Op deze pagina

Jongeren hebben een leerplicht totdat zij 18 jaar zijn of over een startkwalificatie (mbo-diploma niveau 2 of havo/vwo-diploma) beschikken. Ze mogen wel een bijbaan of vakantiebaan hebben of stage lopen. In de Arbeidstijdenwet (ATW) zijn daarvoor speciale regels opgenomen, die niet alleen de werktijden betreffen maar ook het soort werk beschrijven dat jongeren mogen doen.

regels voor werk door kinderen en jongeren

De meest algemene regels zijn:

  • Voor alle jongeren tot 18 jaar geldt dat arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid (bijvoorbeeld het werken met bestrijdingsmiddelen of andere gevaarlijke stoffen) verboden is.
  • Voor het meedoen aan uitvoeringen (bijvoorbeeld een toneelstuk, musical, film of in een reclamespotje spelen) gelden per leeftijdscategorie speciale regels.
  • Kinderen van 12 jaar mogen alleen werken in het kader van een werkstraf of een leerproject.
  • Kinderen van 13 en 14 jaar mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk. Niet-industrieel werk betekent dat zij niet mogen werken in een fabriek of met/bij machines.
  • Kinderen van 15 jaar mogen zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is. Zoals bijvoorbeeld vakken vullen in een supermarkt en reclamefolders bezorgen.
  • Jongeren van 16 en 17 jaar mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of hen verhindert naar school te gaan. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

bekijk het schema met de arbeidstijden voor jongeren van 16 en 17 jaar hier (PDF)

beroepsstage en maatschappelijke stage

Kinderen van 14 en 15 jaar mogen een beroepsstage lopen als de school een stageovereenkomst met het betreffende bedrijf heeft gesloten of als de gemeente een verzoek tot vervangende leerplicht heeft goedgekeurd. Het doel bij de beroepsstage is ervaring opdoen en vaardigheden ontwikkelen voor een later beroep. Bovendien kan de leerling onderzoeken of hij een bepaald beroep leuk genoeg vindt om later uit te oefenen.

maatschappelijke stage

Scholieren in het voortgezet onderwijs kunnen een maatschappelijke stage lopen van maximaal dertig uur. Het gaat hierbij om vrijwilligerswerk en de oriëntatie op de maatschappij. Meestal is dat bij een non-profitorganisatie, zoals een buurthuis of een zorgboerderij. De maatschappelijke stage is niet verplicht. Scholen beslissen zelf of zij de stage opnemen in hun onderwijsprogramma.

maximale werktijden

De maximale werktijden voor kinderen van 14 en 15 jaar die stage lopen is zeven uur per dag en 35 uur per week. Schooltijd telt ook mee als arbeidstijd. In de Arbeidstijdenwet is die maatschappelijke stage als uitzondering opgenomen op ‘het verbod op kinderarbeid’. Kinderen van 14 en 15 jaar mogen tijdens hun maatschappelijke stage alleen licht en niet-industrieel werk doen. In een vakantieweek mogen de kinderen meer uren werken dan in een schoolweek.

boete bij overtredingen

Bij overtredingen kan de Inspectie SZW niet alleen de werkgever een boete opleggen, maar ook de ouders of verzorgers van het kind. Bij ernstig letsel door het werk kan worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.

regels soort werk

De regels over het soort werk dat jongeren tot 18 jaar mogen doen en de tijden die ze mogen werken, verschillen per leeftijdscategorie. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.