Voor werknemers met een nationaliteit van buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland heb je, als werkgever, een werkvergunning (tewerkstellingsvergunning, twv) nodig. Tussen de EU/EER-landen en Zwitserland geldt vrij werknemersverkeer. Dat betekent dat werknemers met een nationaliteit uit één van deze landen in Nederland mogen werken zonder werkvergunning. Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderingssituaties waarin de werkgever geen werkvergunning nodig heeft, bijvoorbeeld voor vluchtelingen uit Oekraïne, kennismigranten of asielzoekers met een verblijfsvergunning.
Op deze pagina

werknemers voor wie een werkvergunning (twv) nodig is

Kun je alleen buiten de EU/EER of Zwitserland personeel vinden, dan heb je voor deze werknemers een werkvergunning nodig. Afhankelijk van de functie waarvoor je de werknemer in dienst wilt nemen, vraag je de werkvergunning aan bij UWV of een vergunning voor verblijf en arbeid bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Voor sommige groepen werknemers (zoals Britten, stagiairs, kennismigranten, seizoensarbeiders en musici) gelden specifieke voorwaarden.

werknemer van buiten EU/EER of Zwitserland komt in dienst

In dit geval kun  je, als werkgever, een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) aanvragen. Een GVVA is een verblijfsvergunning en werkvergunning ineen. Deze vergunning krijg je van de IND als jij en je nieuwe medewerker aan bepaalde voorwaarden voldoen. Afhankelijk van de voorwaarden moet je tegelijkertijd een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) indienen. Dit is een speciaal inreisvisum. Meer informatie daarover staat op de website van de IND.

arbeidsmarkttoets

UWV geeft advies aan de IND bij de aanvraag van een werk- en verblijfsvergunning (GVVA-procedure). Het advies is gebaseerd op een arbeidsmarkttoets aan de voorwaarden van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Een arbeidsmarkttoets betekent dat een werkgever eerst in Nederland en de EU/EER-landen en Zwitserland naar geschikte werknemers moet zoeken. Dit kan een volledige toets zijn of een beperkte toets. De volledige arbeidsmarkttoets houdt in dat UWV toetst aan ‘aanwezig prioriteit genietend aanbod op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt’. Voor specifieke werkzaamheden bestaan er echter uitzonderingen en vindt er een beperkte, soepeler toets plaats. Deze aanvragen hoeven niet getoetst te worden aan de arbeidsmarkt.

voorwaarden

Voor een werkvergunning gelden deze voorwaarden:

 • de werkgever moet eerst (drie maanden) in Nederland, de EU/EER en Zwitserland naar kandidaten zoeken. Een uitzondering geldt voor stagiairs, studenten (die maximaal zestien uur per week werken), sommige artiesten, werknemers van een internationaal concern die naar Nederland worden overgeplaatst

 • de werkgever moet ten minste vijf weken voordat hij de werkvergunning aanvraagt de vacature melden bij een werkgeversservicepunt van UWV of zelf plaatsen op werk.nl

 • de buitenlandse werknemer moet een geldige verblijfsvergunning hebben (of krijgen)

 • de werkgever moet zich houden aan de wettelijke arbeidsvoorwaarden. Zo betaalt hij minimaal het loon volgens de cao of het wettelijk minimumloon

 • de werkgever zorgt voor huisvesting, tenzij de werknemer daar zelf al in heeft voorzien

 • de werknemer is 18 jaar of ouder

 • de werkgever heeft in de vijf jaar voor de aanvraag geen boete gehad voor overtreding van arbeidswetten.

uitzonderingen: geen werkvergunning (twv) nodig

In sommige situaties heeft de werkgever geen werkvergunning nodig. Meer informatie over de uitzonderingen staat ook op werk.nl. De belangrijkste situaties zijn de volgende:

 • vluchtelingen uit Oekraïne 

 • de buitenlandse werknemer of asielzoeker die een verblijfsvergunning of een sticker in zijn paspoort heeft met de aantekening ‘arbeid is vrij toegestaan’

 • de buitenlandse werknemer die een verblijfsvergunning heeft voor ‘arbeid als zelfstandige’, zolang de werkzaamheden vallen onder het werk waarvoor de verblijfsvergunning is afgegeven

 • kenniswerkers uit andere landen (ook wel kennismigranten genoemd)

 • tijdelijke buitenlandse werknemers die vallen onder de Regeling internationaal handelsverkeer.

verblijfsvergunning

Voor werknemers uit de EU/EER en Zwitserland geldt vrij verkeer van personen. Zij mogen vrij werken en verblijven in Nederland. Voor buitenlandse werknemers met een andere nationaliteit geldt dat de duur van het verblijf bepaalt of de werknemer een verblijfsvergunning nodig heeft:

 • een werknemer die minder dan negentig dagen in dienst is in Nederland heeft meestal een visum voor kort verblijf nodig

 • een werknemer die meer dan negentig dagen in dienst is in Nederland heeft een verblijfsvergunning nodig. Er zijn verschillende verblijfsvergunningen die het mogelijk maken om te werken in Nederland. Welke verblijfsvergunning de werknemers nodig hebben, hangt af van de functie die ze krijgen.

kennismigranten

Sommige werkgevers laten hoogopgeleide werknemers uit het buitenland overkomen vanwege hun technische of wetenschappelijke kennis. Onder bepaalde voorwaarden hebben zij dan geen werkvergunning nodig. Nederland heeft een eigen regeling voor deze kennismigranten. Om een aanvraag te doen voor kennismigranten is erkenning als referent verplicht. Een referent is een persoon of een organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland.  

duur van de werkvergunning

De maximale geldigheidsduur van de werkvergunning geldt is sinds 1 januari 2022 verlengd van één naar maximaal drie jaar. Als UWV een volledige arbeidsmarkttoets moet doen, geldt een maximumduur van twee jaar. Een aanvullende voorwaarde voor het verstrekken van een werkvergunning van langer dan een jaar is dat de werkgever de buitenlandse medewerker scholing aanbiedt op het gebied van de Nederlandse taal.

meer informatie

Bij het aanvragen van een werk- of verblijfsvergunning komt veel kijken. Op de websites van de Rijksoverheid, UWV en de IND staat uitgebreide informatie over de voorwaarden en mogelijkheden.