De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) – ook wel bekend als GDPR (General Data Protection Regulation) – brengt voor organisaties bepaalde verplichtingen met zich mee. Zo moet de werkgever zijn werknemer wijzen op zijn privacyrechten voordat de arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. Dat moet in begrijpelijke taal en in een gemakkelijk toegankelijke vorm gebeuren. Werknemers hebben verschillende rechten op grond van de AVG.

Op deze pagina

recht op informatie

De werknemer heeft het recht op informatie over de volgende onderwerpen:

 • het doel waarvoor de werkgever zijn gegevens verwerkt
 • de grondslag waarop de werkgever zijn gegevens verwerkt
 • de beoogde bewaartermijn van de gegevens
 • wie de betreffende gegevens ontvangt en wie de betreffende gegevens verwerkt (bijvoorbeeld een externe salarisadministratie of een arbodienst)
 • of de gegevens worden gebruikt voor automatische besluitvorming
 • of de werkgever van plan is de gegevens naar het buitenland door te sturen en welke maatregelen hij daarvoor heeft getroffen
 • dat hij zijn toestemming voor gegevensverwerking kan intrekken
 • het recht op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar
 • het klachtrecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De werkgever kan deze informatie verstrekken door middel van een algemene informatiebrief.

recht op inzage en kopie personeelsdossier

Werknemers hebben het recht op inzage in hun personeelsdossier en op een kopie van het volledige personeelsdossier.

recht op rectificatie en aanvulling

De werkgever is er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die hij van zijn werknemers verwerkt juist zijn. Als werknemer hem erop wijst dat zijn gegevens niet kloppen of onvolledig zijn, is hij verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen.

recht op vergetelheid

Werknemers kunnen hun werkgever verzoeken persoonsgegevens die zij verwerken te verwijderen. Dit heet het recht op vergetelheid. Dat kan bijvoorbeeld als:

 • de verwerking niet langer nodig is voor de verwezenlijking van het doel
 • de werknemer zijn toestemming voor de verwerking van gegevens intrekt
 • de werknemer gegronde bezwaren maakt tegen de verwerking
 • een rechtsgrond voor verwerking ontbreekt
 • de wettelijk bepaalde bewaartermijn voorbij is.

Werknemers kunnen ook kunnen eisen dat derden – namelijk alle andere organisaties die de gegevens van deze organisatie hebben gekregen – de gegevens verwijderen.

recht op beperking van de verwerking

Op basis van dit recht kunnen werknemers verzoeken om op bepaalde punten het verwerken van persoonsgegevens te beperken. Een werknemer kan hier bijvoorbeeld om verzoeken als de gegevens die verwerkt worden onjuist zijn.

 

vergetelheid

Als de werkgever informatie over de werknemer op internet heeft gezet, kan de werknemer vragen die gegevens te verwijderen. De werkgever moet er dan binnen een maand voor zorgen dat ook iedere koppeling die gegevens gewist wordt. Ook alle andere organisaties met wie de werkgever die deze gegevens heeft gedeeld, moeten dit doen. De werkgever moet hen daarvan op de hoogte brengen.