De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) heeft tot doel schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Op grond van de wet zijn zzp’ers en opdrachtgevers samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie die zij met elkaar hebben. De Wet DBA is op 1 mei 2016 in werking getreden, maar de praktische uitvoering stuit op problemen. De regering is van plan de Wet DBA te vervangen door nieuwe wet- en regelgeving.

Op deze pagina

Wet DBA

Totdat de nieuwe regelgeving is ingevoerd, blijft de Wet DBA van kracht. De kern van deze wet is dat zowel opdrachtgevers als zzp’ers verantwoordelijk zijn voor de relatie die zij met elkaar aangaan. Samen moeten zij bepalen of sprake is van loondienst. Als er onduidelijkheid is over de relatie tussen de opdrachtgever en de zzp'er, kunnen zij samenwerken volgens een modelovereenkomst. Wordt er gewerkt volgens de afspraken in de modelovereenkomst, dan is de zzp'er niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA) en hoeft de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en af te dragen. 

De fiscus heeft een aantal modelovereenkomsten ontwikkeld waarin staat beschreven hoe de werkrelatie eruit moet zien, zodat er geen dienstbetrekking tussen de zzp'er en de opdrachtgever ontstaat. 

Het is niet verplicht om gebruik te maken van een modelovereenkomst. De opdrachtgever moet dan zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en afdragen. 

Voorbeeld- en modelovereenkomsten en meer informatie over de Wet DBA, zijn te vinden op Belastingdienst.nl

pilot webmodule

Het kabinet is van plan om de Wet DBA te vervangen door nieuwe wet- en regelgeving. Voor alle opdrachtgevers van zelfstandigen komt er een webmodule met een vragenlijst waarmee ze helder krijgen of ze een zelfstandige mogen inhuren voor een klus of dat er een arbeidscontract nodig is. Deze Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) is per 11 januari 2021 voor zes maanden als pilot van start gegaan. In de pilotfase is de webmodule bedoeld als voorlichtingsinstrument. De deelname is vrijwillig en de webmodule kan anoniem worden ingevuld. De WBA is te vinden via de website van het Ondernemersplein.

Na het invullen van de webmodule zijn er drie uitkomsten mogelijk: 

1: opdrachtgeversverklaring

2: indicatie dienstbetrekking

3: geen oordeel. 

Alleen bij de uitkomst ‘opdrachtgeversverklaring’ kan de opdrachtgever de zzp’er inhuren zonder risico op naheffingen als ook volgens deze uitgangspunten wordt samengewerkt.

Tijdens de pilotfase zullen de uitkomsten van de webmodule geen juridische status krijgen. Er kan dus (nog) geen échte zekerheid aan worden ontleend.

Meer informatie staat op Rijksoverheid.nl.

handhaving opnieuw uitgesteld

Tot de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving handhaaft de fiscus de naleving van de Wet DBA bij opdrachtgevers beperkt. De Belastingdienst kan alleen handhaven (correcties aanbrengen en/of boetes opleggen) als er sprake is van kwaadwillendheid of als aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. Na afloop van de pilot webmodule beslist het kabinet wanneer de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, dat is op z’n vroegst 1 oktober 2021. Meer informatie staat op Belastingdienst.nl