Vanaf de tweede helft van 2020 mogen je medewerkers extra geboorteverlof opnemen nadat hun partner is bevallen: het aanvullend geboorteverlof. Waar hebben je medewerkers vanaf 1 juli 2020 recht op? Hoe lang duurt dit verlof? En moet je het aanvullend geboorteverlof als werkgever betalen? We geven hieronder antwoord op de 10 meest gestelde vragen over het aanvullend geboorteverlof. 

de 10 veelgestelde vragen over aanvullend geboorteverlof

 • 1. wat is geboorteverlof?

  Geboorteverlof is verlof dat je werknemers kunnen opnemen als hun partner net is bevallen. Ze hebben dan recht op een hele werkweek aan verlof. Wie vijf dagen in de week werkt (8 uur per dag), krijgt dus vijf dagen verlof (40 uur). De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier weken na de bevalling, of binnen vier weken na de thuiskomst van het kind uit het ziekenhuis. 

  Geboorteverlof geldt dus voor de partner van de moeder van het pasgeboren kind. Iemand wordt beschouwd als partner als hij of zij:

  • is getrouwd met de moeder van het kind
  • haar geregistreerde partner is
  • ongehuwd met haar samenwoont en alleen met haar de kosten voor de woning en voor het huishouden deelt
  • het kind erkent.

  Het gaat hier om betaald verlof. Als werkgever moet je het volledige loon doorbetalen.

 • 2. wat is aanvullend geboorteverlof?

  Het aanvullend geboorteverlof is een uitbreiding van het ‘standaard’ geboorteverlof en geldt vanaf 1 juli 2020. Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Werknemers kunnen dit tijdens de eerste 6 maanden nadat hun partner is bevallen, opnemen.

 • 3. wie kan aanvullend geboorteverlof opnemen?

  Het aanvullend geboorteverlof geldt voor medewerkers:

  • die een arbeidsovereenkomst hebben
  • die eerst het standaard geboorteverlof hebben opgenomen 
  • waarvan de partner op of na 1 juli 2020 is bevallen
  • die het verlof binnen 6 maanden na de geboorte van hun kind opnemen

  Medewerkers die naast hun werk ook gedeeltelijk een WW-uitkering, WIA-uitkering, Wajong-uitkering of Ziektewet-uitkering ontvangen, kunnen aanvullend geboorteverlof krijgen voor het deel dat ze in loondienst zijn. 

 • 4. is het (aanvullend) geboorteverlof betaald?

  Ja, UWV keert een uitkering uit ter hoogte van 70% van het dagloon van de medewerker (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Je moet deze als werkgever aanvragen bij UWV. Dit kan echter pas nadat het kind geboren is. Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden. Dit moet je in de aanvraag aangeven. 

 • 5. hoe moet je medewerker (aanvullend) geboorteverlof aanvragen?

  Minimaal 4 weken voor je medewerker het aanvullend geboorteverlof wil laten ingaan, moet hij of zij dat per brief of e-mail bij jou melden. Lukt het bijvoorbeeld vanwege een vroeggeboorte niet op tijd, dan moet de aanvraag zo snel mogelijk ingediend worden. In de aanvraag van het aanvullend geboorteverlof moeten de volgende gegevens staan:

  • de periode van opname: dit kan afhangen van de bevallingsdatum, het bevallingsverlof van de partner of van het geboorteverlof
  • de duur van het verlof: 1 tot 5 weken
  • de spreiding van het verlof.

  De medewerker moet eerst het ‘standaard’ geboorteverlof opnemen voordat hij of zij het aanvullende verlof kan opnemen.

 • 6. moet je als werkgever een aanvraag altijd toekennen?

  Ja, maar je mag het aanvullend geboorteverlof tot 2 weken van tevoren nog wel wijzigen. Voorwaarde hiervoor is dat er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang geldt en dat je dit in overleg met je medewerker doet. In dat geval kun je bijvoorbeeld andere dagen of andere weken voorstellen. 

 • 7. wat is het verschil tussen geboorteverlof en ouderschapsverlof?

  Geboorteverlof is een partnerverlof, bedoeld voor de partner van degene die is bevallen. Het recht op ouderschapsverlof geldt voor beide ouders/verzorgers, dus ook voor de moeder. 

 • 8. hoe zit ‘t dan met het kraamverlof?

  Het kraamverlof voor partners (twee dagen met behoud van loon) is per 1 januari 2019 uitgebreid tot een geboorteverlof ter grootte van de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer (maximaal vijf dagen). Toen is ook de term kraamverlof vervangen door de term geboorteverlof.

 • 9. welke soorten verlof zijn er nog meer?

  Alle vormen van verlof zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Deze wet heeft tot doel de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken, zodat het voor mannen en vrouwen aantrekkelijker is om te (blijven) werken. In de Wazo zijn de volgende verlofregelingen opgenomen:

  Met de Verlofregelaar van het ministerie van SZW kan je personeel checken waar ze recht op heeft.

 • 10. hoe gaat het ouderschapsverlof in 2022 veranderen?

  Ouders kunnen vanaf 2 augustus 2022 (deels) een uitkering krijgen als zij ouderschapsverlof opnemen. Nu is ouderschapsverlof in principe nog onbetaald. Nederland past de regeling aan om te voldoen aan Europese richtlijnen. Wat betekent deze uitbreiding? Je leest het hier.

 • meer weten?

  Op UWV.nl staat informatie over de voorwaarden en aanvraag van het aanvullend geboorteverlof. Lees in de Werkpocket meer over geboorteverlof en de andere verlofregelingen.