Iedere medewerker heeft recht op vakantie met behoud van loon. Daarnaast hebben uw medewerkers ook het recht om verlof op te nemen in bepaalde situaties. Het ligt aan het soort verlof in hoeverre dit betaald of onbetaald is.

op deze pagina

vakantie
verlof
soorten verlof
tijdelijke medewerkers via Randstad: een goede keuze

vakantie

Iedere medewerker heeft recht op vakantiedagen, doorbetaling van loon tijdens de vakantie en vakantiebijslag. Het wettelijke minimumaantal vakantiedagen per jaar is viermaal het aantal overeengekomen arbeidsuren per week. Veel medewerkers bouwen op grond van de cao of hun arbeidsovereenkomst meer vakantiedagen op dan het wettelijke minimum: de bovenwettelijke vakantiedagen. Gemiddeld heeft een werknemer in Nederland een totaal van 25 vakantiedagen.
> alles over vakantiedagen
> meer over vakantie in de Werkpocket

verlof

Alle vormen van verlof zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg (Wazo). Deze wet moet het combineren van arbeid en zorg makkelijker maken, zodat het voor mannen en vrouwen aantrekkelijker wordt te (blijven) werken. Bij de meeste (veelal kortdurende) verlofregelingen betaalt u het salaris van uw medewerker gewoon door. Of uw medewerker krijgt een uitkering, die al dan niet via u wordt uitbetaald. Bij onbetaald (en meestal langdurig) verlof moet de medewerker werknemer zelf voor het inkomen zorgen. Lees meer over de verlofregeling

soorten verlof

 • zwangerschaps- en bevallingsverlof
  Een vrouwelijke medewerker heeft recht op betaald verlof van minimaal zestien weken. Tijdens dat verlof heeft zij recht op een uitkering ter hoogte van 100% van haar salaris (tot het wettelijk maximumdagloon). Ook bouwt ze tijdens het verlof gewoon vakantiedagen op. Alleen vrouwen met een arbeidsovereenkomst hebben recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof en op de daaraan gerelateerde uitkering. Meer informatie vindt u hier.
   
 • kraamverlof
  Deze vorm van verlof kan een medewerker opnemen als zijn partner net is bevallen. U mag dit verlof niet weigeren. Lees alle belangrijke informatie over kraamverlof in de Werkpocket.  
   
 • adoptieverlof
  Werknemers die een (of meer) kind(eren) adopteren, hebben recht op betaald adoptieverlof. Dit verlof geldt ook voor pleegouders die een kind in hun gezin opnemen (pleegzorgverlof). Het verlof geldt voor beide ouders. Bekijk meer informatie over deze verlofregeling
   
 • ouderschapsverlof
  Beide ouders hebben per kind recht op ouderschapsverlof: 26 maal hun wekelijkse werktijd. U regelt het ouderschapsverlof samen met uw werknemer.
   
 • calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof
  Medewerkers kunnen kortdurend betaald verlof krijgen in onvoorziene situaties waarin zij meteen vrij moeten nemen, zoals een sterfgeval in de familie of een ziek kind dat van school moet worden gehaald. In de Werkpocket leest u wat u als werkgever moet doen.
   
 • kortdurend zorgverlof
  Medewerkers kunnen kortdurend betaald zorgverlof krijgen als zij een zieke partner, (pleeg)kind of ouder moeten verzorgen. Waar heeft uw medewerker recht op? U leest het in de Werkpocket
   
 • langdurend zorgverlof
  Het langdurend zorgverlof is bedoeld voor medewerkers die een naaste met een levensbedreigende ziekte willen verzorgen: partner, (pleeg)kind of ouder. Het verlof is onbetaald, tenzij er in de cao andere afspraken staan. Bekijk hierover meer informatie in de Werkpocket. 
   
 • onbetaald verlof
  Dit is een periode waarin de werknemer vrij neemt van het werk zonder dat de werkgever het salaris doorbetaalt. Onbetaald verlof om bijvoorbeeld een studie te doen of te gaan reizen, is niet in de wet geregeld. In de Werkpocket vindt u hierover handige informatie

tijdelijke medewerkers via Randstad: een goede keuze

Wilt u zeker weten dat uw bedrijf in de vakantieperiode goed blijft draaien? Kies dan voor de goed gekwalificeerde vakantiekrachten van Randstad. En als u op korte termijn hoogopgeleide uitzendkrachten zoekt, kunt u Randstad Student inschakelen. Meer weten over de mogelijkheden? Of direct een offerte aanvragen? Neem contact met ons op via 0800 72 637 823.