Pesten op het werk kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij je personeel. Medewerkers die gepest worden, verzuimen meer - en dat heeft financiële gevolgen, want dan ben jij verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Daarnaast heb je, als werkgever, de wettelijke plicht om je medewerkers een veilige werkomgeving te bieden - en daarin hoort pesten natuurlijk niet thuis. Zelf wil je ongetwijfeld ook niet dat je bedrijfscultuur door pesters en hun gedrag wordt verziekt. Redenen genoeg dus om actie te nemen tegen pesten op de werkvloer.  

Op deze pagina

voorbeelden van pesten

Pesten komt voor in veel verschillende vormen. Het Arboportaal noemt onder meer de volgende voorbeelden:

  • grapjes maken ten koste van een ander

  • vervelende opmerkingen maken

  • beledigen of uitschelden

  • openlijk terechtwijzen

  • negeren of sociaal isoleren

  • gebaren maken

  • roddelen

  • kritiek geven op iemands persoonlijke leven

  • het beschadigen van eigendommen

Meestal gaat het om een combinatie van deze vormen. In elk geval gaat het bij pesten niet om eenmalige incidenten, maar is er sprake van structureel intimiderend gedrag tegen een of meer medewerkers.

pesten op de werkvloer: wat doe je ertegen?

De Arbowet verplicht werkgevers beleid te maken dat alle vormen van pesten aanpakt en terugdringt. Je moet de risico’s op pesten in kaart brengen in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en maatregelen nemen die pesten voorkomen. Bijvoorbeeld een anti-pestbeleid opstellen en het aanstellen van een vertrouwenspersoon en/of een klachtencommissie. Vervolgens moet je je medewerkers informeren over de risico’s en de maatregelen die je hebt genomen om die risico’s zo klein mogelijk te houden.

samenwerken tegen pesten op het werk

Medewerkers die gepest worden, doen er altijd goed aan dat te melden bij hun leidinggevende, een vertrouwenspersoon, een lid van de ondernemingsraad, de vakbond, de bedrijfsarts of de klachtencommissie.

Medewerkers die zien dat een collega gepest wordt, kunnen het slachtoffer steunen door de dader aanspreken op zijn gedrag en medestanders onder collega’s te zoeken. Hoe meer mensen pesten afkeuren, hoe groter de kans dat het stopt.

pesten en discriminatie

Als een medewerker gepest wordt op grond van zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat, wordt hij beschermd door de wetgeving voor gelijke behandeling.

Deze medewerkers kunnen ook een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

 

tips en wegwijzer pesten

Op het Arboportaal staan verschillende tips en tools voor werkgevers en medewerkers om pesten op het werk tegen te gaan. Er staat ook een Wegwijzer Pesten op. Deze tool helpt medewerkers, leidinggevenden en HR-medewerkers om pestgedrag te herkennen. Ook biedt de wegwijzer handvatten om pesten aan te pakken.