Het basiscontract voor arbozorg maakt deel uit van de vernieuwde Arbowet, die op 1 juli 2017 in werking is getreden. Om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving, moeten werkgevers en arbodienstverleners hun bestaande contracten aanpassen of opnieuw afsluiten. Daarvoor hebben zij tot 1 juli 2018 de tijd. Ben je er al klaar voor? 

het basiscontract: wat en waarom in het kort

 • het basiscontract is per 1 juli 2017 verplicht gesteld omdat de overheid niet tevreden was met de kwaliteit van de bestaande contracten tussen werkgevers en arbodienstverleners: ze waren onvolledig en bevatten te weinig concrete maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen - een van de belangrijkste doelen van de vernieuwde Arbowet
 • een basiscontract beschermt werknemers, biedt werkgevers houvast en zorgt voor duidelijkheid voor alle betrokken partijen. De minimumeisen die de overheid stelt aan een contract tussen werkgever en arbodienst/bedrijfsarts moeten erin zijn opgenomen
 • de ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor het basiscontract
 • als je geen contract met een bedrijfsarts of arbodienst afsluit of als de inhoud van het basiscontract niet aan de minimumeisen voldoet, kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

tip 1

In deze video op Arboportaal wordt het basiscontract compact uitgelegd.

dit staat er in het basiscontract

In het basiscontract moet staan bij welke wettelijke taken u, als werkgever, zich moet laten ondersteunen door een arbodienstverlener of bedrijfsarts, en hoe dat is georganiseerd. In het contract staat hoe de arbodienstverlener je in de praktijk ondersteunt bij het:

 • bieden van deskundige ziekteverzuimbegeleiding die focust op het bevorderen van re-integratie
 • toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) om risico’s op het werk aan te kunnen pakken
 • aanbieden van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) zodat je werknemers mogelijke gezondheidsrisico’s op hun werk kunnen voorkomen of beperken
 • uitvoeren van aanstellingskeuringen bij sollicitanten die hiervoor, volgens de Wet op de medische keuringen, in aanmerking komen
 • zorgen dat je werknemers toegang hebben tot de bedrijfsarts, bijvoorbeeld via een spreekuur
 • overleg en de samenwerking tussen bedrijfsarts en de preventiemedewerker en het medezeggenschapsorgaan (OR of personeelsvertegenwoordiging)
 • regelen dat de bedrijfsarts iedere werkplek kan bezoeken
 • mogelijk maken dat je werknemers een second opinion kunnen vragen bij een andere, onafhankelijke bedrijfsarts
 • zorgen voor een duidelijke procedure voor klachten die je werknemers hebben over de dienstverlening door de bedrijfsarts of arbodienst
 • organiseren dat de bedrijfsarts voldoende tijd kan besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten
 • het adviseren over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts.

meer doen mag ook: het basispluscontract

Het basiscontract moet altijd aan de bovengenoemde wettelijke minimumeisen voldoen. Maar in overleg met werknemers en de arbodienstverleners kunt u, als werkgever, meer taken in het basiscontract opnemen. Dat noemen we dan een basispluscontract. Hierin kunnen aanvullende afspraken met de arbodienstverlener worden opgenomen over bijvoorbeeld adviezen over de leefstijl van medewerkers en het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon.
Het opstellen van een basispluscontract kan om financiële redenen gunstig zijn. Omdat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om collectieve afspraken te maken met verzekeraars, binnen de cao of voor de hele branche. Maar let op: ook bij een collectief contract blijf je als werkgever altijd verantwoordelijk voor het nakomen van je verplichtingen.

tip 2

Kijk voor meer informatie over de Arbowet en je verplichtingen in de Randstad Werkpocket