Jonggehandicapten die al voor hun 18e een ziekte of handicap hebben gekregen, en daardoor nooit meer kunnen werken, hebben op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) recht op een uitkering op minimumniveau.

Op deze pagina

recht op een wajong-uitkering

Iemand komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als hij:

  • op de dag dat hij 18 jaar wordt een langdurige ziekte of handicap heeft

  • na zijn 18e en voor de dag dat hij 30 jaar werd een langdurige ziekte of handicap kreeg. In het jaar voordat hij de ziekte of handicap kreeg, volgde hij minimaal zes maanden een opleiding

Daarnaast moet de Wajonger in Nederland wonen, geen opleiding volgen, minimaal 18 jaar zijn en in het geheel geen mogelijkheden hebben om te werken.

Wie volgens UWV nog mogelijkheden heeft om te werken, komt niet in aanmerking voor de Wajong. Hij valt mogelijk onder de Participatiewet en heeft dan misschien recht op een bijstandsuitkering.

hoogte wajong-uitkering

De laatste jaren is veel gewijzigd in de regelgeving rondom de Wajong. Hoe hoog de uitkering is, is afhankelijk van de situatie en het moment waarop de uitkering is aangevraagd. Op UWV.nl staat meer informatie.

aanvraag en uitvoering wajong-uitkering

De Wet Wajong wordt uitgevoerd door UWV. Iemand die een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap heeft en een Wajong-uitkering wil aanvragen, moet eerst een ‘Beoordeling arbeidsvermogen’ bij UWV aanvragen. UWV beoordeelt dan of aan de voorwaarden voor een Wajong-uitkering wordt voldaan.

ondersteuning bij het in dienst nemen wajonger

Werkgevers die een Wajonger in dienst nemen, kunnen via UWV onder andere de volgende voorzieningen inzetten:

Tip: met de Kandidatenverkenner banenafspraak kunnen werkgevers naar geschikte Wajongers zoeken voor de invulling van banen.

wetsvoorstel vereenvoudiging wajong

In 2020 wordt de Wajong-regeling voor de bijna 250.000 jonggehandicapten in Nederland gewijzigd. De Tweede Kamer heeft daartoe eind 2019 ingestemd met het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong. Wie voltijd werkt, krijgt onder de nieuwe regels een maandelijkse uitkering ter hoogte van het minimumloon. Wie niet werkt, krijgt een uitkering op bijstandsniveau. In het voorstel loont het om extra te werken, wat onder de huidige regeling niet altijd het geval is. De meeste nieuwe regels gaan in het voorjaar 2020 in. De regels die te maken hebben met de hoogte van de Wajong-uitkering gaan naar verwachting per 2021 in. Kijk hier wat er verandert rond de Wajong.