Wij houden ons strikt aan alle wet- en regelgeving op het gebied van eerlijke mededinging. Hierdoor behouden wij onze goede reputatie, verdienen we het vertrouwen van klanten en blijven we gevrijwaard van onderzoeken en sancties. 

wat doe ik niet

Contacten of afspraken met concurrenten over: 

 • klanten
 • tarieven 
 • kostprijs
 • leveringsvoorwaarden
 • uitwisselen van commercieel gevoelige informatie, zoals marktontwikkelingen.

wat doe ik wel

Neem contact op met de afdeling Juridische Zaken:

 • bij contact met een concurrent op verzoek van een klant
 • als bij een ABU-bijeenkomst concurrentiegevoelige zaken worden (of zijn) besproken
 • als je wordt benaderd door een concurrent
 • bij verkregen concurrentiegevoelige informatie over een concurrent
 • bij samenwerking binnen de Randstad Groep
 • bij iedere situatie waar je aan twijfelt! 

wat moet ik nog meer weten

 • iedere medewerker moet weten wat wel en niet is toegestaan bij het omgaan met concurrenten
 • overtreding van de regels kan leiden tot zware straffen en hoge boetes, zowel voor het bedrijf (contracten worden ongeldig, reputatieschade, boetes die kunnen oplopen tot 10% van wereldwijde omzet) als voor de personen die erbij betrokken en/of ervoor verantwoordelijk zijn
 • iedere medewerker is (mede)verantwoordelijk voor naleving van de geldende wet- en regelgeving op dit gebied
 • overtreding van deze regels door een medewerker leidt tot arbeidsrechtelijke sancties
 • de regels en verboden op dit gebied betreffen zowel mondelinge als schriftelijke communicatie
 • wees extra voorzichtig bij contacten in brancheverband, zoals bij ABU-bijeenkomsten
 • geconstateerde overtredingen van deze regels moeten worden gemeld via de Misconduct Reporting Procedure.

Onze kandidaten, uitzendkrachten, gedetacheerden en opdrachtgevers moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat hun persoonlijke gegevens bij ons veilig zijn. Daarom behandelen en beveiligen wij persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, geheel volgens de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Met ingang van 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens. Middels de AVG worden o.a. de rechten van betrokkenen uitgebreid, heeft Randstad aanvullende verantwoordelijkheden toe en worden de rechten van de autoriteiten versterkt. Overtreding van deze regels kan leiden tot ernstige reputatieschade en hoge boetes die de continuïteit van ons bedrijf in gevaar kan brengen. Dat willen we voorkomen.

wat moet ik weten

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen met inachtneming van de privacybeginselen:

 • met inachtneming van rechten vanbetrokkenen
 • rechtmatig
 • op een transparante wijze
 • voor welbepaalde en gerechtvaardigde doelen
 • toereikend, relevant en noodzakelijk
 • correct en up-to-date
 • passend beveiligd en vertouwelijk behandeld
 • niet langer bewaard dan noodzakelijk
 • (verstrekt) aan derden conform wet en ovk

Iedere medewerker is (mede)verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid en de geldende wet- en regelgeving.

wat moet ik nog meer weten

 • wees terughoudend met het verstrekken van informatie via de telefoon
 • beperk het verzamelen en delen van persoonsgegevens. Maak voor zover mogelijk gebruik van standaard formats/documenten voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van de kandidaten of flexwerkers of voor het delen van gegevens met klanten. Vraag en verwerk enkel die persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het doel waarvoor we ze dienen te gebruiken
 • vergrendel jouw computer bij het verlaten van je bureau. Vergrendel kasten en lades met bestanden met persoonlijke gegevens bij het verlaten van het kantoor en laat geen persoonlijke gegevens openlijk op je bureau achter zoals cv's, ID-bewijzen, arbeidsovereenkomsten
 • onze IT-systemen zijn ingericht met inachtneming van de privacyregels, maar als medewerker blijf je zelf ook verantwoordelijk.

Wij willen dat al onze werknemers in een omgeving kunnen werken die vrij is van discriminatie. Daarom wijzen we elke vorm van verboden discriminatie (direct én indirect), intimidatie en ander ongewenst gedrag af.

directe discriminatie

Het maken van onderscheid op grond van leeftijd, huidskleur, handicap, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of andere verboden gronden. 

indirecte discriminatie 

Het maken van onderscheid op andere gronden, waardoor in de praktijk discriminatie op een van de genoemde verboden gronden plaatsvindt. Bijvoorbeeld:

 • het kledingvoorschrift ‘witte bloes, zwarte rok’ is indirect discriminatie op geslacht
 • het selectiecriterium ‘scholier of student’ is indirect discriminatie op leeftijd.

Raadpleeg de afdeling Juridische Zaken voor de wettelijke uitzonderingen. 

intimidatie 

Opmerkingen, beledigingen of grappen die door een individu als vernederend kunnen worden ervaren. Flirten, aanstootgevende aanrakingen, seksuele toenadering en/of de suggestie dat het afwijzen daarvan negatieve invloed heeft op het werk, de loopbaan of de arbeidsvoorwaarden. 

wat moet ik nog meer weten? 

 • iedere medewerker is (mede)verantwoordelijk voor de naleving van dit beleid en de geldende wet- en regelgeving
 • verzoeken van opdrachtgevers die leiden tot discriminatie worden niet in behandeling genomen. De medewerker die hiertoe besluit, krijgt steun en bescherming van management en directie
 • er zijn twee vertrouwenspersonen, waarvan tenminste één vrouw is, die medewerkers in het voorkomende geval kunnen helpen en adviseren
 • misstanden kunnen worden gemeld via de Misconduct Reporting Procedure

We doen ons uiterste best om de relaties met onze bestaande klanten goed te onderhouden. En natuurlijk werken we er hard aan om nieuwe klanten binnen te halen. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn de waarde van de relatie te onderstrepen. Hiervoor kun je gebruikmaken van relatiegeschenken en hospitality. 

wat moet ik weten

 • het is niet toegestaan om te proberen de besluitvorming bij klanten onbehoorlijk te beïnvloeden door het bieden van geldbedragen of andere zaken zoals relatiegeschenken en hospitality
 • het is uiteraard ook niet toegestaan om geld of andere zaken van waarde aan te nemen als ze aangeboden worden met het doel om onze besluitvorming te beïnvloeden 
 • iedere medewerker die een relatiegeschenk of hospitality wil aanbieden of aanvaarden, moet in eerste instantie zelf beoordelen of de aard, de omvang en het moment passend zijn. Het is dus belangrijk goed na te denken over het waarom, de omvang en impact 
 • wil je iets geven of iets aannemen, dan moet je je leidinggevende hierover informeren. Transparantie is essentieel
 • de relatiegeschenken en sponsor- en hospitalityprogramma’s die centraal of decentraal zijn ontwikkeld en beschikbaar worden gesteld, kun je zonder meer inzetten. Het is aan jou om te bepalen waar en wanneer je dat doet, uiteraard binnen de hierboven genoemde kaders. 

toestemming en registratie 

 • voor het geven en ontvangen van (relatie)geschenken buiten de bestaande programma’s om, is toestemming van de directie nodig bij een waarde boven € 50 
 • voor het geven en ontvangen van hospitality buiten de bestaande programma’s om, is toestemming van de directie nodig bij een waarde boven € 250
 • geschenken en hospitality met een waarde boven deze bedragen moet je bovendien registreren. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Bij periodieke audits wordt dit gecontroleerd. Registreren doe je door een e-mail te sturen. 

Let op bij overheidsfunctionarissen! Het aanbieden van relatiegeschenken en hospitality aan overheidsfunctionarissen moet altijd vóóraf worden getoetst bij Juridische Zaken. 

Van iedere medewerker van de Randstad Groep verwachten wij dat hij of zij zorgvuldig omgaat met papieren en digitale documenten. Deze richtlijnen voor het bewaren en vernietigen van documenten zorgen ervoor dat wij de geldende wet- en regelgeving naleven. 

wat moet ik weten

 • de algemene bewaartermijn bedraagt zeven jaar. Daarna moeten documenten worden vernietigd
 • voor enkele specifieke onderwerpen gelden afwijkende bewaartermijnen. Een compleet overzicht van bewaartermijnen vind je in bijlage 1 van het Bewaarbeleid. 

wat moet ik nog meer weten

 • degene die de documenten bewaart, is ook verantwoordelijk voor de tijdige en correcte vernietiging ervan
 • tijdige verwijdering van gegevens in onze IT-systemen wordt centraal verzorgd
 • voor het vernietigen van papieren documenten maak je gebruik van een container van de hiervoor gecontracteerde partner (informatie via het servicecentrum).

In deze gedragscode beschrijven we wat we van jou verwachten bij het zakelijke gebruik van internet, e-mail en social media. De meeste regels zijn gebaseerd op gezond verstand en zijn dus vanzelfsprekend. Alle e-communicatie moet in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving, interne richtlijnen en een eventuele gebruikersovereenkomst. 

De inhoud van e-communicatie moet altijd correct, zorgvuldig en respectvol zijn en mag dus niet schadelijk zijn voor onze eigen bedrijven, voor klanten, voor collega’s of voor wie dan ook. Alle medewerkers respecteren de privacy van anderen, zorgen voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie en houden zich aan beveiligingsregels. Voor alle e-communicatie gelden de gebruikelijke regels en bevoegdheden ten opzichte van het opstellen en ondertekenen van schriftelijke correspondentie. 

wat moet ik weten

 • het gebruik van namen en logo's van onze eigen bedrijven moet in overeenstemming zijn met de geldende richtlijnen. Het gebruik van merken, logo’s en ander materiaal van een klant is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de betreffende klant
 • medewerkers moeten bij zakelijke e-communicatie hun eigen naam gebruiken en communiceren niet anoniem of onder een andere naam. Bij discussies moet duidelijk zijn dat iemand weliswaar in dienst is bij RGN, maar op persoonlijke titel spreekt
 • redelijk privégebruik van internet en e-mail is toegestaan. Het downloaden van bestanden en het installeren van software die niet door het bedrijf beschikbaar is gesteld, is niet toegestaan
 • in verband met de capaciteit van het netwerk mag de omvang van attachments niet groter zijn dan 7 MB
 • bij een gefundeerde verdenking van e-communicatie in strijd met de gedragscode, behoudt de directie zich het recht voor om het gebruik te controleren. De privacy van de medewerker wordt daarbij zoveel mogelijk in acht genomen.