Jonggehandicapten die al voor hun 18e een ziekte of handicap hebben gekregen en daardoor nooit meer kunnen werken, hebben op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wet Wajong) recht op een uitkering op minimumniveau.

Op deze pagina

vereenvoudiging Wajong

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong aangenomen. Daarmee gaan er per 1 januari 2021 nieuwe regels gelden voor Wajongers. Uitgangspunt is dat werken moet lonen. Iedere werkende Wajonger heeft met de nieuwe regels altijd minimaal hetzelfde inkomen als zijn collega zonder uitkering tegen hetzelfde loon en aantal uren werkt. Wie in 2021 een lagere uitkering zou krijgen dan nu het geval is, krijgt een garantiebedrag. Op 1 september 2020 gaan de nieuwe studiemaatregelen in. Dit betekent dat de Wajonger zijn uitkering behoudt als hij gaat studeren. Voor Wajongers die al studeren komt er in september 2020 al een volledige uitkering. Kijk hier wat er nog meer verandert rond de Wajong.

recht op een wajong-uitkering

Iemand komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als hij:

  • op de dag dat hij 18 jaar wordt een langdurige ziekte of handicap heeft, of

  • na zijn 18e en voor de dag dat hij 30 jaar werd een langdurige ziekte of handicap kreeg en in jaar voordat hij de ziekte of handicap kreeg en minimaal zes maanden een opleiding volgde.

Daarnaast moet de Wajonger in Nederland wonen, geen opleiding volgen waarvoor hij studiefianciering of een tegemoetkoming scholieren ontvangt, minimaal 18 jaar zijn en in het geheel geen mogelijkheden hebben om te werken.

Wie volgens UWV nog mogelijkheden heeft om te werken, komt niet in aanmerking voor de Wajong. Hij valt mogelijk onder de Participatiewet en heeft dan misschien recht op een bijstandsuitkering. UWV beoordeelt bij een afwijzing Wajong vervolgens extra ondersteuning nodig heeft. Dit kan leiden tot een 'indicatie banenafspraak' of een positief 'Advies indicatie beschut werken'.

hoogte wajong-uitkering

De laatste jaren is veel gewijzigd in de regelgeving rondom de Wajong. Hoe hoog de uitkering is, is afhankelijk van de situatie en het moment waarop de uitkering is aangevraagd. Op UWV.nl staat meer informatie.

aanvraag en uitvoering wajong-uitkering

De Wet Wajong wordt uitgevoerd door UWV. Iemand die een arbeidsbeperking door een ziekte of handicap heeft en een Wajong-uitkering wil aanvragen, moet eerst een ‘Beoordeling arbeidsvermogen’ bij UWV aanvragen. UWV beoordeelt dan of aan de voorwaarden voor een Wajong-uitkering wordt voldaan.

ondersteuning bij het in dienst nemen wajonger

Werkgevers die een Wajonger in dienst nemen, kunnen via UWV een beroep doen op een aantal voorziening zoals proefplaatsingloondispensatie, de no-riskpolis en jobcoaching.

Op UVW.nl staat een compleet overzicht van voorzieningen waarvan de werkgever gebruik kan maken.

Tip: met de Kandidatenverkenner banenafspraak kunnen werkgevers naar geschikte Wajongers zoeken voor de invulling van banen.