gebruikersvoorwaarden Mijn Randstad voor werknemers

inleiding

Mijn Randstad is het besloten gedeelte van de website van Randstad. Met een account op Mijn Randstad kan je - onder meer - een test doen, op vacatures reageren, je sollicitaties bekijken en je gegevens beheren. Ga je via Randstad aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Mijn Randstad tot twee jaar na einde dienstverband toegang tot relevante informatie in verband met je werkzaamheden, waaronder de bevestiging(en) van je uitzendovereenkomst(en) en/of je salaris- en jaaropgave. Ziekmeldingen gaan ook via Mijn Randstad. Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kan je via Mijn Randstad ook digitaal je uren verantwoorden, je rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Randstad geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk zoeken of te accepteren en het verplicht Randstad niet om jou werk aan te bieden. Heb je op de website aangegeven niet op zoek te zijn naar een baan, maar bijvoorbeeld alleen een persoonlijkheidstest te willen doen, dan zullen we jou ook niet benaderen voor werk. Heb je een open of gerichte sollicitatie verzonden of op andere wijze aan Randstad kenbaar gemaakt dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk, dan gaan we ervan uit dat je bemiddeld wilt worden en dat we dus – mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van Randstad Nederland.

1. toepasselijkheid

1.1

Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Randstad door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van Randstad. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Randstad. Randstad vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn Randstad. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden Mijn Randstad voor werknemers ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. Je kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2.

Randstad behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Randstad zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van Mijn Randstad zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

1.3.

Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en Randstad overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

2. toegang tot Mijn Randstad

2.1

Voor het gebruik van – een onderdeel van – Mijn Randstad is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Je ontvangt een e-mail van Randstad met je gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord moet je bij de eerste inlog direct wijzigen. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

Wil je dat je account en daarmee je profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in Mijn Randstad. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Randstad. Je gegevens zijn nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode twee jaar ten behoeve van claims). In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Randstad onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen worden je gegevens definitief verwijderd.

Als je je account verwijdert zul je in de toekomst als je wilt solliciteren bij Randstad een nieuw profiel moeten aanmaken.

Let op, als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld.
Indien je hebt gewerkt voor Randstad gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn je gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in Mijn Randstad zichtbaar.
Deze persoonsgegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn dan ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor Randstad. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Randstad onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen. Zie ook het privacystatement

2.2

Randstad behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website of de wet. Daarnaast is Randstad gerechtigd je account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Mijn Randstad, uit dienst bent bij Randstad en/of niet meer bij Randstad staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

3. gebruik van Mijn Randstad

3.1

Je dient je bij het gebruik van Mijn Randstad te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies van Randstad – op Mijn Randstad, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld – met betrekking tot het gebruik van Mijn Randstad. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

3.2

Toegang tot en gebruik van Mijn Randstad voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1.1, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf of gebruik willen maken van de andere mogelijkheden in Mijn Randstad, zoals het doen van een persoonlijkheidstest. (De informatie op) Mijn Randstad is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn Randstad aan te maken onder een valse naam en/of Mijn Randstad oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten Randstad om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.

3.3

Mijn Randstad wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uitzendovereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Mijn Randstad regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.

3.4

Je kan Mijn Randstad niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Mijn Randstad wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld. Indien je voor ons hebt gewerkt, zijn jouw gegevens tot twee jaar nadat je voor het laatst voor ons hebt gewerkt, voor jou beschikbaar in Mijn Randstad. 
Tip: Zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

4. werking en beschikbaarheid Mijn Randstad

4.1

Randstad zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn Randstad te waarborgen. Randstad staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn Randstad. Randstad is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn Randstad door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

4.2

Je dient storingen in Mijn Randstad direct aan Randstad te melden via telefoonnummer: 020 405 65 65. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

4.3

Randstad is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn Randstad aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Randstad zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Randstad.

4.4

Randstad kan digitaal (Vera, de virtuele assistent) of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn Randstad. Zij is daartoe echter niet verplicht.

5. informatie op Mijn Randstad

5.1

Indien je via de website of per e-mail informatie aan Randstad doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Randstad mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Randstad is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

5.2

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/geuploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Randstad is de registratie hiervan in de systemen van Randstad beslissend.

5.3

Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van Randstad – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Randstad behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

6. beveiliging

6.1

Randstad neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn Randstad te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

a.

de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

b.

Randstad maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

c.

Randstad gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen Randstad toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

6.2

Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Randstad aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Randstad.

7. privacy

Via Mijn Randstad en bij het aanmaken van een account voor Mijn Randstad wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Randstad zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vind je in het Privacystatement.

April 2016