Voor werknemers van buiten de EU- en EER of Zwitserland heeft de werkgever een werkvergunning (tewerkstellingsvergunning, twv) nodig. Tussen de EU-, EER-landen en Zwitserland geldt vrij werknemersverkeer. Dat betekent dat werknemers uit deze landen in Nederland mogen werken zonder werkvergunning. Daarnaast geldt er nog een heel aantal uitzonderingssituaties waarin de werkgever geen werkvergunning nodig heeft, bijvoorbeeld als het gaat om kennismigranten of asielzoekers met een verblijfsvergunning.
Op deze pagina

werknemers waarvoor een werkvergunning (twv) nodig is

Kan de werkgever alleen buiten de EU-, EER-landen (inclusief Zwitserland) personeel vinden, dan heeft hij voor deze werknemers een werkvergunning nodig. Afhankelijk van de termijn waarvoor de werkgever de werknemer in dienst wil nemen, vraagt hij de werkvergunning aan bij UWV of de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Daarnaast geldt voor sommige groepen werknemers een andere aanvraagprocedure.

werknemer komt in dienst voor langer dan drie maanden

In dit geval heeft de werkgever meestal een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) nodig. Deze vergunning krijgt de werkgever van de IND als hij en zijn nieuwe werknemer aan bepaalde voorwaarden voldoen. Afhankelijk van enkele voorwaarden moet de werkgever tegelijkertijd een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) indienen. Meer informatie daarover staat op de website van de IND.

werknemer komt in dienst voor korter dan drie maanden

Als de werkgever iemand van buiten de EU-, EER-landen en Zwitserland voor korter dan drie maanden in dienst wil nemen, kan hij de werkvergunning bij UWV aanvragen.

uitzonderingen

Voor sommige groepen werknemers geldt dat de werkgever geen gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) moet aanvragen, maar een werkvergunning. Dit zijn:

  • seizoenwerkers
  • studenten
  • asielzoekers
  • werknemers van een internationaal concern die naar Nederland worden overgeplaatst

Als een bedrijf meedoet aan een internationaal project, kan het van tevoren een uitzondering op de tewerkstellingsplicht bij UWV aanvragen. UWV toetst dan vooraf per project of de desbetreffende functie door een Nederlander kan worden ingevuld of dat een werknemer uit een andere EU-lidstaat nodig is. Als dit laatste het geval is, hoeft het bedrijf geen aanvraag te doen voor een werkvergunning.

uitzonderingen: geen werkvergunning (twv) nodig

In sommige situaties heeft de werkgever geen werkvergunning nodig. Meer informatie over de uitzonderingen staat ook op Werk.nl. De belangrijkste situaties zijn de volgende:

de buitenlandse werknemer of asielzoeker die een verblijfsvergunning of een sticker in zijn paspoort heeft met de aantekening ‘arbeid is vrij toegestaan’

  • de buitenlandse werknemer die een verblijfsvergunning heeft voor ‘arbeid als zelfstandige’, zolang de werkzaamheden vallen onder het werk waarvoor de verblijfsvergunning is afgegeven
  • kenniswerkers uit andere landen (ook wel kennismigranten genoemd)
  • tijdelijke buitenlandse werknemers die vallen onder de Regeling internationaal handelsverkeer (zie hieronder)
  • personeel uit het buitenland dat is ingehuurd via een bedrijf of een uitzendbureau, als het uitzendbureau de werkvergunning al voor de uit te voeren werkzaamheden heeft aangevraagd
  • de buitenlandse werknemer die zijn hoofdverblijf heeft buiten Nederland en werkzaamheden verricht waarbij hij incidenteel en kortdurend in Nederland werkt (denk aan muzikanten, gastdocenten en journalisten).

regeling internationaal handelsverkeer

Voor tijdelijke arbeidskrachten die werk doen dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU en dat niet door Nederlandse werknemers gedaan kan worden, hoeft de werkgever geen werkvergunning meer aan te vragen. Per 1 juli 2017 is namelijk de Regeling internationaal handelsverkeer ingegaan. Een voorbeeld van werk dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU is het  geven van een training in het werken met nieuwe apparatuur aan werknemers in Nederland.

Op basis van deze regeling vraagt de werkgever goedkeuring aan UWV om tijdelijk buitenlands personeel over te laten komen. Als hij voldoet aan de voorwaarden, en hij krijgt deze goedkeuring, kan hij gedurende maximaal drie jaar voor zijn project buitenlandse werknemers naar Nederland laten komen. Hij hoeft dan alleen nog aan UWV door te geven wie er komt en wat de werknemer bij hem gaat doen. Dat betekent dat de werkgever voor deze werknemers geen werkvergunning hoeft aan te vragen. Werknemers die langer dan drie maanden naar Nederland komen voor hun werk, moeten wel nog een verblijfsvergunning aanvragen. Deze wordt voor maximaal een jaar afgegeven.

aanvraag werkvergunning indienen

De werkgever mag pas een aanvraag voor een twv indienen bij UWV als hij voldoet aan alle voorwaarden.