Hoewel de grenzen binnen Europa vervagen, kan niet zomaar iedereen in Nederland komen werken. Werkgevers die werknemers uit het buitenland aannemen, moeten zich houden aan de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Hierin staat dat zij voor werknemers van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland een werkvergunning (tewerkstellingsvergunning, twv) nodig hebben. Voor tijdelijke arbeidskrachten die werk doen dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EER heeft de werkgever geen twv nodig. Dit staat in de Regeling internationaal handelsverkeer.

Op deze pagina

europese unie (eu), eer-landen en zwitserland

Een werkgever die in Nederland geen geschikte werknemer kan vinden, mag van de wet over de grens gaan kijken. Hij is daarbij verplicht om eerst te zoeken binnen de EER-landen en in Zwitserland. Werknemers uit deze landen mogen in Nederland werken zonder werkvergunning (tewerkstellingsvergunning, twv). Dit noemen we 'vrij werknemersverkeer'. De Europese Unie (EU) bestaat uit 27 lidstaten, met totaal ongeveer 446 miljoen inwoners. Liechtenstein, Noorwegen en IJsland horen niet bij de Europese Unie, maar werken wel op veel gebieden met de EU samen. Deze drie landen behoren samen met de EU-landen tot de Europese Economische Ruimte (EER). De meeste EU-regels gelden ook voor Zwitserland, maar dit land behoort niet tot de EU of de EER.

De lidstaten van de EER zijn:

 • België

 • Bulgarije

 • Cyprus (Grieks deel)

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Estland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Griekenland

 • Hongarije

 • Ierland

 • IJsland

 • Italië

 • Kroatië

 • Letland

 • Liechtenstein

 • Litouwen

 • Luxemburg

 • Malta

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Polen

 • Portugal

 • Roemenië

 • Slovenië

 • Slowakije

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Verenigd Koninkrijk*

 • Zweden

*Voor het Verenigd Koninkrijk geldt tot en met 31 december 2020 een overgangsregeling. Tot die tijd blijven alle wetten en regels van de EU nog van kracht voor het Verenigd Koninkrijk. Er verandert dan ook nog niets voor het werknemersverkeer. Per 1 januari 2021 kunnen andere regels gelden. Dit wordt in de loop van 2020 duidelijk.

buitenlandse werkgever, detachering in nederland

Buitenlandse werkgevers die hun personeel naar Nederland detacheren moeten op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) zorgen dat bepaalde minimale voorwaarden van het Nederlandse arbeidsrecht van toepassing zijn op hun werknemers.Voorbeelden van dergelijke minimale voorwaarden zijn:

 • het minimumloon
 • voldoende rusttijden en maximale arbeidstijden
 • veilige arbeidsomstandigheden
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • een minimum aantal vakantiedagen.

Als er een algemeen verbindend verklaarde cao van toepassing is, geldt ook de harde kern van arbeidsvoorwaarden uit deze cao. Werkgevers die zich niet aan de WagwEU houden, lopen het risico op een boete van maximaal € 12.000. De boetebedragen kunnen onder omstandigheden worden gematigd, maar bij recidive of bij bewuste overtredingen worden de boetes verhoogd.

Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over de WagwEU.

meldplicht

Per 1 maart 2020 is er een online meldloket voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die met hun eigen werknemers tijdelijk in Nederland werkzaamheden komen verrichten. Zij moeten aangeven om welke werkzaamheden in Nederland het gaat, waar dit gebeurt, bij welke dienstontvanger in Nederland, hoe lang de werkzaamheden zullen duren en welke werknemers daarbij gedetacheerd worden. De Inspectie SZW gebruikt de gegevens van het meldloket voor controle op naleving van de arbeidsvoorwaarden in Nederland.
De meldplicht geldt overigens ook in andere landen, dus bij het meenemen van Nederlandse werknemers naar een EER-land of Zwitserland gelden de eisen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden en de meldplicht ook.

let op: controleer de melding

Als een Nederlandse opdrachtgever de diensten inhuurt van een buitenlandse dienstverrichter, moet hij nagaan of de dienstverrichter zich heeft gemeld én of deze melding juist is. Doet hij dit niet, dan kan hij een boete krijgen van de Inspectie SZW

regeling internationaal handelsverkeer

Voor tijdelijke arbeidskrachten die werk doen dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU en dat niet door Nederlandse werknemers gedaan kan worden, hoeft de werkgever geen werkvergunning meer aan te vragen. Dat staat in de Regeling internationaal handelsverkeer. Een voorbeeld van werk dat geen concurrentie oplevert met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU is het  geven van een training in het werken met nieuwe apparatuur aan werknemers in Nederland.

toezicht door inspectie szw

De Inspectie SZW ziet erop toe dat werkgevers én werknemers zich aan de regelgeving houden en voert daartoe inspecties uit bij bedrijven en instellingen.