Diemen, 1 december 2016 - Steeds meer mensen in Nederland werken onder hun niveau (48%). Een groeiend aantal werkenden doet bovendien ander werk dan waar ze voor zijn opgeleid. Vooral jongeren (34 jaar of jonger) werken onder hun niveau. 65% van hen zegt niet in lijn met hun opleiding te werken. Organisaties hebben daarnaast een toenemend probleem om vacatures te vervullen. Het is opvallend dat de groeiende mismatch geldt in de volle breedte; er zijn problemen met het vinden van hoogopgeleiden (stijging van 35 naar 44%), maar ook van laagopgeleiden (stijging van 18 naar 30%). Dit blijkt uit de recentste Randstad WerkMonitor onder werkenden.

Ten opzichte van 2012 zeggen meer werkenden dat hun werkgever moeite heeft met vinden van mensen voor sommige functies; het gaat hier om een toename van 48% (2012) tot 56% anno 2016.

groeiende kloof tussen opleiding en werkniveau

Uit het onderzoek van de Randstad WerkMonitor blijkt dat steeds minder mensen op hun niveau werken. Niet alleen geeft een toenemend aantal werkenden aan een baan op een lager niveau dan hun opleiding te hebben (32% in 2012 naar 48 % nu), andersom werken ook steeds meer mensen boven hun niveau (van 18 naar 28%).  

Vooral bij jonge werkenden (34 jaar of jonger) speelt dit probleem nadrukkelijk, zo’n 65% van hen werkt onder hun opleidingsniveau. Dit kan het gevolg zijn van de crisisjaren, waarin mensen niet durfden te veranderen van baan en ook niet zijn doorgegroeid.

Een groeiend deel van werkend Nederland doet ander werk dan waar ze voor zijn opgeleid. Bijna de helft van de werkenden (48%) stelt vast dat veel collega’s bij hun werkgever werk doen dat niet in lijn ligt met hun opleidingsrichting. In 2012 was dit nog 41%. 65% van de werkenden zegt een baan te hebben die aansluit bij hun opleidingsrichting.  

echte tekorten

Steeds meer werkenden (50% ten opzichte van 43% in 2012) maken zich zorgen dat er tussen nu en drie jaar echte tekorten ontstaan in specifieke functies. Een groeiend deel van de werkenden verwijt de werkgever te weinig te doen om de mismatch op te lossen door te investeren in opleiding en bijscholing van eigen medewerkers. Hoewel een kleine meerderheid hierover geen klagen zegt te hebben, groeit het aandeel werkenden dat zegt dat hun werkgever hier niet genoeg aan doet van 35% in 2012 naar 45% in 2016.

Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstad Groep Nederland maakt zich zorgen over de onbalans die het rapport aantoont. “Kennelijk hebben werkgevers om wat voor reden dan ook mensen daadwerkelijk onder niveau werken. Dat kan bij aanvang of in noodsituaties nodig zijn, maar op den duur worden werknemers te weinig uitgedaagd. Werkgevers moeten zich meer realiseren dat het potentieel reeds in eigen huis aanwezig kan zijn; met ervaring aangevuld met opleiding en bijscholing ontwikkel je het beschikbare talent. Aan de andere kant moeten werknemers zich meer verantwoordelijk gaan voelen voor hun eigen ontwikkeling en – daarmee – van hun marktkansen.  Tegelijkertijd zouden we in Nederland kritischer moeten kijken naar waar we onze toekomstige werknemers voor opleiden. Samen met de manier waarop we baanwisselingen voor alle werkenden aantrekkelijker zouden kunnen maken.” zegt Ten Hoonte.  “De crisis heeft er mede voor gezorgd dat veel werkenden langer zijn blijven ‘plakken’ in een functie, die misschien niet zo goed meer bij ze past. Nu de werkgelegenheid aantrekt zal er meer ruimte komen om te bewegen. Dat is nodig om ook daadwerkelijk te groeien in een vak.”

Overigens meldt de Randstad WerkMonitor juist op dat vlak nieuws: circa een kwart van de werkenden geeft aan in de afgelopen zes maanden van werk te zijn veranderd. In vergelijking met het vorig kwartaal is er sprake van een stijging, van 21% in het tweede kwartaal naar 24% nu.

over de randstad werkmonitor

De Randstad WerkMonitor is een kwantitatief online onderzoek naar de intentie van werknemers om te bewegen op de arbeidsmarkt. Op kwartaalbasis wordt de mobiliteit van de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart gebracht. Daarnaast is er ieder kwartaal aandacht voor een specifiek thema. Dit kwartaal is er aandacht besteed aan het thema ‘discrepantie tussen opleiding en functie/ vooruitzichten baan en opleiding’. Aan deze meting hebben in totaal 810 mensen meegewerkt. De respondenten zijn net als in alle andere metingen geworven uit het panel van Survey Sampling International (SSI).