De Wet aanpak schijnconstructies (WAS), die vanaf 1 juli 2015 in fases is ingevoerd, heeft tot doel schijnconstructies aan te pakken en werknemers te beschermen tegen onderbetaling. Ontduiking van het minimumloon met behulp van schijnconstructies heeft verschillende nadelige gevolgen: deze malefide werkgevers betalen te weinig socialeverzekeringspremies en concurreren zo op een oneerlijke manier met andere werkgevers. Bovendien leiden schijnconstructies tot verdringing op de arbeidsmarkt van Nederlandse werknemers door goedkopere buitenlandse werknemers. Inmiddels is bekend geworden dat de invoering van het laatste deel van de WAS is uitgesteld tot 1 januari 2017.

Per 1 juli 2016 treedt het laatste deel van de WAS in werking. Inmiddels is bekend geworden dat dit laatste deel van de WAS is uitgesteld tot 1 januari 2017. Vanaf die datum is het verboden om schijnconstructies te gebruiken die tot doel hebben de regels voor het minimumloon of het cao-loon te ontduiken. Concreet betekent dit dat het vanaf dan niet meer is toegestaan bedragen voor maaltijden, huisvesting, zorgverzekering of eventuele boetes op het minimumloon in te houden.

Er komt wellicht een uitzondering op deze regel. Minister Asscher overweegt om het toch mogelijk te maken om bijvoorbeeld huisvestingskosten of zorgverzekeringspremies in te houden op het loon, mits het gaat om redelijke bedragen en de werknemer hiervoor aan de werkgever een schriftelijke volmacht heeft gegeven. De minister heeft toegezegd hier voor 1 juni a.s. duidelijkheid over te geven.

Eerder gingen de volgende maatregelen van de WAS in.

ketenaansprakelijkheid

Een werknemer kan alle schakels in de keten, dus ook de opdrachtgever van zijn werkgever, aansprakelijk stellen voor eventuele onderbetaling (of niet betaling) van het verschuldigde loon, zo nodig via een gang naar de rechter. De werknemer heeft dus meer mogelijkheden gekregen om achterstallig loon op te eisen.

informatieuitwisseling

Als de Inspectie SZW vermoedt dat een werkgever de cao niet naleeft, geeft zij dit door aan organisaties van werkgevers en werknemers. Deze organisaties kunnen dan actie ondernemen.

vaststellen identiteit niet-eu werknemer

Een werkgever is verplicht binnen 48 uur de identiteit van werknemers van buiten de EU (en Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Kroatië) die worden ingeleend door te geven aan de Inspectie SZW.

loonstrook

De werkgever moet zijn werknemers een duidelijke loonstrook te geven. Deze moet begrijpelijk zijn voor de medewerkers en alle bedragen moeten worden toegelicht. Als de loonstrook niet klopt, kan de Inspectie SZW de werkgever een boete opleggen.

minimumloon via bank betalen

Contant betalen van het minimumloon is niet meer toegestaan. De werkgever moet minimaal het minimumloonbedrag via de bank aan de werknemer overmaken. Het bedrag dat een werknemer boven het minimumloon verdient, mag nog wel contant worden uitbetaald.

naming en shaming

Als een werkgever zich niet aan de regels voor minimumloon houdt, legt de Inspectie SZW een boete of een dwangsom op. De Inspectie publiceert op hun website de namen van alle bedrijven die zijn gecontroleerd met de resultaten van de controle, ongeacht de uitkomst van de controle.

tips

  • geef duidelijk aan het uitzendbureau door welke beloningscomponenten van toepassing zijn, zodat het uitzendbureau het juiste loon aan de uitzendkracht kan betalen.
  • betaal uw eigen medewerkers (in ieder geval tot het niveau van het minimumloon) via de bank.

gerelateerde artikelen