op deze pagina:

 1. wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022

 2. betaald ouderschapsverlof

 3. aanpassingen aan het minimumloon

 4. leren en ontwikkelen

 5. hybride werken

 6. plannen kabinet voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

1. wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022

Vanaf 1 augustus 2022 moet je als werkgever definitief rekening houden met een aantal nieuwe verplichtingen, die gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden. Zo hebben je medewerkers voortaan recht op meer informatie over hun arbeidsvoorwaarden, gelden er striktere regels voor wettelijk verplichte scholing en worden nevenwerkzaamheden in principe toegestaan. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid om een verzoek te doen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

De Nederlandse wetgeving wordt aangepast om te voldoen aan een EU-richtlijn. Het doel van die richtlijn is om het arbeidspatroon transparanter en beter voorspelbaar te maken. Ook zou het moeten zorgen voor meer aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt. 

► meer weten? Lees de blog wijzigingen in het arbeidsrecht.

2. betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen ouders negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald. Je medewerkers kunnen dan (deels) betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste jaar na de geboorte of adoptie van hun kind. Aanleiding voor de wijziging is de implementatie van een Europese richtlijn die meer evenwicht tussen werk en privéleven bevordert en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen verbetert. 

► lees deze blog: regeling ouderschapsverlof 2022.
► alles over verlofregelingen vind je in de Werkpocket.

3. aanpassingen aan het minimumloon

Er staat een aantal wijzigingen op stapel voor wat betreft het minimumloon. We geven een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen:

 • in de voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet aangegeven dat het minimumloon vanaf 2023 in drie jaarlijkse stappen wordt verhoogd met 7,5% in totaal. Het oorspronkelijke plan (uit het coalitieakkoord) was dat de verhoging in twee stappen zou plaatsvinden vanaf 2024. Dit wordt dus naar voren getrokken vanwege de toegenomen inflatie. In 2023 stijgt het minimumloon dus met 2,5%.
 • het minimumuurloon wordt zeer waarschijnlijk per 1 januari 2024 aangepast. Op dit moment heeft iedereen die fulltime werkt elke maand recht op hetzelfde minimumloon. Maar omdat niet iedere fulltime werkweek even lang duurt, kan het minimumloon per uur verschillen. Een medewerker die 40 uur per week werkt, heeft een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Om dit te veranderen is een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor de invoering van een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. De introductie brengt een verhoging mee voor de op 38 of 40 uur gebaseerde werkweken. 
 • het Europees Parlement heeft een akkoord gesloten over een richtlijn voor het minimumloon in de EU. Het minimumloon zou hierdoor verhoogd kunnen worden naar € 14 per uur. Het is geen maatstaf het minimumloon in heel Europa gelijk te trekken, maar om werk- en 

  leefomstandigheden te verbeteren. Een eerlijk loon voor een fatsoenlijke levensstandaard is een van de beginselen.

 • het minimumloon is per 1 juli 2022 weer omhooggegaan, zoals dat ieder half jaar gebeurt. Per die datum hebben je medewerkers van 21 jaar en ouder recht op:
  € 1.756,20 per maand
  € 405,30 per week
  € 81,06 per dag

 • werknemers van 15 tot en met 20 jaar hebben recht op een deel van het minimumloon: het minimumjeugdloon. Per 1 juli 2022 hebben zij per maand recht op:
  20 jaar  € 1.404,95 
  19 jaar  € 1.053,70
  18 jaar  € 878,10
  17 jaar  € 693,70
  16 jaar  € 605,90 
  15 jaar  € 526,85 

► de minimum(jeugd)loon-bedragen per week en per dag vind je hier.
► lees meer over de wijzigingen van het minimumloon op Rijksoverheid.nl.
► lees de blog 7 veelgestelde vragen over het minimumloon.

4. leren en ontwikkelen

In de tweede helft van 2022 is het nog mogelijk om een beroep te doen op het STAP-budget (voor je medewerkers) en de SLIM-regeling (voor mkb-ers).

STAP-budget

Op 1 maart 2022 is een nieuwe subsidie voor scholing en ontwikkeling ingegaan: de regeling Stimulering Arbeidsmarkt Positie (STAP). Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 per persoon en kan worden gebruikt voor allerlei vormen van ontwikkeling, zoals opleidingen, cursussen en trainingen, inclusief bijbehorende leermiddelen en beschermingsmiddelen. Er zijn in de tweede helft van 2022 nog drie aanvraagperiodes:

 • 1 juli 2022 t/m 31 augustus 2022 (inmiddels gesloten)
 • 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022
 • 1 november 2022 t/m 31 december 2022

► per aanvraagperiode is een beperkt budget beschikbaar; je medewerkers moeten er dus snel bij zijn

► meer over het (aanvragen van het) STAP-budget lees je op Rijksoverheid.nl.
► lees ook deze blog: zo werkt het nieuwe STAP-budget.

SLIM-regeling

Met de SLIM-regeling kunnen mkb-bedrijven subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben. Ook in de tweede helft van 2022 zijn er nog aanvraagperiodes.

► meer over het (aanvragen van) de SLIM-subsidie lees je op HoewerktNederland.nl.
► lees ook deze blog: profiteer van SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb.

5. ontwikkeling hybride werken

Het kabinet wil inzetten op de verdere ontwikkeling van hybride werken, zo heeft de minister van SZW in de Kamerbrief toekomst hybride werken aangegeven. De basis vormt het advies hybride werken dat de SER in maart 2022 heeft uitgebracht over de gevolgen van hybride werken voor werkenden, werkgevers en de maatschappij. In het advies staat een aantal uitgangspunten en aanbevelingen waarmee men tot een goede balans en vormgeving van hybride werken zou kunnen komen. Het kabinet onderschrijft het advies in de ‘Agenda voor de toekomst van hybride werken’, die eerder al was aangekondigd. Het doel van deze agenda is om onder andere tot een goede balans van hybride werken te kunnen komen na de coronapandemie.

wetsvoorstel werken waar je wilt

In de Kamerbrief wordt ook ingegaan op het wetsvoorstel Werken waar je wilt, dat de Wet flexibel werken (Wfw) gaat wijzigen. De Wfw regelt dat je medewerkers een verzoek kunnen doen om hun werktijden, aantal arbeidsuren of hun arbeidsplaats aan te passen. Op dit moment kun je een verzoek om de arbeidsplaats te wijzigen om elke reden weigeren. Het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wilt bepaalt dat je een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats moet beoordelen op basis van redelijkheid en billijkheid.

► lees de blog hybride werken: 4 vragen & antwoorden.
► lees de blog veelgestelde vragen rondom hybride werken.
► lees in de Werkpocket meer over de Wet flexibel werken (Wfw).

6. plannen kabinet voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Het kabinet wil samen met ondernemers, werkgevers en werkenden toewerken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Dat schrijft de minister van SZW in juli in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief staan de hoofdlijnen van het beleid voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt, verdeeld over vijf thema’s:

 • het aangaan van duurzame arbeidsrelaties stimuleren binnen wendbare ondernemingen en het beter reguleren van tijdelijke contracten en driehoeksrelaties

 • een gelijker speelveld tussen werknemer en zelfstandige, meer duidelijke en opeisbare regels en handhaving

 • altijd uitzicht op nieuw werk (via leven lang ontwikkelen en een goede arbeidsmarktinfrastructuur)

 • aanpassingen in de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA)

 • meedoen aan de basis van de arbeidsmarkt.

De komende maanden zullen de verschillende deelonderwerpen verder worden uitgewerkt. In de Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt worden met name de eerste twee thema’s verder uitgewerkt. 

► lees meer over de plannen op nieuwsszw.nl

► Kamerbrief over Hoofdlijnen Arbeidsmarkt (Rijksoverheid, juli 2022)

► Kamerbrief over aanpak krapte op arbeidsmarkt (Rijksoverheid, juli 2022)

Later dit jaar en op Prinsjesdag 2022 zullen er waarschijnlijk nog meer wetswijzigingen en toekomstplannen van ons kabinet volgen. Via ons Kenniscentrum en de online Werkpocket blijf je op de hoogte.

meld je aan voor de randstad nieuwsbrief