Voor de sollicitant staat bij een sollicitatie vaak veel op het spel. Toch is in de wet niet geregeld hoe een sollicitatieprocedure moet verlopen. Tegen organisaties die de fatsoensnormen bij een sollicitatieprocedure overschrijden, is dus meestal weinig te beginnen. Maar organisaties die zich als goed werkgever willen gedragen, houden zich aan de richtlijnen die staan in de sollicitatiecode.

op deze pagina

basisregels voor werving en selectie

De NVP Sollicitatiecode is een gedragscode en bevat basisregels die werkgevers én sollicitanten in acht kunnen nemen bij de werving en selectie. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving-en-selectieprocedure.

Werkgevers kunnen de code aanpassen aan hun eigen specifieke situatie, als daar aanleiding toe is.

De sollicitatiecode is ontwikkeld door de NVP, netwerk voor HR-professionals, in overleg met de Stichting van de Arbeid.

uitgangspunten sollicitatiecode

De code is gebaseerd op deze uitgangspunten:

 • een eerlijke kans op aanstelling voor de sollicitant, dat betekent gelijke kansen bij gelijke geschiktheid en de organisatie bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid voor de functie

 • de sollicitant wordt volledig geïnformeerd over de procedure, de inhoud van de vacante functie en de plaats daarvan in de organisatie

 • de organisatie vraagt én gebruikt alleen die informatie die relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie

 • de sollicitant verschaft aan de organisatie de informatie die deze nodig heeft om een juist beeld te krijgen van de geschiktheid voor de vacante functie en van de vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring). De sollicitant houdt geen informatie achter waarvan de sollicitant weet of behoort te begrijpen dat deze van belang is voor de vervulling van de vacante functie. Van de sollicitant wordt geen salarisstrook van de huidige of vorige werkgever verlangd

 • de organisatie verstrekt de sollicitant naar waarheid alle informatie die deze nodig heeft om zich een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vacature, het werken in Nederland en van de organisatie

 • alle van de sollicitant verkregen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld en in alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant overeenkomstig de wettelijke bepalingen gerespecteerd

 • de sollicitant en de organisatie zijn zich ervan bewust dat beschikbare informatie van open bronnen, zoals internet en informatie via derden verkregen niet altijd betrouwbaar is. De verkregen informatie zal met vermelding van de bron met de sollicitant worden besproken en de organisatie is transparant over de verkregen informatie

 • op een door de sollicitant schriftelijk bij de organisatie ingediende klacht over de wijze van werving en selectie in strijd met de code, wordt door de betrokken organisatie schriftelijk gereageerd.

Deze uitgangspunten worden in de sollicitatiecode verder uitgewerkt in richtlijnen voor:

 • werving

 • selectie

 • nader onderzoek

 • eindselectie en beslissing

 • klachtenbehandeling

Sollicitanten die van mening zijn dat ze niet juist zijn behandeld tijdens een werving en selectieprocedure kunnen eerst een klacht indienen bij de betrokken organisatie. Wordt deze klacht niet of niet naar tevredenheid behandeld, dan kunnen zij een klacht indienen bij de Klachteninstantie van de NVP.

 

Er is ook een Engelstalige versie van de meest actuele sollicitatiecode beschikbaar: de NVP Recruitment Code (pdf).