Scholing en ontwikkeling zijn belangrijk om mensen goed inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Dat is niet alleen voor werkgevers belangrijk, maar voor de hele maatschappij. Voor mkb-ondernemers is het echter soms lastig om in te schatten wat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt betekenen voor de scholings- en opleidingsbehoeften in hun bedrijf.

Met de SLIM-subsidie (Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen in Mkb-ondernemingen) kun je als mkb-ondernemer en werkgever hulp krijgen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben.  

op deze pagina:

meer budget voor de slim-regeling in 2024

Per 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om een STAP-budget aan te vragen. Een deel van de resterende STAP-middelen wordt gebruikt om het budget van de SLIM-regeling in de periode 2024-2027 te verhogen met € 73,7 miljoen. 

Daarnaast is aan de SLIM-regeling een tijdelijke voorziening voor individuele scholing toegevoegd, om zo mensen de mogelijkheid te geven de regie te nemen over hun loopbaan. Wat deze tijdelijke regeling precies gaat inhouden, wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 bekend.

voor wie geldt de slim-regeling?

De subsidieregeling staat open voor drie doelgroepen:

 • mkb-ondernemingen

 • samenwerkingsverbanden tussen ten minste twee mkb-ondernemingen

 • grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

voor welke activiteiten kun je slim-subsidie aanvragen?

In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen:

 1. het doorlichten van je onderneming, met als resultaat een opleidings- of ontwikkelplan
 2. loopbaan- of ontwikkeladvies voor medewerkers
 3. de ontwikkeling of invoering van een methode die leren in jouw bedrijf stimuleert
 4. het bieden van praktijkleerplaatsen voor (delen van) een mbo-opleiding in de derde leerweg.

Je hoeft niet alles zelf te doen, maar je mag als werkgever de hulp van externe partijen inroepen voor de uitvoering van deze activiteiten. Voor opleidingskosten zelf is geen subsidie mogelijk. 

Laten we wat verder inzoomen op de verschillende activiteiten voor SLIM-subsidie:

1. een opleidings- of ontwikkelplan 

Je kunt subsidie aanvragen om je bedrijf door te (laten) lichten en zo boven water te krijgen wat de scholings- en ontwikkelbehoefte is van jouw medewerkers. Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet de doorlichting een opleidingsplan of  ontwikkelplan opleveren dat specifiek gericht is op jouw onderneming.

2. een loopbaan of ontwikkeladvies

Je kunt ook subsidie aanvragen voor een loopbaanadvies of ontwikkeladvies voor je medewerkers. In zo’n advies staat welke wensen, ambities en mogelijkheden je medewerkers hebben.

3. de ontwikkeling of invoering van een methode die leren in jouw bedrijf stimuleert

Binnen de SLIM-regeling kun je subsidie aanvragen voor de ontwikkeling en invoering van een methode die de medewerkers in je bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Je kunt ervoor kiezen om je bestaande projecten verder uit te breiden of op te schalen, maar de subsidie geldt ook voor nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld eens aan:

 • het opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal

 • initiatieven die erop gericht zijn een werkomgeving te creëren waar leren een belangrijk onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken, zoals het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden via taakroulatie of taakaanpassing 

 • het ontwikkelen en in gebruik nemen van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met jouw medewerkers

 • het ontwikkelen van een e-learningprogramma.

4. het creëren van praktijkleerplaatsen 

De SLIM-regeling biedt een subsidie voor het bieden van een praktijkleerplaats voor beroepsopleidingen in de derde leerweg van het mbo. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol) zijn uitgesloten van deze regeling. 

tip:

Op deze menukaart (pdf) staat meer informatie over de activiteiten waarvoor je een subsidie kunt krijgen.

hoe kun je slim-subsidie aanvragen?

De tijdvakken waarin de subsidies in 2024 kunnen worden aangevraagd zijn:

 • 1 maart tot en met 28 maart: voor individuele mkb-ondernemers

 • 3 juni tot en met 31 juli: voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

 • 2 september tot en met 30 september: voor individuele mkb-ondernemers.

Je kunt per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Dat doe je online via een aanvraagformulier. Je vindt dit formulier wanneer het tijdvak geopend is via het subsidieportaal van UVB

hoeveel slim-subsidie kun je aanvragen?

Individuele mkb-ondernemingen kunnen maximaal € 25.000 subsidie aanvragen. Het totaal van de kosten moet minimaal € 5.000 zijn. Van de totale kosten bedraagt de subsidie voor kleine organisaties (minder dan 50 medewerkers) 80% van de kosten. Voor middelgrote organisaties (minder dan 250 medewerkers) is de subsidie maximaal 60% van de kosten. Voor het creëren van een praktijkleerplaats geldt een vaste vergoeding van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats. Voor opleidingskosten is geen subsidie mogelijk. 

Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- of recreatie-sector gelden andere voorwaarden en bedragen.

Op Hoewerktnederland.nl staat hoeveel subsidie er per soort organisatie beschikbaar is.  

wil je meer weten over de slim-regeling?

Kijk dan op de website Uitvoeringvanbeleidszw.nl of op Hoewerktnederland.nl.