Voor medewerkers met een nationaliteit van buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland heb je, als werkgever, een werkvergunning  (tewerkstellingsvergunning, twv) nodig. Tussen de EU/EER-landen en Zwitserland geldt vrij werknemersverkeer. Dat betekent dat werknemers uit deze landen in Nederland mogen werken zonder werkvergunning. Daarnaast zijn er nog een aantal uitzonderingssituaties waarin de werkgever geen werkvergunning nodig heeft, bijvoorbeeld voor kennismigranten of asielzoekers met een verblijfsvergunning.
Op deze pagina

werknemers voor wie een werkvergunning (twv) nodig is

Kun je alleen buiten de EU/EER of Zwitserland personeel vinden, dan heb je voor deze werknemers een werkvergunning nodig. Afhankelijk van de termijn waarvoor je de werknemer in dienst wilt nemen, vraag je de werkvergunning aan bij UWV of de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Daarnaast geldt voor sommige groepen werknemers een andere aanvraagprocedure.

De werkvergunning geldt maximaal voor een jaar. Voor bepaalde soorten werk gelden uitzonderingen.

werknemer komt in dienst voor minder dan negentig dagen

Als je iemand van buiten EU/EER of Zwitserland voor minder dan drie maanden in dienst wilt nemen, kun je een werkvergunning bij UWV aanvragen

werknemer komt in dienst voor meer dan negentig dagen

In dit geval heb je, als werkgever, meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Een GVVA is een verblijfsvergunning en werkvergunning ineen. Deze vergunning krijg je van de IND als jij en je nieuwe medewerker aan bepaalde voorwaarden voldoen. Afhankelijk van de voorwaarden moet je tegelijkertijd een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) indienen. Dit is een speciaal inreisvisum. Meer informatie daarover staat op de website van de IND.

voorwaarden

Voor een werkvergunning gelden deze voorwaarden:

 • de werkgever moet eerst (drie maanden) in Nederland, de EU/EER en Zwitserland naar kandidaten zoeken. Een uitzondering geldt voor stagiairs, studenten (die maximaal zestien uur per week werken), sommige artiesten, werknemers van een internationaal concern die naar Nederland worden overgeplaatst en Aziatische koks

 • de werkgever moet vijf weken voordat hij de werkvergunning aanvraagt de vacature melden bij een werkgeversservicepunt van UWV

 • de buitenlandse werknemer moet een geldige verblijfsvergunning hebben

 • de werkgever moet zich houden aan de wettelijke arbeidsvoorwaarden. Zo betaalt hij minimaal het loon volgens de cao of het wettelijk minimumloon

 • de werkgever zorgt voor huisvesting

 • de werknemer is 18 jaar of ouder

 • de werkgever heeft in de vijf jaar voor de aanvraag geen boete gehad voor overtreding van arbeidswetten. 

uitzonderingen: geen werkvergunning (twv) nodig

In sommige situaties heeft de werkgever geen werkvergunning nodig. Meer informatie over de uitzonderingen staat ook op Werk.nl. De belangrijkste situaties zijn de volgende:

 • de buitenlandse werknemer of asielzoeker die een verblijfsvergunning of een sticker in zijn paspoort heeft met de aantekening ‘arbeid is vrij toegestaan’

 • de buitenlandse werknemer die een verblijfsvergunning heeft voor ‘arbeid als zelfstandige’, zolang de werkzaamheden vallen onder het werk waarvoor de verblijfsvergunning is afgegeven

 • kenniswerkers uit andere landen (ook wel kennismigranten genoemd)

 • tijdelijke buitenlandse werknemers die vallen onder de Regeling internationaal handelsverkeer 

 • personeel uit het buitenland dat is ingehuurd via een bedrijf of een uitzendbureau, als het uitzendbureau de werkvergunning al heeft aangevraagd voordat de uit te voeren werkzaamheden beginnen

 • de buitenlandse werknemer die zijn hoofdverblijf heeft buiten Nederland en werkzaamheden verricht, waarbij hij incidenteel en kortdurend in Nederland werkt (denk aan muzikanten, gastdocenten en journalisten).

verblijfsvergunning

Voor werknemers uit de EU/EER en Zwitserland geldt vrij verkeer van personen. Zij mogen vrij werken en verblijven in Nederland. Voor buitenlandse werknemers met een andere nationaliteit geldt dat de duur van het verblijf bepaalt of de werknemer een verblijfsvergunning nodig heeft:

 • een werknemer die minder dan negentig dagen in dienst is in Nederland heeft meestal een visum voor kort verblijf nodig

 • een werknemer die meer dan negentig dagen in dienst is in Nederland heeft een verblijfsvergunning nodig. Er zijn verschillende verblijfsvergunningen die het mogelijk maken om te werken in Nederland. Welke verblijfsvergunning de werknemer nodig heeft, hangt af van de functie die de werknemer krijgt.

kennismigranten

Sommige werkgevers laten hoogopgeleide werknemers uit het buitenland overkomen vanwege hun technische of wetenschappelijke kennis. Onder bepaalde voorwaarden hebben zij dan geen werkvergunning nodig. Nederland heeft een eigen regeling voor deze kennismigranten. Om een aanvraag te doen voor kennismigranten is erkenning als referent verplicht. Een referent is een persoon of een organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland.  

meer informatie

Bij het aanvragen van een werk- of verblijfsvergunning komt veel kijken. Op de websites van de Rijksoverheid, UWV en de IND staat uitgebreide informatie over de voorwaarden en mogelijkheden.