een werkgever die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Het erkend referentschap brengt wettelijke verplichtingen met zich mee. Deze verplichtingen hangen samen met, in dit geval, het in dienst nemen van een kennismigrant.

werknemers met een blauwe kaart

Een Europese blauwe kaart is een gecombineerde Europese werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie (EU). Een voorwaarde is dat de werknemer een diploma heeft van een hogere opleiding van minimaal drie jaar. De Europese blauwe kaart is vier jaar geldig. Binnen die vier jaar mag de werknemer in verschillende EU-landen werken. Ook in dit geval is erkenning als referent verplicht en moet de werkgever aan (andere) verplichtingen voldoen bij het in dienst nemen van een werknemer met een blauwe kaart. Meer informatie staat op IND.nl.

intercompany transfer 

Via een intercompany transfer ofwel intra-corporate transferee (ICT) kunnen leidinggevenden, specialisten en trainees van multinationale ondernemingen bij een vestiging in Nederland werken. Zij kunnen dan in aanmerking komen voor een GVVA (gecombineerde vergunning verblijf en arbeid). Deze vergunning wordt voor maximaal drie jaar verleend en is niet verlengbaar. Wel kan binnen deze periode de ICT-vergunning worden gewijzigd naar een andere verblijfsvergunning zoals een verblijf als kennismigrant of de Europese blauwe kaart. Meer informatie over de voorwaarden staat op IND.nl.

meer informatie

Bij het aanvragen van een werk- of verblijfsvergunning komt veel kijken. Op de websites van de Rijksoverheid, UWV en de IND staat uitgebreide informatie over de voorwaarden en mogelijkheden.