De combinatie van leren en ervaring opdoen in de praktijk bereidt leerlingen en studenten voor op hun toekomstige baan. Praktijkleren bij een erkend leerbedrijf, stage lopen of een afstudeeropdracht doen: voor elk niveau bestaan manieren om werken en leren te combineren.

Op deze pagina

leerwerktraject (vmbo) en beroepspraktijkvorming (mbo)

Om voortijdig schoolverlaten terug te dringen, worden binnen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) programma’s ontwikkeld in de vorm van leerwerktrajecten. Sommige mbo-leerlingen raken meer gemotiveerd door onderwijs dat wordt gegeven in directe samenhang met de beroepspraktijk.

leerwerktraject en stage

Leerlingen kunnen in de basisberoepsgerichte leerweg een leerwerktraject volgen. Zij krijgen hierdoor een grotere kans om in te stromen op niveau 2 van het mbo en dus een startkwalificatie (havo-, vwo-, mbo-diploma niveau 2 of hoger) te behalen.

Daarnaast bieden scholen in het vmbo verschillende soorten stages aan, zoals een snuffelstage, arbeidsoriënterende stage, beroepsvoorbereidende stage of een interne stage. De school kan helpen bij het vinden van een stage, maar dit is niet verplicht. Bedrijven die willen meewerken aan leerwerktrajecten of stages moeten ervoor zorgen dat zij een erkend leerbedrijf worden.

beroepspraktijkvorming (bpv)

Het leren van een vak in de praktijk, de beroepspraktijkvorming (bpv) ofwel praktijkonderwijs, vormt een belangrijk onderdeel van de twee leerwegen – de beroepsopleidende leerweg en de beroepsbegeleidende leerweg – in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Leerlingen van een beroepsopleidende leerweg (bol) moeten tussen de 20% en 60% van hun studieduur doorbrengen in de praktijk, voor leerlingen van een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is dit 60% of hoger.

erkend leerbedrijf

Een bedrijf dat een leerling wil opleiden, moet eerst een erkend leerbedrijf worden. Daarvoor moet het bedrijf voldoen aan de voorwaarden die de Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geeft voor de erkenning als leerbedrijf. De erkenning, die in principe binnen tien werkdagen wordt afgegeven, geldt voor een periode van vier jaar en wordt daarna verlengd als het leerbedrijf dat wil en nog steeds aan de voorwaarden voldoet. De gegevens van alle erkende leerbedrijven staan op Stagemarkt.nl.

praktijkovereenkomst en vergoeding

Als een leerling in de praktijk gaat werken, sluit hij eerst een praktijkovereenkomst met de school en het leerbedrijf. De praktijkovereenkomst regelt in elk geval de duur van de overeenkomst, de periode van de stage, de leerdoelen en eindtermen, de eventuele vergoeding en de beoordeling.

Vaak krijgt een bbl-leerling een salaris en een bol-leerling een stagevergoeding (dit is in veel cao’s geregeld). Een bbl-leerling werkt doorgaans drie à vier dagen in de week bij een leerwerkbedrijf, een bol-leerling volgt meer theorielessen op school. Een ander belangrijk verschil tussen bol- en bbl-leerlingen is dat de bbl-leerlingen naast de praktijkovereenkomst een arbeidsovereenkomst kunnen aangaan. De leerling wordt dan in dienst genomen door het bedrijf.

Bol-leerlingen krijgen een stageovereenkomst. Zij worden dus niet in dienst genomen door het bedrijf, maar hebben in de meeste gevallen wel recht op een stagevergoeding.

subsidieregeling praktijkleren

Werkgevers van medewerkers die een bbl-traject volgen, komen in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren.

duale opleidingen, stage en afstudeeropdracht (hbo/wo)

In het hoger onderwijs (hbo/wo) worden diverse duale opleidingen aangeboden. Deze hebben een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het praktische gedeelte bestaat uit een echte baan.

Studenten in het hoger onderwijs kunnen ook een stage lopen in het kader van hun studie. Op die manier doen zij praktijkervaring op in een arbeidsorganisatie.

duale opleiding: studiepunten en een onderwijsarbeidsovereenkomst

De duale student krijgt studiepunten, maar heeft ook een normale arbeidsovereenkomst: de werkgever, de onderwijsinstelling en de werknemer-student sluiten gedrieën een onderwijsarbeidsovereenkomst. De student ontvangt een salaris en krijgt in de organisatie waar hij werkt taken opgedragen waarvoor hij de verantwoordelijkheid draagt. Daarbij wordt hij begeleid vanuit het bedrijf en vanuit de school. Alleen tijdens de studieperiode ontvangt de student studiefinanciering. Het diploma van de duale opleiding is gelijk aan dat van de reguliere opleiding.

stages en afstudeeropdrachten in het hoger onderwijs

Het hoger onderwijs kent verschillende stages, afhankelijk van de opleiding die iemand volgt. Deze stages lopen uiteen van snuffelstages en meeloopstages tot afstudeer- of onderzoeksstages.

De afstudeeropdrachten variëren van praktijkgericht tot theoretisch. Voorbeelden zijn het doen van marktonderzoek, het organiseren van een beurs, het analyseren van bedrijfsprocessen en het opstellen van een advies.

stageovereenkomst

Een stageovereenkomst verschilt met  een arbeidsovereenkomst op de volgende punten:

 • Het werk van de stagiair is voornamelijk gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en het opdoen van ervaring in het kader van een bepaalde opleiding.
 • De stagiair krijgt geen loon, maar ontvangt een stagevergoeding of een (onkosten)vergoeding voor de werkelijke kosten.
 • De hoogte van de stagevergoeding moet ‘normaal’ zijn. Gangbaar is ongeveer tussen de € 135 tot € 450 bruto per maand afhankelijk van het niveau en leerjaar van de opleiding.

Als een stageovereenkomst te veel gaat lijken op een arbeidsovereenkomst, kan dat problemen opleveren met de loonheffing. In de stageovereenkomst kunnen de volgende zaken staan:

 • naam en adres van de stagiair, de werkgever en de opleidingsinstantie
 • de geboortedatum van de stagiair
 • de opleiding die de stagiair volgt
 • de begin- en einddatum van de stage
 • het aantal uren per week dat de stagiair werkt
 • de hoogte van de stagevergoeding
 • de onkosten- en reiskostenvergoedingen
 • het aantal vakantie- en verlofdagen
 • de begeleiding op de werkplek
 • de plicht van de stagiair om zich te houden aan de regels van de organisatie
 • bescherming tegen risico’s door werkgever en stagiair
 • de aansprakelijkheid
 • hoe en wanneer de overeenkomst vroegtijdig kan worden ontbonden

Een stageovereenkomst eindigt normaal gesproken aan het einde van de afgesproken periode. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan de overeenkomst vroegtijdig worden ontbonden, bijvoorbeeld omdat de stageopdracht eerder is afgerond, de stagiair niet op zijn plek is binnen het bedrijf of omdat de stagiair wangedrag vertoont.

stagevergoeding

Een organisatie is niet verplicht de stagiair een vergoeding te geven, tenzij dit in de cao is geregeld. Toch geven de meeste bedrijven en instellingen wel een bepaald bedrag per maand. De hoogte daarvan is afhankelijk van een aantal zaken, zoals de duur van de stage, het opleidingsniveau, de studierichting, de soort en inhoud van de stage.

in dienst na stage

Als de stagiair goed bevalt, kan de werkgever ervoor kiezen om hem in dienst te nemen. In de arbeidsovereenkomst mag dan geen proeftijd meer worden opgenomen, tenzij de werkzaamheden van de stagiair veranderen.

stagemarkt

Via de website stagemarkt.nl kunnen leerlingen zelf zoeken naar erkende leerbedrijven.

duale opleidingen

Meer informatie over duale opleidingen is verkrijgbaar bij hogescholen, universiteiten en brancheorganisaties. Op duaalopleidingen.nl staat een overzicht van alle duale opleidingen in Nederland.