Verschillende organisaties voeren de sociale zekerheid in Nederland uit. Zij verzorgen onder meer de toekenning en betaling van uitkeringen. Iedereen die (tijdelijk) niet zelf voor zijn inkomen kan zorgen, werk zoekt en/of een uitkering ontvangt, krijgt met een van de volgende instellingen te maken: UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de gemeentelijke sociale dienst. De zorgverzekeraars voeren samen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de aanvullende verzekeringen tegen ziektekosten uit.

Op deze pagina

uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (uwv)

UWV verzorgt de uitvoering van de werknemersverzekeringen WWWIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WazoZiektewet en Toeslagenwet. Daarnaast verzamelt en beheert UWV gegevens over de arbeidsmarkt. Dat doet de instantie als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De vier kerntaken van UWV zijn:

  • Werk: mensen stimuleren om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden, in samenwerking met gemeenten en private partijen. Werkgevers ondersteunen bij het vinden van personeel.
  • Indicatiestelling: ziekte en arbeidsongeschiktheid beoordelen volgens vastgestelde criteria, als basis voor re-integratie en het benutten van participatiemogelijkheden.
  • Uitkeren: het verzorgen van uitkeringen als werken niet of niet direct mogelijk is.
  • Gegevensbeheer: ervoor zorgen dat mensen slechts eenmaal gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeven te geven.

sociale verzekeringsbank (svb)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt de uitvoering van de socialeverzekeringswetten en enkele andere regelingen met een sociaal karakter, zoals: de Algemene ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Algemene kinderbijslagwet (AKW), de Regeling persoonsgebonden budget Wlz en Wmo (pgb) en de Overbruggingsregeling AOW (OBR). Ook de website Mijnpensioenoverzicht.nl valt onder de verantwoordelijkheid van de SVB. Voor informatie of een uitkering op grond van een van deze wetten kan men dus bij de SVB terecht. Daarnaast geeft de SVB advies aan mensen die met een uitkering of voor werk naar het buitenland willen vertrekken.

gemeentelijke sociale diensten

De gemeentelijke sociale diensten zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en verzorging van een aantal uitkeringen voor mensen zonder werk: de Participatiewet, een inkomensvoorziening in het kader van de IOAW of IOAZ en een uitkering in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de re-integratie van deze uitkeringsgerechtigden. Tot slot zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

zorgverzekeraars, centrum indicatiestelling zorg (ciz) en zorgkantoren

De zorgverzekeraars voeren samen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de aanvullende verzekeringen tegen ziektekosten uit. Meer informatie over de zorgverzekeraars is te vinden op zn.nl (Zorgverzekeraars Nederland).

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) neemt de indicatiebesluiten waarin staat op welke zorg mensen op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) recht hebben. De zorgkantoren helpen vervolgens bij het inkopen van de juiste zorg. De website van Zorgverzekeraars Nederland vermeldt alle adressen van de zorgkantoren.

gemeenten

De gemeentelijke sociale diensten staan op Regioatlas.nl. In sommige gemeenten heet de sociale dienst anders, bijvoorbeeld Dienst werk en inkomen (DWI), Servicepunt Werk en Inkomen of (Arbeidsmarkt en) Sociale Zaken. 

werkpleinen

Op het Werkplein werken de gemeente en UWV samen. Vaak zijn er in hetzelfde gebouw ook andere organisaties met diensten op het gebied van werk, opleiding en re-integratie te vinden, zoals uitzendbureaus, Jongerenloketten, mobiliteitscentra, re-integratiebedrijven, scholen en opleidingscentra. Welke organisaties er zitten, verschilt per Werkplein. Kijk hier voor een Werkplein in de buurt.