geschreven door karin manuel

Nederland heeft de afgelopen jaren veel mensen opgeleid voor beroepen zonder toekomstperspectief. Een mismatch op de arbeidsmarkt is het gevolg: te weinig mensen voor sectoren waarin werk voorhanden is en te veel mensen voor sectoren waarin geen werk (meer) is. Ondertussen zijn werkgevers naarstig op zoek naar de juiste mensen: mensen die voldoen aan de eisen qua opleiding en kwalificaties. Met deze zoektocht naar de speld in de hooiberg laten organisaties veel talentvolle mensen lopen. Dat is niet handig, want juist die mensen hebben potentieel en kunnen het verschil maken naar de toekomst toe. Dus werkgevers: kies voor talent!  

Meer over het benutten van talent lees je in het whitepaper ‘Focus op Groeikracht’.

"de kracht van talent is groots!"

lees met ons mee wat karin schrijft over:

Karin Manuel vertelt over de kracht van talent

potentieel benadering

Kiezen voor mensen op basis van hun talenten vergt een andere benadering van werkgevers: een potentieel-benadering. Het is algemeen bekend dat mensen datgene waar zij aanleg voor hebben en goed in zijn makkelijker ontwikkelen, dan dat zij datgene moeten (aan)leren wat niet in hen zit en hen moeizaam afgaat. Juist dat waar mensen plezier in hebben en hen goed afgaat, laat zich gemakkelijk verbreden en verdiepen. Dat zorgt vervolgens voor meer zelfvertrouwen en met meer zelfvertrouwen gaan mensen nieuwe rollen en taken, die in het verlengde van hun talenten liggen, gemakkelijker aan. Dat maakt hen meer effectief en sneller productief. De kracht van talent is groots!

ontwikkelatelier

Talent komt niet zonder meer tot uitdrukking door opleiding of kwalificaties uit het verleden. Veel organisaties gaan ervan uit dat successen van mensen uit het verleden een garantie zijn voor hun prestaties in de toekomst. Deze vlieger gaat niet op; zeker niet in een arbeidsmarkt waarin beroepen zich sneller dan ooit vernieuwen, kennis van gisteren morgen al is verouderd en waarin aanpassingsvermogen dé cruciale vaardigheid is om bestendig te blijven voor de toekomst. Organisaties hebben mensen nodig die problemen van morgen kunnen oplossen, nieuwe kennis weten te ontwikkelen en toe te passen, om weten te gaan met steeds weer nieuwe omstandigheden en in staat zijn daarin richting te geven en anderen mee te nemen in de beweging naar de toekomst. Talent naar nieuwe hoogte brengen; dat is de kunst!      

Talent is gelegen in hetgeen iemand met plezier en toewijding doet, zich graag voor inzet, tot een succes wil brengen. Mensen die drijven op hun talenten hebben geen aansporing nodig om zich (verder) te ontplooien. Het gaat vanzelf; de inspanning loont. Ze blijven als vanzelf leren en groeien om succesvol te zijn en te blijven. Ze zijn gericht op vooruitgang, vernieuwing, kansen, groei. Ze verleggen grenzen en schromen niet om nieuwe wegen in te slaan om ambities waar te maken. Door talenten van mensen de ruimte te geven, zijn nieuwe toekomstperspectieven mogelijk. Daarom: heb oog voor het potentieel van mensen!

De sportwereld vaart wel bij talentscouting; het opsporen van talenten met de bedoeling om hen professioneel verder te brengen. Doorslaggevend is of talent in aanleg aanwezig is én verder ontwikkelbaar is. In de selectie ligt de focus op houding, motivatie, leerpotentieel en ontwikkelsnelheid. Of talenten zich (snel) ontwikkelen, is afhankelijk van de omstandigheden of de omgeving. Deze kunnen de ontwikkeling van talenten stimuleren of juist belemmeren. Om het potentieel van mensen te ontginnen, is een leeromgeving nodig die zuurstof biedt voor de (door)ontwikkeling van talenten. Met de blik op de toekomst wordt het belang voor organisaties om als leeromgeving te dienen voor mensen met talenten steeds groter. Wees een ontwikkelatelier voor talenten! 

"de sportwereld vaart wel bij talentscouting."

Karin Manuel vertelt over de kracht van talent

workcrafting

Als werkgever is het belangrijk om te kijken naar wat nodig is in de werkomgeving om talenten van mensen centraal te stellen en tot wasdom te laten komen. Door hierbij bijvoorbeeld meer uit te gaan van een rollenraamwerk in plaats van vastomlijnde functieprofielen, kunnen werkpakketten rondom talenten van mensen worden gevormd. Dit is mogelijk door talenten met rollen te matchen en te komen tot een samenspel van rollen die aansluiten bij de talenten en ambities van mensen. Dat is 'workcrafting': een werkpakket creëren rondom talenten van mensen, waarbij alle mogelijkheden open liggen. Op deze manier krijgen mensen een werkpakket die bij hen past én van toegevoegde waarde is voor de organisatie. Zo zijn mensen duurzaam aan jouw organisatie te verbinden. Durf werk anders te organiseren! 

'Workcrafting' gaat verder dan 'jobcrafting', waarbij binnen de kaders van het functieprofiel aanpassingen in het takenpakket worden doorgevoerd. Wanneer 'workcrafting' nog als een brug te ver voelt voor jouw organisatie, is het raadzaam om mensen in ieder geval de ruimte te geven om rollen te vervullen en werkzaamheden te doen waarin zij hun talenten kunnen aanspreken. Beperk hen niet met vastomlijnd functieprofiel. Mensen lopen warm voor werk waarin zij hun talenten mogen inzetten, (verder) kunnen ontwikkelen en verzilveren. Dat stimuleert eigenaarschap en positioneert mensen als ondernemers van hun eigen talenten. 

Vanuit een drive om te blijven bouwen, worden mensen medevormgevers van de organisatie. Talent is de basis voor groeikracht! 

Wil je meer lezen over benutten van talent? Download het whitepaper ‘Focus op Groeikracht’.

whitepaper focus op groeikracht