hoe zit dat met je jaaropgave

Als je in de loop van het jaar voor verschillende werkgevers hebt gewerkt, ontvang je per werkgever een jaaropgave. Houd er rekening mee dat je in de komende periode meerdere opgaven kunt ontvangen, die allemaal vermeld moeten worden op je belastingaangifte. Op je jaaropgave staan begrippen die je niet dagelijks tegenkomt. Deze worden hieronder uitgelegd:

fiscaal loon

Het loonbedrag dat op je jaaropgave staat, betreft het fiscaal loon (= loon vóór de loonheffing) dat in het afgelopen jaar is uitbetaald.

ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen 

Loonbelasting en premie volksverzekeringen worden in één bedrag ingehouden op het loon. Volksverzekeringen bestaan uit: de ANW, AOW, AKW en AWBZ.

loonheffingskorting 

Als er loonheffingskorting mag worden toegepast, wordt de loonbelasting/premie volksverzekeringen die is berekend over het loon, verminderd met de loonheffingskorting. Er zijn vier kortingen die de werkgever mag toepassen bij de inhouding van belasting en premies: de algemene heffingskorting, de (verhoogde) arbeidskorting, de ouderenkorting en de jonggehandicaptenkorting. 

levensloopverlofkorting 

Bij opname uit de levensloopregeling heb je recht op een korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen die is berekend over het loon: de levensloopverlofkorting. 

handige informatie

veelgestelde vragen over de jaaropgave

 • hoe komt 't dat mijn jaaropgave een ander loon aangeeft dan brutoloon op loonspecificaties?

  Op de jaaropgave staat het fiscaal loon vermeld. Dit is het brutoloon minus de werknemerslasten zoals bijvoorbeeld pensioenpremie, spaarloon en WW-premie, vermeerderd met de premie zorgverzekeringswet. Het fiscaal loon moet worden opgegeven in de belastingaangifte. Verder bepaalt het moment van uitbetalen in welk jaar het loon op de jaaropgave wordt vermeld.

 • ik heb een jaaropgave ontvangen terwijl ik het afgelopen jaar niet heb gewerkt. Hoe kan dit?

  Hoogstwaarschijnlijk ben je in het jaar voorafgaande aan de jaaropgave nog wel werkzaam geweest. Als de uitbetaling hiervan gedurende het jaar van je jaaropgave plaatsvond, komt deze ook hierop terecht. op de jaaropgave van terecht. Daarnaast kunnen ook de reserveringen nog zijn uitbetaald. Ook kunnen correcties achteraf zijn uitgevoerd, die nog op de jaaropgave terecht zijn gekomen.

 • bij de loonheffingskorting staat een andere datum dan bij mijn eerste werkdag. Hoe kan dit?

  De datum ‘met ingang van’ bij de loonheffingskorting geeft aan per welke datum de loonheffingskortingcode (ja/nee, door jou ingevuld op de loonbelastingverklaring) in onze administratie is ingevoerd. Deze datum komt meestal overeen met de datum waarop jij bent ingeschreven. De ‘met ingang van’ datum zegt dus niets over de eerste werkdag of de periode waarin je hebt gewerkt.

 • de ingehouden loonheffing is hoger dan fiscaal loon, hoe kan dit en wat te doen?

  Dit komt door correcties die over tijdvakken uit eerdere jaren zijn gedaan. Bij je belastingaangifte kun je zowel de loonheffing als het fiscaal loon bij je eventuele andere inkomsten optellen.

 • op mijn jaaropgave staat een negatief fiscaal loon vermeld, hoe kan dit en wat te doen?

  Er is dan sprake van terugbetaling van te veel of ten onrechte ontvangen loon of uitkering, bijvoorbeeld ZVW premie. Je krijgt dan de loonheffing terug die over de terugbetaalde inkomsten is ingehouden. Je brengt dit negatieve loon, bij je belastingaangifte, in mindering op je eventuele andere inkomsten.