mijn medewerker is ziek, waar moet ik op letten?

Als een medewerker zich ziek meldt, moet u zich als werkgever aan een aantal regels houden. Wij hebben voor u op een rij gezet waar u op moet letten bij ziekte van een medewerker, zodat u niets vergeet.

op deze pagina

verplichtingen werknemer
controle door werkgever
ziekmelding door werkgever
beter melden
hulp bij reïntegratie

Uw medewerker moet zich op de eerste verzuimdag direct ziekmelden, bij voorkeur bij de direct leidinggevende. Hij of zij is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte en u mag daar ook niet naar vragen. Vraag wel hoe lang de medewerker denkt te moeten verzuimen, omdat u deze informatie nodig heeft om te beslissen of tijdelijke vervanging noodzakelijk is voor een goede continuïteit van de werkzaamheden. Heeft u een verzuimprotocol? Dan moet uw medewerker zich aan die regels houden.
> doeltreffend verzuimbeleid

verplichtingen werknemer

Een medewerker die zich heeft ziekgemeld, moet zich houden aan een aantal verplichtingen. Zo moet hij:

 • doorgeven waar hij verblijft, hoe hij te bereiken is en toestemming vragen om op vakantie te gaan
 • belangrijke gegevens over zijn arbeidsongeschiktheid doorgeven aan de arbodienst/bedrijfsarts
 • voldoende inspanningen verrichten om zijn eigen herstel te bevorderen
 • passend ander of aangepast werk doen als de bedrijfsarts hem daarvoor geschikt acht en als de werkgever daar om vraagt
 • zich actief opstellen ten aanzien van de reïntegratievoorstellen van de werkgever

controle door werkgever

U bent als werkgever verantwoordelijk voor de controle van uw zieke medewekers. U kunt de uitvoering hiervan ook uitbesteden aan een arbodeskundige. Als u dat noodzakelijk vindt, kunt u uw medewerker verplichten de bedrijfsarts te bezoeken. Deze arts beoordeelt vervolgens of de medewerker op medische gronden in staat is om te werken en welke soort werkzaamheden hij kan uitvoeren. Wanneer u het, ook na de beoordeling door een bedrijfsarts, niet met uw medewerker eens bent over of hij of zij inderdaad arbeidsongeschikt is door ziekte, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. Hier zijn wel kosten aan verbonden.
> meer over controle door werkgever in de Werkpocket

ziekmelding door werkgever

Ook u moet uw ziekte medewerker ziekmelden. Afhankelijk van het feit of u de medewerker moet doorbetalen of niet, doet u dit bij de arbodienst, bedrijfsarts en/of UWV.

 • ziekmelding bij loondoorbetaling
  Meld een zieke medewerker voor wie u een loondoorbetalingsplicht heeft uiterlijk binnen een week ziek bij de arbodienst of bedrijfsarts. Zij ondersteunen u bij de aanpak en de begeleiding van het verzuim van de betreffende medewerker. De bedrijfsarts of arbodienst maakt binnen zes weken een probleemanalyse, waarin de klachten en de oorzaak van het verzuim beschreven staan. De bedrijfsarts geeft ook een advies over de manier waarop de werknemer het beste kan reïntegreren. Na 42 weken arbeidsongeschiktheid, of bij het eerder eindigen van de arbeidsovereenkomst, meldt u de medewerker ziek bij UWV. In de 44e week ontvangt u van UWV een bevestiging van aanmelding en een overzicht van de verplichtingen op het gebied van reïntegratie. Let op: als u de ziekte niet op tijd meldt, of de eerste verzuimdag fout opgeeft, kunt u een boete van € 455,- krijgen.
  > meer informatie over loondoorbetaling bij ziekte
   
 • ziekmelding werknemers Ziektewet
  Voor sommige arbeidsongeschikte werknemers met een dienstverband hoeft u het loon niet door te betalen maar kunt u een Ziektewetuitkering aanvragen. Het loon wordt dan verrekend met de Ziektewetuitkering. Het gaat bijvoorbeeld om: 
 1. werknemers die arbeidsongeschikt zijn door hun zwangerschap of bevalling
 2. werknemers die arbeidsongeschikt zijn door orgaandonatie
 3. werknemers met een no-riskpolis
 4. voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder
 5. flexwerkers (in dit geval vraagt het uitzendbureau de Ziektewetuitkering aan)
  > meer over de Ziektewet in de Werkpocket

beter melden

Is uw medewerker weer beter? Geef dan de herstelmelding door aan de arbodienst of de bedrijfsarts. Als uw medewerker een Ziektewetuitkering krijgt, meldt u hem beter bij het UWV via het werkgeversportal. Doe dit binnen twee dagen na zijn betermelding bij u.
> meer over beter melden in de Werkpocket

hulp bij reïntegratie

Is uw medewerker arbeidsongeschikt? Dan bent u samen verantwoordelijk voor het reïntegratietraject. Randstad kan u hier bij helpen. U en uw medewerker profiteren dan niet alleen van de kwaliteit van onze ervaren adviseurs, maar ook van de positie van Randstad als spin in het web op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het traject zo ingericht dat u als werkgever voldoet aan de eisen van de wet- en regelgeving. Interesse? Neem dan direct contact op met Randstad HR Solutions: 0800 94 33 766.
> bekijk meer informatie over reïntegratie via Randstad